รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301101011003 ชไมภัค ไม้งาม วิศวกรรมเครื่องกล 10
2 6301101011006 ไกรวุฒิ เขียวพระอินทร์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
3 6301101011007 วัชรวีร์ จังอินทร์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
4 6301101011008 ณัฐพงศ์ นาคสุทธิ วิศวกรรมเครื่องกล 10
5 6301101011009 เมธาวี แพงศรี วิศวกรรมเครื่องกล 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก