รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201104061001 ปิณฑิรา สุขปรุง การบัญชี 10
2 6201104061002 รวีวรรณ กล่อมแก้ว การบัญชี 10
3 6201104061003 เสาวลักษณ์ เพชรงาม การบัญชี 10
4 6201104061005 ณัฐพร นิจสิน การบัญชี 10
5 6201104061006 ธนภรณ์ ใยทอง การบัญชี 10
6 6201104061007 ชนิดา นามสุวรรณ์ การบัญชี 10
7 6201104061008 บุณรักษ์ ศรีบางจาด การบัญชี 10
8 6201104061009 ธนภัทร ธิปัญญา การบัญชี 10
9 6201104061012 สุธิตา เวียงชัย การบัญชี 10
10 6201104061017 กัญญารัตน์ เพียรผล การบัญชี 10
11 6201104061018 ชาริตา บุญสุข การบัญชี 10
12 6201104061019 ธนัชชา วงศ์คำจันทร์ การบัญชี 10
13 6201104061021 ธีรดา ใจโต การบัญชี 10
14 6201104061022 วิสสุตา สิทธิเจริญ การบัญชี 10
15 6201104061023 ณัฐกานต์ องอาจ การบัญชี 10
16 6201104061024 พัชรินทร์ อินทมาพลอย การบัญชี 10
17 6201104061025 นภัสสร สีสเกตุ การบัญชี 10
18 6201104061026 กมลพร เล็งเนตร การบัญชี 10
19 6201104061028 ธัญเรศ แซ่อึ่ง การบัญชี 10
20 6201104061029 ประภัสรา ไชยแสง การบัญชี 10
21 6201104061031 ปภัสรา วิยาภรณ์ การบัญชี 10
22 6201104061032 รมย์มณียา วงคณิต การบัญชี 10
23 6201104061034 สาวิกา สีเสมอใจ การบัญชี 10
24 6201104061035 สุพัตรา ขันทัพไทย การบัญชี 10
25 6201104061036 เฟื่องฟ้า ไกรนอก การบัญชี 10
26 6201104061037 อรอุมา พานนิยา การบัญชี 10
27 6201104061038 เสนีย์ จันทร์งาม การบัญชี 10
28 6201104061039 นิภาดา ไชยรักษ์ การบัญชี 10
29 6201104061040 ศิรินันท์ ราชบุรี การบัญชี 10
30 6201104061041 วีรวรรณ ส่องรอบ การบัญชี 10
31 6201204061001 สุชีรา ดะสมุทร การบัญชี 10
32 6201204061002 ดวงดาว จากผา การบัญชี 10
33 6201204061003 อมร คิมเมย์ การบัญชี 10
34 6201204061004 ธิติวรรณ ดาทอง การบัญชี 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก