รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201102121004 ศิริลักษณ์ เทียมรัง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
2 6201102121005 ชลธิชา ศุภศรีรุ่งเจริญ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
3 6201102121006 ประภัสสร ท้าวกัลยา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
4 6201102121007 ศุภิกา ทารถ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
5 6201102121008 ศรันย์พัทธ์ บุญโพธิ์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
6 6201102121009 เบญจวรรณ พันธุ์ยาง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
7 6201102121010 เบญจมาศ พันธุ์ยาง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
8 6201102121012 วราภรณ์ เรียงแก้ว การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
9 6201102121013 สุพัชรา นามวิชัย การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
10 6201102121014 สุภัชชา ธนะเสน การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
11 6201102121015 ภัคพงศ์ จิรารัตน์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
12 6201102121017 กัลยกร ทบประดิษฐ์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
13 6201102121018 อริศรา สังข์ชาวใต้ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
14 6201102121020 กัณฐา สุขแย้ม การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
15 6201102121021 อารยา สนธยานานนท์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
16 6201102121022 สายชล โว่ยแผ้ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
17 6201102121024 วนิตชนันทร์ เกษขุนทด การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
18 6201102121026 ตติยา วงศ์พานิชย์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
19 6201102121029 กุลรดา ถาวรสิน การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
20 6201102121031 สราวุฒิ สิงหอำพล การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
21 6201102121032 ชนิกานต์ ปิดตามานัง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
22 6201102121033 อารียา มะนาวนอก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
23 6201102121034 วีนา กาปาเล การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
24 6201102121036 อรอุมา หนูพร การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
25 6201102121038 ชนกชนม์ โพธินาม การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
26 6201102121039 สุทธิดา ทองศรีสมบูรณ์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
27 6201102121040 นนทนัตถ์ ฉัยลัย การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
28 6201102121041 ชนกานท์ มั่นคง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
29 6201102121042 ณัฐนนท์ ราชวงษ์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
30 6201102121044 ปพิชญา เดชวิไลเรือง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
31 6201102121045 รุ่งฤดี คงชาย การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
32 6201102121047 ภัทราภรณ์ ทรงชัย การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
33 6201102121048 วิจิตรา ขีลี การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
34 6201102121049 โสภิดา จิตรงาม การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
35 6201202121001 นัฐลดา เชื่อมใจ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
36 6201202121002 กนกวรรณ ภิบาลศิลป์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก