รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301101024001 สิรภัค ครุฑนรชัย วิศวกรรมไฟฟ้า 10
2 6301101024002 ชลธิชา จริยะตระกูล วิศวกรรมไฟฟ้า 10
3 6301101024003 ณัฐพล นาดี วิศวกรรมไฟฟ้า 10
4 6301101024004 สุทิวัส มีบ่อทรัพย์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
5 6301101024005 ครองขวัญ ขวัญอ่อน วิศวกรรมไฟฟ้า 10
6 6301101024006 ณัฎฐนันท์ กลั่นกล้า วิศวกรรมไฟฟ้า 10
7 6301101024007 ชณายุทธ เสาร์เกิด วิศวกรรมไฟฟ้า 10
8 6301101024008 เมธา ตรีชิตร วิศวกรรมไฟฟ้า 10
9 6301101024009 ชาญชัย ทิพามาศ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
10 6301101024010 วรพล ริ้วบำรุง วิศวกรรมไฟฟ้า 10
11 6301101024011 ธนพล น้อยบุตรดี วิศวกรรมไฟฟ้า 10
12 6301101024012 กัญญาณี ศรสิทธิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
13 6301101024013 อานนท์ ภักดีโชติ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
14 6301101024014 กิตติศักดิ์ แสนปรางค์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
15 6301101024015 วิเชียร สีปัด วิศวกรรมไฟฟ้า 10
16 6301101024016 ฤทธิชัย นาราช วิศวกรรมไฟฟ้า 10
17 6301101024017 ณัฐกิตต์ จันทรไพจิตต์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
18 6301101024018 ทรงยุทธ ป้องแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก