รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201101101004 ปิยธิดา นาคใหญ่ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
2 6201101101005 สุดารัตน์ บุญส่ง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
3 6201101101008 กัญญาพัชร์ ดีประเสริฐ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
4 6201101101009 เนติพงษ์ ใจสนธิ์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
5 6201101101010 กล้าณรงค์ บุญเจริญ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
6 6201101101011 ปิ่นรัตนา มีสินธ์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
7 6201101101012 วิมลสิริ เอี่ยมภักตร์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
8 6201101101014 อินทิรา บุญสวัสดิ์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
9 6201101101015 ธนากร ยอดสม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
10 6201101101016 ฐิติพงศ์ สินพรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
11 6201101101017 พิทวัส โซ่พิมาย เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
12 6201101101018 ศักดิ์นรินทร์ เรียงน้อย เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
13 6201101101019 วิมลพรรณ เกตุวารินทร์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
14 6201101101020 เจษฎา พ่วงขำ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
15 6201101101024 ขวัญ ศรีพุทธา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
16 6201101101025 รัชชานนท์ โคตรธนู เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
17 6201101101027 ธีรวุฒิ พรมแก้ว เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
18 6201101101028 เนติ กลิ่นโสภณ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
19 6201101101029 วรากร บุญชู เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
20 6201101101031 ณัฐณิชา สุริโย เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
21 6201101101032 ชานน แหหิรัญรุจี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
22 6201101101033 พิสิฐพงษ์ การธารี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
23 6201101101034 นุสรา รู้ขาย เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
24 6201101101035 ปรัชญา ศรีสำราญ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
25 6201101101036 พวงผกา ศรีสมบูรณ์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
26 6201101101037 เวชกา ติ้มขิบ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
27 6201101101038 ชลทิศ สาคำ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
28 6201101101039 วีระพงษ์ รอดย้อย เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
29 6201101101040 กาญจนา เผ่าพันธ์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
30 6201101101041 ภูวเดช เอี่ยมใจกล้า เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
31 6201101101042 ธนาธาร อินสว่าง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
32 6201101101043 วงศพัทธ์ ศรีอุทมาลย์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
33 6201101101044 วสันต์ เพชรโกมล เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก