รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201102041001 วราพร เที่ยวทอง การจัดการ 10
2 6201102041002 พรชิตา กลิ่นโพธิ์ การจัดการ 10
3 6201102041003 อัญชิสา เปียเยีย การจัดการ 10
4 6201102041005 อภิสิทธิ์ กิจเจริญสุด การจัดการ 10
5 6201102041006 ธรรมจักร บูรเทศ การจัดการ 10
6 6201102041007 อนุชา วาหะรักษ์ การจัดการ 10
7 6201102041009 ธนกฤต พูลวิเชียร การจัดการ 10
8 6201102041010 ปริพนธ์ แสงไชย การจัดการ 10
9 6201102041014 สุพัตรา โภคทรัพย์ การจัดการ 10
10 6201102041016 ปริศนา จันทร์จู การจัดการ 10
11 6201102041017 อินทัช โตวิทยาการ การจัดการ 10
12 6201102041018 ธวัชชัย จารัตน์ การจัดการ 10
13 6201102041019 วีริศ คงศรี การจัดการ 10
14 6201102041022 ภัทรพงษ์ เพ็ชรจรูญ การจัดการ 10
15 6201102041023 กันตภณ ประสงค์เงิน การจัดการ 10
16 6201102041024 สราวุธ นิลถนอม การจัดการ 10
17 6201102041026 นันทิชา ฑีฆายุ การจัดการ 10
18 6201102041027 ธัญลักษณ์ สวนสวรรค์ การจัดการ 10
19 6201102041028 ภูมิภัทร ภาษาสุข การจัดการ 10
20 6201102041030 กฤตเมธ เชียวชาญสกุลมั่น การจัดการ 10
21 6201102041031 วันชนะ เอี่ยมจันทร์ การจัดการ 10
22 6201102041033 สหรัฐ แผนจันทร์ทึก การจัดการ 10
23 6201102041034 วรภัทร น้อยวงศ์ การจัดการ 10
24 6201102041035 ชนะชล ตรีวุฒิ การจัดการ 10
25 6201102041036 ธีรภัทร เจริญสุข การจัดการ 10
26 6201102041038 สุรสิทธิ์ ศิลาเหลี่ยม การจัดการ 10
27 6201102041039 สมชัย พุทธมาตร์ การจัดการ 10
28 6201102041041 ธนโชติ นกเล็ก การจัดการ 10
29 6201102041042 รชต กรอบรูป การจัดการ 10
30 6201102041043 กฤศน์วัต คงคต การจัดการ 10
31 6201102041044 กฤสรินทร์ ชิณะศรี การจัดการ 10
32 6201102041045 วีรพัฒน์ แก้ววงษา การจัดการ 10
33 6201102041046 ศิริชัย สังข์ทอง การจัดการ 10
34 6201102041049 พิชชญามญช์ บุตรวิชา การจัดการ 10
35 6201202041001 วุฒิชัย รูปสูง การจัดการ 10
36 6201202041002 สุพรรษา ชุมแสง การจัดการ 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก