รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301102041002 ฐิติกิตต์ เสมอใจ การจัดการ 10
2 6301102041003 สุทธิดา ข้อยุ่น การจัดการ 10
3 6301102041004 ชิษณุพงษ์ โชติ การจัดการ 10
4 6301102041007 ศศิธร เจนเขียน การจัดการ 10
5 6301102041008 วุฒิชัย รูปสูง การจัดการ 10
6 6301102041009 อนุรักษ์ สืบสุนทร การจัดการ 10
7 6301102041010 นพอนันต์ สิงห์โตทอง การจัดการ 10
8 6301102041011 ภัคพล ชุ่มปลั่ง การจัดการ 10
9 6301102041012 ดิสดรณ์ พันธุ์จันทร์ การจัดการ 10
10 6301102041013 มิรันตี สนั่นแก้ว การจัดการ 10
11 6301102041015 สุรชาติ ปานกล้า การจัดการ 10
12 6301102041016 ธนาทรัพย์ ศรีโกตะเพชร การจัดการ 10
13 6301102041017 เกียรติพงษ์ สมบัติ การจัดการ 10
14 6301102041018 สุรชัย อินธดก การจัดการ 10
15 6301102041019 ปริญญากร แก่นโพธ์ การจัดการ 10
16 6301102041022 อุสมาน ดาราแม การจัดการ 10
17 6301102041023 อิสกานดา เจ๊ะกา การจัดการ 10
18 6301102041024 อามีน หย่าหลง การจัดการ 10
19 6301102041025 ปกรณ์ จันทมา การจัดการ 10
20 6301102041026 นภัสกร หล้าก่ำ การจัดการ 10
21 6301102041027 ญาณพัฒน์ สุทธิ การจัดการ 10
22 6301102041028 มูฮัมหมัดอัฎฮา อาแว การจัดการ 10
23 6301102041029 ธนโชติ ชมขุนทด การจัดการ 10
24 6301102041031 วิมลรัตน์ กรุดมินบุรี การจัดการ 10
25 6301102041032 ฟิลลาเดลเฟีย ขันสู้การ การจัดการ 10
26 6301102041033 พศวีร์ ลำพูลโชค การจัดการ 10
27 6301102041034 พลอยไพลิน วังมะนาว การจัดการ 10
28 6301102041035 ธิติมา สุขอารีย การจัดการ 10
29 6301102041036 ฉัตรสุดา สระนาค การจัดการ 10
30 6301102041037 นิอดินันต์ แมะเราะ การจัดการ 10
31 6301102041038 อัฟนาน ยูโซ๊ะ การจัดการ 10
32 6301102041039 นันท์นภัส เห็นทั่ว การจัดการ 10
33 6301102041040 ฝน สุริภา การจัดการ 10
34 6301102041041 ปิยะรัตน์ สังข์พรม การจัดการ 10
35 6301102041042 สิรภพ บุดดีป้อง การจัดการ 10
36 6301102041043 ธนภัทร์ จิตต์หลัง การจัดการ 10
37 6301102041044 ภาสกร คุ้มพล การจัดการ 10
38 6301102041045 ภูวนาท วิชาเดช การจัดการ 10
39 6301102042001 ธนากร สุขสุด การจัดการ 10
40 6301102042002 นพดล แซ่อึ้ง การจัดการ 10
41 6301202041001 สุพัตรา อินคชสาร การจัดการ 10
42 6301202041002 พรวิไล จิตรสม การจัดการ 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก