logoA
logob

Thonburi University

ระบบยืนยันตัวตน
กระทรวง อว. อนุมัติ รอบที่ 2 (จำนวน 97 คน)

ในการรับส่วนลดเพื่อชำระค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา
มหาวิทยาลัยธนบุรี
ภาคการศึกษาที่ 1/2564
โครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน
จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เข้าสู่ระบบ

*** กรุณา Copy link ที่อาจารย์ส่งให้ ไปเปิดบน web browser

ใช้รหัสตัวเดียวกับระบบทะเบียน ***