รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201103131001 ธนนท์ เอนกวัฒนโชต เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
2 6201103131002 ไพโรจน์ แสงแก้ว เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
3 6201103131004 อิทธิพล กลิ่นจันทร์คลาย เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
4 6201103131008 กิติรัตน์ แจ่มสัย เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
5 6201103131009 อาจารีย์ บุญอุดมเถียร เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
6 6201103131011 รัตนากร พรมมากุล เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
7 6201103131012 รัชนีกร พรมมากุล เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
8 6201103131014 ศศิกาญจน์ หอมตลบ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
9 6201103131015 เอมี่ ทักเกอร์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
10 6201103131016 พิทยารัตน์ ลือยศ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
11 6201103131017 ชญานิศ จิตโชติ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
12 6201103131018 สรัลพร กระจ่างศรี เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
13 6201103131019 กรองแก้ว วงษ์รอด เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
14 6201103131020 ชลธิชา อินทร์ชัย เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
15 6201103131021 วราวุธ เงื้อมผา เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
16 6201103131022 ทศพล สองใหม่ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
17 6201103131023 สุรศักดิ์ หนองยาง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
18 6201103131025 ชวัลวิทย์ อรัญมิตร เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
19 6201103131026 ปฎิภาณ ภูลำธาร เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
20 6201103131027 นิรพล สิงหา เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
21 6201103131028 สิทธิกร โพธิ์งาม เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
22 6201103131029 รัชชานนท์ สุดจันทร์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
23 6201103131030 อุไรรัตน์ ธูปโพธิ์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
24 6201103131031 มัณฑนาภรณ์ สระทองไลย์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
25 6201103131032 วาสิน โพธิ์ศรีมาตร เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
26 6201103131034 พรนพา เสือสา เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
27 6201103131036 ชลลดา ธนิกกุล เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
28 6201103131037 พัชริดา ใหญ่โต เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
29 6201103131038 วรินทร โคตรโนนกอก เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
30 6201103131039 ประวิทย์ บุตรคำโชติ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
31 6201103131040 ปริญญา ตู้พิมาย เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
32 6201103131042 ณัฏฐยาน์ วัฒนวิเศษโชติ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
33 6201103131043 นครินทร์ แซ่จ๊ะ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
34 6201103131044 ทิพวรรณ รุ่งเจริญชนะชัย เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
35 6201103131045 ธนวัฒน์ โยธาบริบาล เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
36 6201103131046 กฤตภัค ดรุณศรี เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
37 6201103131047 กิตติกร สุขเจริญ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
38 6201103131048 อลิสา อยู่ลำยอง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
39 6201103131049 ธนกฤต พรหมโรกุล เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
40 6201103131050 สุพิชญา วินิจเจริญศรี เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
41 6201103131051 ณัฏฐ์ เกียรติบุญญาฤทธิ์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
42 6201103131052 จิตสอางค์ ตุรีย์ตรัยพร เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
43 6201103131053 ธานี ศรีทอง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
44 6201103131054 สุมินชา พูลเพิ่ม เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
45 6201103131055 สันติภาพ สร้อยมณี เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก