รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301101034002 สรชา มรรคเจริญ วิศวกรรมอุตสาหการ 10
2 6301101034003 เจษฎาภรณ์ กระแสโสม วิศวกรรมอุตสาหการ 10
3 6301101034004 วีรชัย พยุงเกษม วิศวกรรมอุตสาหการ 10
4 6301101034005 ทักษิณ ไสโสภา วิศวกรรมอุตสาหการ 10
5 6301101034006 นพล เม่นทอง วิศวกรรมอุตสาหการ 10
6 6301101034007 กฤษณะ เหล่ากสิการ วิศวกรรมอุตสาหการ 10
7 6301101034008 วันวิสา เจริญใจ วิศวกรรมอุตสาหการ 10
8 6301101034009 วิไลรัตน์ เร่งรัด วิศวกรรมอุตสาหการ 10
9 6301101034010 พงษ์ทวี รุ่งเรือง วิศวกรรมอุตสาหการ 10
10 6301101034011 แก้ว ตาหอม วิศวกรรมอุตสาหการ 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก