รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201101014001 ยศกรณ์ กันทะวงค์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
2 6201101014003 จีรศักดิ์ ขัดสาย วิศวกรรมเครื่องกล 10
3 6201101014004 ปริญญา แสนทวีสุข วิศวกรรมเครื่องกล 10
4 6201101014005 จีระวุฒ สีคำ วิศวกรรมเครื่องกล 10
5 6201101014006 อิสระ มูลทา วิศวกรรมเครื่องกล 10
6 6201101014007 พงศธร เสาวพันธ์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
7 6201101014008 หัตถา ยินดีขันธ์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
8 6201101014009 ชานน อันพิมพา วิศวกรรมเครื่องกล 10
9 6201101014010 ภาสกร จันทะคราม วิศวกรรมเครื่องกล 10
10 6201101014011 กิตติศักดิ์ สอนนวล วิศวกรรมเครื่องกล 10
11 6201101014012 จิรายุส รอดมั่น วิศวกรรมเครื่องกล 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก