รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301101104004 ณัฐพัชร์ พัชรพลกรพันธุ์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
2 6301101104005 ศุภกร สุดสวยสด เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
3 6301101104006 ฐิติพันธ์ มณีกิตติฉายกุล เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
4 6301101104007 ศตวุฒิ ตาสี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
5 6301101104008 ศุภมิตร มาเมือง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
6 6301101104009 ธิติพร รอดงามพริ้ง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
7 6301101104010 อรวรรณ คำต่าย เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
8 6301101104011 ศตวรรษ โตมอญ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
9 6301101104012 ชุมพล ผาสุขโสม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
10 6301101104014 ศราวุฒิ แผนกุล เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก