รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201102111001 สหัสวรรษ แก้วดวงเล็ก การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
2 6201102111002 รุจิรา อ่อนพิลา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
3 6201102111003 จิราพัชร มากเปี่ยม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
4 6201102111004 ฐิติพร อุทัย การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
5 6201102111006 อรพรรณ สายบุตร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
6 6201102111007 กรพินธ์ ปัจฉิมบุตร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
7 6201102111008 จันทร์เพ็ญ ฤกษ์ดี การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
8 6201102111009 ระวี จะดอม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
9 6201102111010 อัฐพล วิไลเลิศวัฒนา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
10 6201102111011 อัฐภิญญา อนันท์กัลยกร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
11 6201102111012 กะทิ ศรีพุทธา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
12 6201102111013 ศุภาพิชญ์ จรัสรติกุล การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
13 6201102111014 ธนัฏฐา เลิศพัฒนโยธิน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
14 6201102111015 ภิญญาพัชญ์ จิรเขมณัฏษ์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
15 6201102111016 หัทยา ยั่งยืน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
16 6201102111017 ณัฐสิทธิ์ มากมูล การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
17 6201102111018 อภิวิชญ์ อาพันธนุพงศ์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
18 6201102111022 อัญชริกา จีนพานิช การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
19 6201102111023 กษมา เกตุแก้ว การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
20 6201102111024 บุรพล เนตรวิเชียร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
21 6201102111025 เสาวรส นงยุทธิ์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
22 6201102111026 นารีรัตน์ ภิญไทย การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
23 6201102111027 ณัฐฐิญา ธะสดวก การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
24 6201102111029 พศิกา มิกา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
25 6201102111030 อาทิตยา อำนาจสิริทรง การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
26 6201102111031 ปิยฉัตร ชุมพล การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
27 6201202111001 ฐิติพร ดิษฐบรรจง การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
28 6201202111002 ธนภรณ์ เอี่ยมภูเขียว การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก