รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201102091002 นัทฐิญา สระทองเมา การจัดการโลจิสติกส์ 10
2 6201102091003 สุดารัตน์ สารมะโน การจัดการโลจิสติกส์ 10
3 6201102091004 ทนงศักดิ์ ลิ้มเฉย การจัดการโลจิสติกส์ 10
4 6201102091005 ศิริพร เตียวพวง การจัดการโลจิสติกส์ 10
5 6201102091007 สุทธิสาข์ ทองคำ การจัดการโลจิสติกส์ 10
6 6201102091008 โสภณา ผลุงกระโทก การจัดการโลจิสติกส์ 10
7 6201102091012 กรองแก้ว พุ่มพฤกษา การจัดการโลจิสติกส์ 10
8 6201102091013 จีระศักดิ์ เวชวราภรณ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
9 6201102091014 อัยยรัช เลิศพัฒนานุวงศ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
10 6201102091015 รัชนีกร ชักนำ การจัดการโลจิสติกส์ 10
11 6201102091016 จิราพัชร คำสอน การจัดการโลจิสติกส์ 10
12 6201102091017 ปุณณมา ลิ้มประภากร การจัดการโลจิสติกส์ 10
13 6201102091018 ปิ่นทอง กุลสอนนาน การจัดการโลจิสติกส์ 10
14 6201102091021 ภูมินทร์ อโนดาษ การจัดการโลจิสติกส์ 10
15 6201102091023 รินลนี แซ่เล้า การจัดการโลจิสติกส์ 10
16 6201102091024 พลอยมณี เพ็งพา การจัดการโลจิสติกส์ 10
17 6201102091025 หญิง สวัสดี การจัดการโลจิสติกส์ 10
18 6201102091026 สุวิมล ทั่งทอง การจัดการโลจิสติกส์ 10
19 6201102091027 เรณุกา โยธานันท์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
20 6201102091028 จันทิมา โสดาดง การจัดการโลจิสติกส์ 10
21 6201102091029 รัตนาภรณ์ ศรีวิสุทธิ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
22 6201102091030 ปัดติมา สาลี การจัดการโลจิสติกส์ 10
23 6201102091031 ชุติมา นามท้าว การจัดการโลจิสติกส์ 10
24 6201102091032 ขนิษฐา เชื้อจินดา การจัดการโลจิสติกส์ 10
25 6201102091035 ณัฏฐา เนาเสาร์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
26 6201102091036 นริศรา อุ่นกระโทก การจัดการโลจิสติกส์ 10
27 6201102091037 โศภิษฐา มีโพธิ์งาม การจัดการโลจิสติกส์ 10
28 6201102091039 จารุวรรณ สุขนักค้า การจัดการโลจิสติกส์ 10
29 6201102091043 นาราธร เกียรติสมพร การจัดการโลจิสติกส์ 10
30 6201102091044 ธนพล แสงชัย การจัดการโลจิสติกส์ 10
31 6201102091045 พงษ์นรินทร์ ม่วงรัก การจัดการโลจิสติกส์ 10
32 6201102091047 ณัฐพร ช้างเพชร การจัดการโลจิสติกส์ 10
33 6201102091050 ปิณฑิรา หมื่นหาญ การจัดการโลจิสติกส์ 10
34 6201102091051 ฐานุต กระแสร์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
35 6201102091052 นิธิกร ดำเนินเกียรติ การจัดการโลจิสติกส์ 10
36 6201102091053 พรชิตา ดิษคุ้ม การจัดการโลจิสติกส์ 10
37 6201102091054 ปรียา ราดพลแสน การจัดการโลจิสติกส์ 10
38 6201102091055 กนกวรรณ จงกลรอด การจัดการโลจิสติกส์ 10
39 6201102091056 วิภาดา เหิมใจหาญ การจัดการโลจิสติกส์ 10
40 6201102091057 ติชาธร เรืองฤทธิ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
41 6201102091058 ศักดิ์ชัย ปิ่นวงษ์เพ็ชร์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
42 6201102091059 วิทูน สีทอง การจัดการโลจิสติกส์ 10
43 6201102091061 ชลลดา ลันไธสง การจัดการโลจิสติกส์ 10
44 6201102091062 นรินลักษณ์ สุขสังวรณ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
45 6201102091063 วันนิสา สุนทร การจัดการโลจิสติกส์ 10
46 6201102091064 ปพิชญา หวังกิจ การจัดการโลจิสติกส์ 10
47 6201102091065 นิภาภัทร เหมือนเผ่าพงศ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
48 6201102091066 วีรวัฒน์ บัวเสนาะ การจัดการโลจิสติกส์ 10
49 6201102091067 ธนพล ผิวทองงาม การจัดการโลจิสติกส์ 10
50 6201102091069 สุดารัตน์ กลั่นประดิษฐ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
51 6201102091070 สุนารี ศรีคำ การจัดการโลจิสติกส์ 10
52 6201102091073 ธันย์ทษา วงษ์ไสว การจัดการโลจิสติกส์ 10
53 6201102091074 จักรี หอมขจร การจัดการโลจิสติกส์ 10
54 6201102091075 พรนิภา ประจิตร การจัดการโลจิสติกส์ 10
55 6201102091076 ศิริธร คำสี การจัดการโลจิสติกส์ 10
56 6201102091077 จิฏารัตน์ ดลเอี่ยม การจัดการโลจิสติกส์ 10
57 6201102091078 จิราพร เรียวกลาง การจัดการโลจิสติกส์ 10
58 6201102091079 อภินันท์ จำปาสี การจัดการโลจิสติกส์ 10
59 6201102091080 อริสรา นราอาจ การจัดการโลจิสติกส์ 10
60 6201102091081 ปวีณา หาญสันเทียะ การจัดการโลจิสติกส์ 10
61 6201102091082 วาทิน พิมพ์นนท์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
62 6201102091084 จุฑามาศ นิตโย การจัดการโลจิสติกส์ 10
63 6201102091085 พิทยา ปัญญาวงค์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
64 6201102091086 วศิกร อ้นเสถียร การจัดการโลจิสติกส์ 10
65 6201102091087 นภาพร บุญวงษ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
66 6201102091088 ณัฐวดี รอดสอน การจัดการโลจิสติกส์ 10
67 6201102091089 อดุลย์วิทย์ สัมฤทธิ์นรพงศ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
68 6201102091090 ลลิตา แดงอ่อน การจัดการโลจิสติกส์ 10
69 6201102091092 อนุสรา แรงเขตการณ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
70 6201102091093 เพียงฟ้า สิทธิบูลย์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
71 6201102091094 ณัฏฐธิดา คงศักดิ์พรชัย การจัดการโลจิสติกส์ 10
72 6201102091095 ศุภโชติ พยาบาล การจัดการโลจิสติกส์ 10
73 6201102091096 ธนัชพร ชูเกิด การจัดการโลจิสติกส์ 10
74 6201102091099 อนงค์ สุโรพันธ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
75 6201102091100 ชัยวัฒน์ ประทุมวัน การจัดการโลจิสติกส์ 10
76 6201102091101 อิศราภาพ มาสาท การจัดการโลจิสติกส์ 10
77 6201102091102 ปุณยวัจน์ เขียวบัว การจัดการโลจิสติกส์ 10
78 6201102091103 ทราย จันดี การจัดการโลจิสติกส์ 10
79 6201102091104 สายชล ทบศรี การจัดการโลจิสติกส์ 10
80 6201102091105 ชนทัต เฝ้าทรัพย์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
81 6201102091106 รัตนา เรืองระยับ การจัดการโลจิสติกส์ 10
82 6201102091108 ชนะภัย อ่อนละมัย การจัดการโลจิสติกส์ 10
83 6201102091109 ซารีน่า ฐานประทีป การจัดการโลจิสติกส์ 10
84 6201102091110 อนุธิดา โปต๊ะ การจัดการโลจิสติกส์ 10
85 6201102091111 ภัทราพร ลาดบัวขาว การจัดการโลจิสติกส์ 10
86 6201102091113 นภัสกร หนูเมือง การจัดการโลจิสติกส์ 10
87 6201102091114 สุชาดา กิ่งโรชา การจัดการโลจิสติกส์ 10
88 6201102091115 เกริกพล นิลแฉล้ม การจัดการโลจิสติกส์ 10
89 6201102091116 นัสทพงศ์ หมายมั่น การจัดการโลจิสติกส์ 10
90 6201102091118 ทินกร รอดวิหก การจัดการโลจิสติกส์ 10
91 6201102091119 ญาณพัฒน์ สำรวมธรรม การจัดการโลจิสติกส์ 10
92 6201102091120 พีรญา ทับทิมทอง การจัดการโลจิสติกส์ 10
93 6201102091121 สิทธิพล วรนุช การจัดการโลจิสติกส์ 10
94 6201102091122 อมราพร หมัดหมัน การจัดการโลจิสติกส์ 10
95 6201102091123 สุนิสา ขนทรัพย์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
96 6201102091124 ธวัลรัตน์ หาญรบ การจัดการโลจิสติกส์ 10
97 6201102091126 ภาณุทัต บางแวก การจัดการโลจิสติกส์ 10
98 6201102091128 ณัฐพล กิจสามารถ การจัดการโลจิสติกส์ 10
99 6201102091129 ณัฐจินันท์ สุขสมบัติ การจัดการโลจิสติกส์ 10
100 6201102091133 ศรราม สมสกุล การจัดการโลจิสติกส์ 10
101 6201102091134 กันต์กวี เศวตมาลย์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
102 6201102091135 เกศราภรณ์ มีโพธิ์งาม การจัดการโลจิสติกส์ 10
103 6201102091136 ขวัญแก้ว ทรงชัยวรวุฒ การจัดการโลจิสติกส์ 10
104 6201102091137 สุธีรา บุญชาติ การจัดการโลจิสติกส์ 10
105 6201102091139 อัญรัตน์ ชื่นตา การจัดการโลจิสติกส์ 10
106 6201102091140 พีรภัทร ลำดวนบูรณานนท์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
107 6201102091141 ณัฐชลัลย์ ศรีเพชรดี การจัดการโลจิสติกส์ 10
108 6201102091142 ศิริพร กล่ำเสือ การจัดการโลจิสติกส์ 10
109 6201102091143 สรายุทธ สำราญสุข การจัดการโลจิสติกส์ 10
110 6201102091146 กัณญาณี ถวิลวงษ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
111 6201102091147 กมลชนก พรรณมาตย์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
112 6201102091148 อัญชลี ยังประโยชน์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
113 6201102091149 จิรทีปต์ ท้วมหร่าย การจัดการโลจิสติกส์ 10
114 6201102091151 สหรัฐ เทศทอง การจัดการโลจิสติกส์ 10
115 6201102091152 วริสรา พื่งประชา การจัดการโลจิสติกส์ 10
116 6201102091153 สุขสิริ ปลัดพรมมา การจัดการโลจิสติกส์ 10
117 6201102091154 ภาณุสิต ทองโต การจัดการโลจิสติกส์ 10
118 6201102091155 ณัฐวุฒิ เพชรแอง การจัดการโลจิสติกส์ 10
119 6201102091156 สุรัตน์ สุริยะฉาย การจัดการโลจิสติกส์ 10
120 6201202091001 ธันยพร รัตนทรัพย์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
121 6201202091002 สมุทร กวยทอง การจัดการโลจิสติกส์ 10
122 6201202091003 วิรัตน์ มาลัยญาติ การจัดการโลจิสติกส์ 10
123 6201202091004 อลีนา ลีลารัตนานนท์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
124 6201202091005 สิทธิกร พรมวงศ์ศานนท์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก