รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301102111001 ณัฐชา อุ่ยกระโทก การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
2 6301102111002 สุขธิพร เอี่ยมโอษฐ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
3 6301102111004 นุชจรี ชาญวิทยา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
4 6301102111005 พรรณพษา ยิ้มสว่างแก้ว การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
5 6301102111007 วัฒนชัย อุ่นศรี การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
6 6301102111009 ญาณาธิป อรดี การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
7 6301102111010 วรพงศ์ เรืองอร่าม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
8 6301102111011 ณัฐณิชา ยางนอก การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
9 6301102111013 สุรศักดิ์ มั่นศรีจันทร์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
10 6301102111014 วิมลวรรณ รักไทย การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
11 6301102111015 สิรภพ ปัญโญ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
12 6301102111016 พิชชาภา เชื้อสมุทร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
13 6301102111017 คุณานนต์ กิจเกริกกาญจน์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
14 6301102111018 พงศกร สาลี การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
15 6301102111019 กิตติยา อู่เฉย การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
16 6301102111020 วรรณิษา จิมานัง การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก