รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201102051001 บุญ กาญจนประสเริฐ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
2 6201102051002 วารีรัตน์ วงษ์ศรีสังข์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
3 6201102051003 นพดล แซ่ตั๊น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
4 6201102051004 นิวัติ เนียมพิบูลย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
5 6201102051005 บูรพา กิจพิทักษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
6 6201102051006 ชานนท์ จันทะบุรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
7 6201102051007 สุวิมล บุศราคำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
8 6201102051008 พรชิตา ศรศิลป์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
9 6201102051009 ชนาธินารถ เวชกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
10 6201102051010 กันตินันท์ ชอบสว่าง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
11 6201102051011 อัมรินทร์ เจ๊ะสะแม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
12 6201102052001 นวพร ดวงแจ่มใส คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
13 6201102052002 ทรงพล อรุณมงคลวงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
14 6201202051002 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก