รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301101014001 จักราชัย มะลัยทอง วิศวกรรมเครื่องกล 10
2 6301101014002 ภูมิ ปูชิตากร วิศวกรรมเครื่องกล 10
3 6301101014003 กุลธร สีจำปา วิศวกรรมเครื่องกล 10
4 6301101014004 ธวัชชัย บุบผามะตะนัง วิศวกรรมเครื่องกล 10
5 6301101014005 เจตตริน ทรงมณี วิศวกรรมเครื่องกล 10
6 6301101014006 อภิวิชญ์ สุนสงวน วิศวกรรมเครื่องกล 10
7 6301101014007 ธนวันต์ หอมทวนลม วิศวกรรมเครื่องกล 10
8 6301101014010 ณัฐพล ภูมิสุทธิกุล วิศวกรรมเครื่องกล 10
9 6301101014011 ธงไชย บุญสำราญ วิศวกรรมเครื่องกล 10
10 6301101014012 รุ่งเพชร ยศมาก วิศวกรรมเครื่องกล 10
11 6301101014013 สุทินันท์ จะเริกรัมย์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
12 6301101014014 พงศกร ผิวนางาม วิศวกรรมเครื่องกล 10
13 6301101014015 พิเชษฐ พรมลาย วิศวกรรมเครื่องกล 10
14 6301101014016 จิรวัฒน์ บางเจริญสุข วิศวกรรมเครื่องกล 10
15 6301101014017 วรวัฒน์ โกสุโท วิศวกรรมเครื่องกล 10
16 6301101014018 ณฤพล ชาญโคกกรวด วิศวกรรมเครื่องกล 10
17 6301101014019 อดิลักษณ์ หูมแพง วิศวกรรมเครื่องกล 10
18 6301101014020 ประสิทธิชัย ใจมั่น วิศวกรรมเครื่องกล 10
19 6301101014021 เพชร สถาน วิศวกรรมเครื่องกล 10
20 6301101014022 พิริยกร พรมประทุม วิศวกรรมเครื่องกล 10
21 6301101014023 พงศกร ใหญ่น้ำ วิศวกรรมเครื่องกล 10
22 6301101014024 นิติพล มีสาวงษ์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
23 6301101014025 ธนาธิป เที่ยงสืบสาย วิศวกรรมเครื่องกล 10
24 6301101014026 สุทธิพงศ์ พิพัฒน์โชติอนันท์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
25 6301101014027 วรโชติ ลิ้มปัสมานนท์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
26 6301101014028 นิสิทธิ์ สุระชาติ วิศวกรรมเครื่องกล 10
27 6301101014029 กิตติศักดิ์ โกะสูงเนิน วิศวกรรมเครื่องกล 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก