รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201101015001 ธีระศักดิ์ ชะฎาแก้ว วิศวกรรมเครื่องกล 10
2 6201101015003 ทองสุข บุญประกอบ วิศวกรรมเครื่องกล 10
3 6201101015004 ตะวัน รุ่งแจ้ง วิศวกรรมเครื่องกล 10
4 6201101015005 คณากร รูปหุ่น วิศวกรรมเครื่องกล 10
5 6201101015006 กิตติกร กล่ำคลองตัน วิศวกรรมเครื่องกล 10
6 6201101015008 พีรพงศ์ เหล็กสี วิศวกรรมเครื่องกล 10
7 6201101015011 ภัทรพล เลิศไชยยงค์พานิช วิศวกรรมเครื่องกล 10
8 6201101015012 นุกูล แจ้งเจียนหัด วิศวกรรมเครื่องกล 10
9 6201101015013 กฤษกร เพชรรัตน์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
10 6201101015014 วิศรุต กลมขุนทด วิศวกรรมเครื่องกล 10
11 6201101015015 กฤษณะ ละเลิศ วิศวกรรมเครื่องกล 10
12 6201101015016 ยุทธพิชัย บุญชู วิศวกรรมเครื่องกล 10
13 6201101015017 วีรยุทธ รุ่งนภาพันธุ์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
14 6201101015019 นวินดา พูลสวัสดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
15 6201101015020 พัสกร ไทรพรรณ วิศวกรรมเครื่องกล 10
16 6201101015021 วิทยา อัคมาตร์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
17 6201101015023 พงษ์พินิจ พูนกลาง วิศวกรรมเครื่องกล 10
18 6201101015024 จิรศักดิ์ บัวใหญ่ วิศวกรรมเครื่องกล 10
19 6201101015025 สหรัฐ จันทรปรีชายุทธ วิศวกรรมเครื่องกล 10
20 6201101015026 จักรพันธ์ บุตรแก้ว วิศวกรรมเครื่องกล 10
21 6201101015027 ภานุวัฒน์ ทองเกิด วิศวกรรมเครื่องกล 10
22 6201101015028 พุทธิชัย รูปหุ่น วิศวกรรมเครื่องกล 10
23 6201101015030 เกรียงศักดิ์ มารอด วิศวกรรมเครื่องกล 10
24 6201101015031 พลาดร อาจวิชัย วิศวกรรมเครื่องกล 10
25 6201101015032 ธีรศักดิ์ ไสโสก วิศวกรรมเครื่องกล 10
26 6201101015033 วสันต์ สมวงษ์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
27 6201101015034 กฤษฎา จันทนะรา วิศวกรรมเครื่องกล 10
28 6201101015035 ชาญชัย เพ็งเพ็ญ วิศวกรรมเครื่องกล 10
29 6201101015036 ธนโชติ บุราณสุข วิศวกรรมเครื่องกล 10
30 6201101015037 พัชรพงศ์ ปทุมแสง วิศวกรรมเครื่องกล 10
31 6201101015038 ธรรมนูญ บุญสร้าง วิศวกรรมเครื่องกล 10
32 6201101015039 พัชรพล ปิยะวงค์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
33 6201101015040 อธิวัฒน์ มีศรี วิศวกรรมเครื่องกล 10
34 6201101015041 ประกาศิต นาคอ่วมค้า วิศวกรรมเครื่องกล 10
35 6201101015042 พจนาถ เสนาภักดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
36 6201101015043 ชัยวัฒน์ กุลหงษ์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
37 6201101015044 พิพัฒน์ ตาใจ วิศวกรรมเครื่องกล 10
38 6201101015045 กิตติพงษ์ บาลไธสง วิศวกรรมเครื่องกล 10
39 6201101015046 เหมราช ศรีทันต์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
40 6201101015047 เกียรติภูมิ จูฑพันธนะ วิศวกรรมเครื่องกล 10
41 6201101015048 ศราวุฒิ ประมวลการ วิศวกรรมเครื่องกล 10
42 6201101015049 ยมนา คตพรม วิศวกรรมเครื่องกล 10
43 6201101015050 ชาญยุทธ ฉิมงาม วิศวกรรมเครื่องกล 10
44 6201101015051 กณิภณ ขุนทรง วิศวกรรมเครื่องกล 10
45 6201101015052 ไตรรัตน์ เจริญสุข วิศวกรรมเครื่องกล 10
46 6201101015053 ยศพนธ์ วัฒนวรประเสริฐ วิศวกรรมเครื่องกล 10
47 6201101015054 ปัญญาพร หงษ์ทอง วิศวกรรมเครื่องกล 10
48 6201101015055 จตุพร แสงทองดี วิศวกรรมเครื่องกล 10
49 6201101015057 สมรักษ์ ใจงามกุล วิศวกรรมเครื่องกล 10
50 6201101015059 พงษ์ภกิจ คำงาม วิศวกรรมเครื่องกล 10
51 6201101015060 สุทธิเดช วิราคาม วิศวกรรมเครื่องกล 10
52 6201101015061 ธีระวัตร การจักร วิศวกรรมเครื่องกล 10
53 6201101015062 ธนาธิป บุญลือ วิศวกรรมเครื่องกล 10
54 6201101015063 พรหมมินทร์ เนื้อแก้ว วิศวกรรมเครื่องกล 10
55 6201101015064 พีรณัฐ เมฆมหรรณพ์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
56 6201101015065 ทวีทรัพย์ เจริญยิ่ง วิศวกรรมเครื่องกล 10
57 6201101015066 วิรัญดา เตจะมา วิศวกรรมเครื่องกล 10
58 6201101015067 กีรดิต พรเดชวงศ์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
59 6201101015068 วุฒิพงษ์ ประสพพลอย วิศวกรรมเครื่องกล 10
60 6201101015069 ปิยะพงษ์ ใจรักบุญ วิศวกรรมเครื่องกล 10
61 6201101015070 นราธร หันน้ำเที่ยง วิศวกรรมเครื่องกล 10
62 6201101015071 กิตติภพ ชิตบุตร วิศวกรรมเครื่องกล 10
63 6201101015073 ชัยรัตน์ คำแสงดี วิศวกรรมเครื่องกล 10
64 6201101015075 ณรงค์เดช ศรีสิงห์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
65 6201101015076 อรรคพงษ์ ผาแก้ว วิศวกรรมเครื่องกล 10
66 6201101015079 ธิติภัทร ทุ่มสัง วิศวกรรมเครื่องกล 10
67 6201101015080 ณัชณรงค์ โสภารัตน์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
68 6201101015081 ชยานนท์ คชา วิศวกรรมเครื่องกล 10
69 6201101015083 สุริยัน จันทร์ภัก วิศวกรรมเครื่องกล 10
70 6201101015084 ศตวรรษ เอื้อเฟื้อ วิศวกรรมเครื่องกล 10
71 6201101015085 ณัฐรดี สุขสายญาติ วิศวกรรมเครื่องกล 10
72 6201101015086 ธนชิต ปัญญาวงค์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
73 6201101015087 ภูชกานต์ ศรีวงสุข วิศวกรรมเครื่องกล 10
74 6201101015088 อลงกรณ์ คนชม วิศวกรรมเครื่องกล 10
75 6201101015089 ไพบูลย์ สุขุม วิศวกรรมเครื่องกล 10
76 6201101015090 ชินภัทร์ ทับทิม วิศวกรรมเครื่องกล 10
77 6201101015091 อรรถพล ศรีจุมปา วิศวกรรมเครื่องกล 10
78 6201101015092 กฤษฎา สุดนางาม วิศวกรรมเครื่องกล 10
79 6201101015093 กฤษณะ รุ่งโชติ วิศวกรรมเครื่องกล 10
80 6201101015094 จิรกฤต อนุศิริกุล วิศวกรรมเครื่องกล 10
81 6201101015095 วิสาร ทองปาน วิศวกรรมเครื่องกล 10
82 6201101015096 ชิราวุฒิ ศรีตรัย วิศวกรรมเครื่องกล 10
83 6201101015097 เกษกาญจน์ มูลสังข์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
84 6201101015098 ปัฐนวัฒน์ มุ่งเพียร วิศวกรรมเครื่องกล 10
85 6201101015099 อรรคพล น่วมเศรษฐี วิศวกรรมเครื่องกล 10
86 6201101015100 ภาณุพงศ์ กนกงาม วิศวกรรมเครื่องกล 10
87 6201101015101 ปริญญา น้อยมูลตรี วิศวกรรมเครื่องกล 10
88 6201101015102 สิทธิพรรณ เพ็งวัน วิศวกรรมเครื่องกล 10
89 6201101015103 ณัฐกิตติ์ สิทธิเวช วิศวกรรมเครื่องกล 10
90 6201101015104 สุภัทร ปิตา วิศวกรรมเครื่องกล 10
91 6201101015105 อรรถพล อารีย์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
92 6201101015106 ธนาภพ วัฒนชัย วิศวกรรมเครื่องกล 10
93 6201101015107 ณรงค์ฤทธิ์ ประวัง วิศวกรรมเครื่องกล 10
94 6201101015108 อนุวัฒน์ ฉ่ำเสาวรส วิศวกรรมเครื่องกล 10
95 6201101015109 สิรวิชญ์ เกิดศิริ วิศวกรรมเครื่องกล 10
96 6201101015110 วรวิทย์ ไชยวงศ์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
97 6201101015111 สิทธิพล แก้วเกิด วิศวกรรมเครื่องกล 10
98 6201101015112 ศรัณยู จันทร์แย้ม วิศวกรรมเครื่องกล 10
99 6201101015113 คมกริช กองแก้ว วิศวกรรมเครื่องกล 10
100 6201101015114 ณัฐชนน ชัยกระโทก วิศวกรรมเครื่องกล 10
101 6201101015115 ณัฐพล เหลาแตว วิศวกรรมเครื่องกล 10
102 6201101015116 ธวัชชัย จันทร์ชื่น วิศวกรรมเครื่องกล 10
103 6201101015117 วีรวัฒน์ สอนฤทธิ์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
104 6201101015118 พาวสันต์ เกตุศักดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
105 6201101015119 ศุภกฤษ รัตนาวลีกุล วิศวกรรมเครื่องกล 10
106 6201101015120 ทิพากร โตสูงเนิน วิศวกรรมเครื่องกล 10
107 6201101015121 วิฐิกรณ์ อินอักษร วิศวกรรมเครื่องกล 10
108 6201101015122 ชัชวาล โหมดเทศ วิศวกรรมเครื่องกล 10
109 6201101015123 ชนะพล ดวงใจรักเกษม วิศวกรรมเครื่องกล 10
110 6201101015124 ปัณณธร จตุพรวัฒนชัย วิศวกรรมเครื่องกล 10
111 6201101015125 พิพัฒน์ ศักดิ์ประดิษฐ วิศวกรรมเครื่องกล 10
112 6201101015127 ณัฐศาสตร์ ศรีหาภูธร วิศวกรรมเครื่องกล 10
113 6201101015130 นรบดี วาหมงคล วิศวกรรมเครื่องกล 10
114 6201101015131 สหรัฐ วันดี วิศวกรรมเครื่องกล 10
115 6201101015132 พุทธชาติ ดิษฐ์สันเทียะ วิศวกรรมเครื่องกล 10
116 6201101015133 ทนงศักดิ์ เขียวอ่ำ วิศวกรรมเครื่องกล 10
117 6201101015134 ทิวัตถ์ บัวสาย วิศวกรรมเครื่องกล 10
118 6201101015135 สุเชฏฐา บุญศรีอนันต์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
119 6201101015136 ณัฐวุฒิ แก้วมา วิศวกรรมเครื่องกล 10
120 6201101015137 ญาณวิทย์ จันทวงค์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
121 6201101015138 กิติภพ วงษ์สุนทร วิศวกรรมเครื่องกล 10
122 6201101015139 เอกสิทธิ์ สมศรี วิศวกรรมเครื่องกล 10
123 6201101015140 ธงชัย ปูเชียงแดง วิศวกรรมเครื่องกล 10
124 6201101015141 อนุชิต ธรรมวัตร วิศวกรรมเครื่องกล 10
125 6201101015144 เอกชัย ไทรงาม วิศวกรรมเครื่องกล 10
126 6201101015145 กิติศักดิ์ แม้นชล วิศวกรรมเครื่องกล 10
127 6201101015146 ธีรวัฒน์ พันธ์ใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล 10
128 6201101015147 ศักดา สร้อยสิน วิศวกรรมเครื่องกล 10
129 6201101015148 ธีธัช ทองสุข วิศวกรรมเครื่องกล 10
130 6201101015149 นิชนันท์ ไหแก้ว วิศวกรรมเครื่องกล 10
131 6201101015150 วุฒิชัย ผลพูน วิศวกรรมเครื่องกล 10
132 6201101015151 ธาราพันธ์ สากร วิศวกรรมเครื่องกล 10
133 6201101015152 วชิรวิทย์ วิสิทธิ์ประดิษฐ์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
134 6201101015153 ศุภกิจ แพงทรัพย์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
135 6201101015154 ณัฐนันท์ เกตุทนงค์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
136 6201101015155 ชานนท์ ช่วงโชติกุล วิศวกรรมเครื่องกล 10
137 6201101015156 เกรียงไกร เสมอจิตต์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
138 6201101015157 พันพงษ์ ป้องศรี วิศวกรรมเครื่องกล 10
139 6201101015158 อัศวิน อ่อนละออ วิศวกรรมเครื่องกล 10
140 6201101015160 ธนวัตร เทพเทียน วิศวกรรมเครื่องกล 10
141 6201101015161 จักรภัทร พันธุ์สอน วิศวกรรมเครื่องกล 10
142 6201101015162 รุ่งโรจน์ บุตรงาม วิศวกรรมเครื่องกล 10
143 6201101015163 เจษฎา ทวีตา วิศวกรรมเครื่องกล 10
144 6201101015164 ปุณมณัส ทรัพย์ทวีศิริกุล วิศวกรรมเครื่องกล 10
145 6201101015165 วุฒิชัย ชัยปัดถา วิศวกรรมเครื่องกล 10
146 6201101015166 อิทธิพงษ์ คงพลิก วิศวกรรมเครื่องกล 10
147 6201101015167 หรินธรณ์ ขุนทิพย์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
148 6201101015169 ปริวรรต คณานิตย์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
149 6201101015171 ณัฐวุฒิ กันชัยวิล วิศวกรรมเครื่องกล 10
150 6201101015172 อภิเบศร์ อภิรญาณ์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
151 6201101015173 พีรพัฒน์ มากแบน วิศวกรรมเครื่องกล 10
152 6201101015174 ชูเกียรติ สมีหวัง วิศวกรรมเครื่องกล 10
153 6201101015175 พีรวิชญ์ ปานแป้นน้อย วิศวกรรมเครื่องกล 10
154 6201101015176 วรกานต์ พงษ์เขียว วิศวกรรมเครื่องกล 10
155 6201101015177 วุฒิชัย นาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล 10
156 6201101015178 พรศักดิ์ พรพิมล วิศวกรรมเครื่องกล 10
157 6201101015179 เดชาวัฒน์ ศิริวรรณ วิศวกรรมเครื่องกล 10
158 6201101015180 ธนพล ผิวเณร วิศวกรรมเครื่องกล 10
159 6201101015181 สิทธิโชค พุ่มนิล วิศวกรรมเครื่องกล 10
160 6201101015184 ณัฐพล กอดสอาด วิศวกรรมเครื่องกล 10
161 6201101015185 ปณิธาณ เที่ยงตรง วิศวกรรมเครื่องกล 10
162 6201101015186 คมกริช นาคครุฑ วิศวกรรมเครื่องกล 10
163 6201101015187 พีระยุทธ ปากหวาน วิศวกรรมเครื่องกล 10
164 6201101015188 วัลลภ ลาภมูล วิศวกรรมเครื่องกล 10
165 6201101015189 กิตติศักดิ์ เสมแดง วิศวกรรมเครื่องกล 10
166 6201101015190 จักรพงศ์ เทศกาล วิศวกรรมเครื่องกล 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก