รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301102121001 วีระณันณ์ มณีกรด การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
2 6301102121003 ภัทราพร พรมชาติ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
3 6301102121004 กุลชนาถ ศรีพรประเสริฐ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
4 6301102121007 ศศิธร สุนทรศารทูล การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
5 6301102121010 เมืองฟ้า ศรีมี การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
6 6301102121011 สุวรรณศิริ กองมา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
7 6301102121012 ภาณุพันธ์ มนต์ฉันทะ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
8 6301102121014 อนนท์ เรืองนนท์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
9 6301102121015 สุกานดา บินอับดุลเลาะห์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
10 6301102121017 ณัฐริกา จันทาสี การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
11 6301102121018 โทโมเอะ วรรณทะ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
12 6301102121019 พัชราภรณ์ พยาฆรัตสมิตร การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
13 6301102121020 อรพินท์ วงค์นรินทร์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
14 6301102121021 พิมพ์ธาดา นัดวาที การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
15 6301102121022 นำสุข นิรายกุล การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
16 6301102121023 นิธิตา พันธุ์อินป้อ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก