รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201103071002 ชนกันต์ ตั้งธีระนันท์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
2 6201103071003 เพชรรัตน์ พูลเพียร เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
3 6201103071004 สโรชา วรรณสุ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
4 6201103071006 ณัฐพล เกิดสมบุญ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
5 6201103071007 นวรัตน์ แย้มวงษ์ศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
6 6201103071009 ชัยวัฒน์ คล่องดี เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
7 6201103071010 ทิวาวุฒิ เอกมาลา เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
8 6201103071011 วรกานต์ ท้วมสมวัฒน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
9 6201103071012 อรไพลิน ไทยเขียว เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
10 6201103071014 พีรญา พนิตภราดร เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
11 6201103071015 มณีโรจน์ มณีวนารัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก