รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201102081001 ธัญธร ภู่ทอง การตลาด 10
2 6201102081003 จรัญญา จันทสี การตลาด 10
3 6201102081004 อารีวัลย์ จันทร์สุวรรณ การตลาด 10
4 6201102081006 ชัชชานนท์ มงคลโชติการ การตลาด 10
5 6201102081008 วัชรพงษ์ ทองดี การตลาด 10
6 6201102081009 อริสา ชมภู การตลาด 10
7 6201102081010 รุจิรา แซ่ลี้ การตลาด 10
8 6201102081011 พิชฌาภัช เงินก้อน การตลาด 10
9 6201102081012 เจริญโชค นพกุลารมภ์ การตลาด 10
10 6201102081013 รัชนี ประอยู่เจริญ การตลาด 10
11 6201102081015 สุชาดา ไชยนอก การตลาด 10
12 6201102081016 ปิณิดา เยี่ยมวัฒนา การตลาด 10
13 6201102081017 มาริษา กลิ่นจันทร์ การตลาด 10
14 6201102081018 วันเพ็ญ จันทะเทศ การตลาด 10
15 6201102081020 เฌอมาลย์ บุบผาสุข การตลาด 10
16 6201102081021 พชร พงษ์พันพัว การตลาด 10
17 6201102081022 สุชาดา เที่ยงธรรม การตลาด 10
18 6201102081023 กฤติน เอี่ยมสอาด การตลาด 10
19 6201102081025 ธนพร วรรรทิพย์ การตลาด 10
20 6201102081026 วรินทร์ สระบริบูรณ์ การตลาด 10
21 6201102081028 นัฐพนธ์ หงุ่ยกระโทก การตลาด 10
22 6201102081030 ชาญชัย สีทอง การตลาด 10
23 6201102081031 มังกร บุญนำนาน การตลาด 10
24 6201102081032 อภิชัย อ้นนา การตลาด 10
25 6201102081033 อัคเดช สุขศิริ การตลาด 10
26 6201102081034 ธัญพร กวางลา การตลาด 10
27 6201102081035 เปล่งศรี ใจธัญ การตลาด 10
28 6201102081037 วรรณลิสา วงศ์ใหญ่ การตลาด 10
29 6201102081038 ศิริญาภรณ์ สีใส การตลาด 10
30 6201102081040 วัฎจักร หินเทา การตลาด 10
31 6201102081041 วราพงศ์ สุขสัมผัส การตลาด 10
32 6201102081042 เนติภูมิ หริรักษ์ การตลาด 10
33 6201102081043 ดุลยวัต มารุ่งเรือง การตลาด 10
34 6201102081044 ณัฐภัทร แซ่โค้ว การตลาด 10
35 6201102081045 ณัฐพงศ์ จู่เกี่ยน การตลาด 10
36 6201102081046 วิชาฤทธิ์ ไพถาวร การตลาด 10
37 6201102081047 สุจินดา จู่คำศรี การตลาด 10
38 6201102081048 พีรวิชญ์ มณีศรี การตลาด 10
39 6201102081049 ธรรพ์ณกร คงทิพย์ การตลาด 10
40 6201102081052 พร้อมสันต์ ตาลอินทร์ การตลาด 10
41 6201102081053 คงศักดิ์ ชาวปลายนา การตลาด 10
42 6201102081054 กนกกาญจน์ ชาลีกุล การตลาด 10
43 6201102081056 พีรดา เกิดสุข การตลาด 10
44 6201102081057 ชนัญชิดา วังทอง การตลาด 10
45 6201102081058 อัจฉรา เกษมะณี การตลาด 10
46 6201102081059 พัทธนันท์ เศรษฐชาญานนท์ การตลาด 10
47 6201102081060 จีรศักดิ์ ขุนประเสริฐ การตลาด 10
48 6201102081061 สิริยา บัดดอน การตลาด 10
49 6201102081062 ณัฐพนธ์ จริตภูบัน การตลาด 10
50 6201102081063 กิตติวงษ์ ตันติชัยนุสรณ์ การตลาด 10
51 6201102081064 ธัญพิสิษฐ์ นันทะโกมล การตลาด 10
52 6201102081065 อลงกรณ์ จันทร์พร การตลาด 10
53 6201102081066 นารินทร ทองเอี่ยม การตลาด 10
54 6201102081067 ธนพร อังคาระอาพันธ์ การตลาด 10
55 6201102081068 ภัทรินทร์ หนูนา การตลาด 10
56 6201102081069 ไพลิน สาลี การตลาด 10
57 6201102081070 ณัฐกร ณฤทธิ์ การตลาด 10
58 6201102081071 เบญจพล ปิโย การตลาด 10
59 6201102081072 วีรชัย แสงประทีป การตลาด 10
60 6201102081073 ศุภกร สังอ้ม การตลาด 10
61 6201102081074 กิจติพันธ์ ชาญช่าง การตลาด 10
62 6201102081076 เกศราภรณ์ วงศ์บุตรศรี การตลาด 10
63 6201102081077 สดายุ ประโพธิเทศ การตลาด 10
64 6201102081078 วริศรา มารื่น การตลาด 10
65 6201102081079 สราวุฒ ปัทมะ การตลาด 10
66 6201102081080 ธนภัทร ฉิมวัฒน์ การตลาด 10
67 6201102081081 ธีรภัทรพนธ์ เมธาเมลือง การตลาด 10
68 6201102081082 ชัชวาลย์ ศิริปัญญา การตลาด 10
69 6201102081083 ณัฐวุฒิ มีทองแสน การตลาด 10
70 6201102081085 ปภาวิน ทับนาค การตลาด 10
71 6201102081086 ธนกร หนูปั้น การตลาด 10
72 6201102081087 กฤษฎา รุ่งทิม การตลาด 10
73 6201102081088 วรวิช เดชอรัญ การตลาด 10
74 6201102081089 ณัฐพงศ์ วงสุยะ การตลาด 10
75 6201102081090 อภิวรรษ ภูอ่าง การตลาด 10
76 6201102081091 ศักดิ์สิทธิ์ ทองเต่ามก การตลาด 10
77 6201102081092 อนุวัฒน์ เกษโสภา การตลาด 10
78 6201102081093 สุภาภรณ์ แสงศิริ การตลาด 10
79 6201102081094 อรดา ลีเคน การตลาด 10
80 6201102081097 อนัญญา บุญชู การตลาด 10
81 6201102081100 วัชรพล โล่ห์เล็ก การตลาด 10
82 6201102081101 ชนิกานต์ บริหาร การตลาด 10
83 6201102081102 วรนุช ชุ่มดี การตลาด 10
84 6201102081103 ศุภโรจน์ โสภาค การตลาด 10
85 6201102081104 รุ่งอรุณ นิพวงลา การตลาด 10
86 6201102081105 ณรงค์ฤทธิ์ คำเนตร การตลาด 10
87 6201102081106 พัสกร บัวนิล การตลาด 10
88 6201102081107 พัฒนาการ ป้องแถว การตลาด 10
89 6201102081108 ดวงดี ร่มสนุก การตลาด 10
90 6201102081110 ภูเบศ ทองเต็ม การตลาด 10
91 6201102081111 ศุภชัย แตงสมุทร การตลาด 10
92 6201102081112 ชุติกาญจน์ เปี่ยมพัฒนชัย การตลาด 10
93 6201102081114 ธีรภัทร สุลินทบูรณ์ การตลาด 10
94 6201102081115 สุรธัช กำจัดภัย การตลาด 10
95 6201102081117 นทีธร ศิริเพชร การตลาด 10
96 6201102081119 กฤษดา รุ่งโรจน์ การตลาด 10
97 6201102081120 ขนิษฐา รอดนุช การตลาด 10
98 6201102081121 กุลทรัพย์ อมาตยกุล การตลาด 10
99 6201102081122 ปาริฉัตร หนุนภักดี การตลาด 10
100 6201102081123 สุชาวดี หึกขุนทด การตลาด 10
101 6201102081124 หลักชัย อ้นนา การตลาด 10
102 6201102082002 กฤติยา แสนสะอาด การตลาด 10
103 6201102082003 กฤติมา แสนสะอาด การตลาด 10
104 6201102082004 กฤติกา แสนสะอาด การตลาด 10
105 6201102082006 จรรยมณฑน์ วงษ์วรสันต์ การตลาด 10
106 6201102082007 เทพาธิป สุขสมัย การตลาด 10
107 6201102082010 วิมล วงค์หลัง การตลาด 10
108 6201202081001 กุลสินี วาจาสุวิมล การตลาด 10
109 6201202081002 ญาณพัฒน์ สิงห์ดวง การตลาด 10
110 6201202081003 การตลาด 10
111 6201202081004 เบญจมาศ จงเจริญ การตลาด 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก