รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201101011002 เฉลิมรัตน์ เวียงคำ วิศวกรรมเครื่องกล 10
2 6201101011003 ทองมนต์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
3 6201101011006 จิรนันธ์ โยธาจันทร์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
4 6201101011007 ปาลิตา บุญเต็ม วิศวกรรมเครื่องกล 10
5 6201101011008 ภัทธรภัณฑ์ หมีน้ำเงิน วิศวกรรมเครื่องกล 10
6 6201101011009 กบินทร์ กุลกิจก่อสวัสดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
7 6201101011010 ขจรศักดิ์ ทองดี วิศวกรรมเครื่องกล 10
8 6201101011012 ยุทธพันธ์ ดวงวงค์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
9 6201101011013 กาญจนา วิโรจน์สุภาพร วิศวกรรมเครื่องกล 10
10 6201101011014 สุชาดา น่วมศิริ วิศวกรรมเครื่องกล 10
11 6201101011015 สุวนันท์ ฉิมสุข วิศวกรรมเครื่องกล 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก