รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301101015002 วัชระ แตะอินรัมย์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
2 6301101015003 คุณากร เรืองบรรเทิง วิศวกรรมเครื่องกล 10
3 6301101015004 วราพล ศรีเมือง วิศวกรรมเครื่องกล 10
4 6301101015005 ภาณุวัฒน์ ไทยประกอบ วิศวกรรมเครื่องกล 10
5 6301101015006 ศุภกร ชิวปรีชา วิศวกรรมเครื่องกล 10
6 6301101015007 อภิวัฒน์ ไทรพงษ์พันธุ์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
7 6301101015008 ธนากร หงษ์น้อย วิศวกรรมเครื่องกล 10
8 6301101015010 ชาตรี ลือดัง วิศวกรรมเครื่องกล 10
9 6301101015013 นิติธร แซ่ตู่ วิศวกรรมเครื่องกล 10
10 6301101015014 ภาณุวัฒน์ แซ่ล้อ วิศวกรรมเครื่องกล 10
11 6301101015016 พลวัตร แก้วพิลา วิศวกรรมเครื่องกล 10
12 6301101015017 รวิภาส เสือหัวย่าน วิศวกรรมเครื่องกล 10
13 6301101015018 พงศกร สุดวอน วิศวกรรมเครื่องกล 10
14 6301101015019 อณวัช นามโยธา วิศวกรรมเครื่องกล 10
15 6301101015020 เกรียงไกร ผิวจันทร์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
16 6301101015021 วิศรุต สาททอง วิศวกรรมเครื่องกล 10
17 6301101015023 ทนงศักดิ์ ติดรัก วิศวกรรมเครื่องกล 10
18 6301101015024 ศิวกรณ์ สีม่วง วิศวกรรมเครื่องกล 10
19 6301101015026 ชัยวัลย์ ขามาลา วิศวกรรมเครื่องกล 10
20 6301101015027 นาวิน ทับทอง วิศวกรรมเครื่องกล 10
21 6301101015028 ธนิสร์ ซื่อสัตย์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
22 6301101015029 อนุวัฒน์ ศรีสุวรรณ์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
23 6301101015030 ธนพล สัจจสวัสดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
24 6301101015031 ศรัณย์ ปะจิคะ วิศวกรรมเครื่องกล 10
25 6301101015032 อติชาติ สงวนงาม วิศวกรรมเครื่องกล 10
26 6301101015033 สุพล ลอสวัสดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
27 6301101015036 วระวิช ไชยปรุง วิศวกรรมเครื่องกล 10
28 6301101015037 อภิสรา เพ็ชรพินิจ วิศวกรรมเครื่องกล 10
29 6301101015038 ณัฐกิตติ์ ไกรวัฒนภิรมย์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
30 6301101015039 ทยากร นาคทองอินทร์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
31 6301101015040 ธีรพงค์ ทัดศรี วิศวกรรมเครื่องกล 10
32 6301101015041 เมธี เทพเทียน วิศวกรรมเครื่องกล 10
33 6301101015042 พิทักษ์ บรรเทา วิศวกรรมเครื่องกล 10
34 6301101015044 นราวิชญ์ ยอดบุตรดี วิศวกรรมเครื่องกล 10
35 6301101015045 บวรภัค อู๋เวียงคอย วิศวกรรมเครื่องกล 10
36 6301101015046 ธนธัต ชารัมย์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
37 6301101015047 ลาภวัต ปานเพชร วิศวกรรมเครื่องกล 10
38 6301101015048 ภาคภูมิ เจริญสลุง วิศวกรรมเครื่องกล 10
39 6301101015049 ณรงค์ศักดิ์ จั่นฤทธิ์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
40 6301101015050 ธนาศักดิ์ สุขตัน วิศวกรรมเครื่องกล 10
41 6301101015051 เจนณรงค์ จิตน้อย วิศวกรรมเครื่องกล 10
42 6301101015052 ศุภกิจ ลำคำ วิศวกรรมเครื่องกล 10
43 6301101015053 นิติพนธ์ ศรีบุญขำ วิศวกรรมเครื่องกล 10
44 6301101015054 ศุภชัย บุญปก วิศวกรรมเครื่องกล 10
45 6301101015055 ณภัทร นิลสกุล วิศวกรรมเครื่องกล 10
46 6301101015056 สุรศักดิ์ พวงเพชร วิศวกรรมเครื่องกล 10
47 6301101015057 ณัฐวุฒิ สุกใส วิศวกรรมเครื่องกล 10
48 6301101015058 ธนโชติ โคตรทา วิศวกรรมเครื่องกล 10
49 6301101015059 เอกลักษณ์ จำปาทิพย์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
50 6301101015060 สิทธิกร จูยิ้ม วิศวกรรมเครื่องกล 10
51 6301101015061 ปรเมษฐ์ โกศล วิศวกรรมเครื่องกล 10
52 6301101015062 ธิติวุฒิ ชัยนภาพร วิศวกรรมเครื่องกล 10
53 6301101015064 ศรัณญ์ ซารัมย์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
54 6301101015065 ณรงค์ฤทธิ์ ไชยรัตน์สัมพันธ์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
55 6301101015066 จิรานุพงศ์ หอมสินธุ์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
56 6301101015067 กฤษณพงศ์ มงคลประภากร วิศวกรรมเครื่องกล 10
57 6301101015069 ศุภชัย มีโคตร วิศวกรรมเครื่องกล 10
58 6301101015071 กิตติศักดิ์ พงษ์สุระ วิศวกรรมเครื่องกล 10
59 6301101015072 ภาณุเมศ จันทรา วิศวกรรมเครื่องกล 10
60 6301101015073 พงษ์วิทย์ รอบคอบ วิศวกรรมเครื่องกล 10
61 6301101015075 สุทธิพร สุภิษะ วิศวกรรมเครื่องกล 10
62 6301101015076 ณัชพล ทนันชัย วิศวกรรมเครื่องกล 10
63 6301101015077 ณัฐวัฒน์ งามวิไล วิศวกรรมเครื่องกล 10
64 6301101015078 วรุต โพธิ์มี วิศวกรรมเครื่องกล 10
65 6301101015079 นิธิภัทร์ นิโครธานนท์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
66 6301101015080 พันธกรณ์ ถวายนิล วิศวกรรมเครื่องกล 10
67 6301101015081 ณัฎฐนิชา มาตะลาน วิศวกรรมเครื่องกล 10
68 6301101015082 นนทวัฒน์ อวนทอง วิศวกรรมเครื่องกล 10
69 6301101015083 เศรษฐสิทธิ์ บุญพัฒน์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
70 6301101015084 วสุวัฒน์ คงรักษา วิศวกรรมเครื่องกล 10
71 6301101015085 พงศ์ศิกร เขมะจารี วิศวกรรมเครื่องกล 10
72 6301101015086 ลักขณา ศรีภูธร วิศวกรรมเครื่องกล 10
73 6301101015087 ภัทรวุฒิ คมขำ วิศวกรรมเครื่องกล 10
74 6301101015088 อภินัทธ์ สะหิ วิศวกรรมเครื่องกล 10
75 6301101015089 จักริน หงษาชาติ วิศวกรรมเครื่องกล 10
76 6301101015090 สิทธิเดช เวียงยา วิศวกรรมเครื่องกล 10
77 6301101015091 สมพล บุญปลูก วิศวกรรมเครื่องกล 10
78 6301101015092 ตะวัน เหี้ยมไธสงค์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
79 6301101015093 ธีรภัทร สมพันธ์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
80 6301101015094 จิรายุ ตอรัมย์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
81 6301101015095 เจนณรงค์ พันยุโดด วิศวกรรมเครื่องกล 10
82 6301101015096 ณัฐพล ศรีสมัย วิศวกรรมเครื่องกล 10
83 6301101015097 ณัฐวุฒิ วิชกูล วิศวกรรมเครื่องกล 10
84 6301101015098 คุณวุฒิ สวัสดิกุล วิศวกรรมเครื่องกล 10
85 6301101015099 กวินพงศ์ วังคำ วิศวกรรมเครื่องกล 10
86 6301101015100 ปัณณ์พงศ์ วันจันทร์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
87 6301101015101 พงศ์ภัค อินทะแสน วิศวกรรมเครื่องกล 10
88 6301101015102 เจริญ พงษ์ไพร วิศวกรรมเครื่องกล 10
89 6301101015103 ณัฐวุฒิ เลิศธนาผล วิศวกรรมเครื่องกล 10
90 6301101015104 นิรันดร์ เชญชาญ วิศวกรรมเครื่องกล 10
91 6301101015105 จิตรทิวัส ชมดี วิศวกรรมเครื่องกล 10
92 6301101015106 สากล กิ่งสีเสียด วิศวกรรมเครื่องกล 10
93 6301101015107 ภัทรพล หมอกเจริญ วิศวกรรมเครื่องกล 10
94 6301101015108 ณัฐวัฒน์ เย็นประสพ วิศวกรรมเครื่องกล 10
95 6301101015109 ภัทรกร ดีรัศมี วิศวกรรมเครื่องกล 10
96 6301101015111 ธีรวัฒน์ ปิ่นทองเจริญดี วิศวกรรมเครื่องกล 10
97 6301101015113 ภควัต ธัมมโสตถิกุล วิศวกรรมเครื่องกล 10
98 6301101015114 พัฒนศักดิ์ หนูเหมือน วิศวกรรมเครื่องกล 10
99 6301101015115 ชลธีร์ บัวแจ้ง วิศวกรรมเครื่องกล 10
100 6301101015116 ยศวัฒน์ เลิศสินวีรเมธ วิศวกรรมเครื่องกล 10
101 6301101015117 ไพวัลย์ ตันสาย วิศวกรรมเครื่องกล 10
102 6301101015118 ธนวัฒน์ วงศ์เชียงขวาง วิศวกรรมเครื่องกล 10
103 6301101015119 ณัฐสิทธิ์ กระจ่าง วิศวกรรมเครื่องกล 10
104 6301101015121 เมธัส ดวงจันทร์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
105 6301101015122 พงศกร เจียรจิระธิกุล วิศวกรรมเครื่องกล 10
106 6301101015123 จิรวัฒน์ ธีระเวทย์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
107 6301101015124 ธเนศ เดชนรสิงห์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
108 6301101015125 ณัฐกิตติ์ ทานา วิศวกรรมเครื่องกล 10
109 6301101015126 รัชชานนท์ ยศศิริ วิศวกรรมเครื่องกล 10
110 6301101015127 ภาณุพงศ์ อาจารสุทธิ์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
111 6301101015128 อภิสิทธิ์ มอบแก้ว วิศวกรรมเครื่องกล 10
112 6301101015129 สมภพ ศิรินุกูลธร วิศวกรรมเครื่องกล 10
113 6301101015130 ณัณณกร นิตุธร วิศวกรรมเครื่องกล 10
114 6301101015132 พิสุทธิ์ ทรัพย์พาลี วิศวกรรมเครื่องกล 10
115 6301101015133 ชัยภัทร เมฆพยับ วิศวกรรมเครื่องกล 10
116 6301101015134 สิริวัฒน์ แก้วบาง วิศวกรรมเครื่องกล 10
117 6301101015135 ฤทธิชัย ผิวสอาด วิศวกรรมเครื่องกล 10
118 6301101015136 ปัญจวิชญ์ ตันติโกสิตวัชร์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
119 6301101015137 นรากร ขจรมา วิศวกรรมเครื่องกล 10
120 6301101015138 แม่ทัพ อยู่คง วิศวกรรมเครื่องกล 10
121 6301101015139 วีรวัฒน์ เล้าทวีทรัพย์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
122 6301101015140 ภูมิศิระวิทย์ อวะรัมย์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
123 6301101015141 รุ้งตะวัน การาม วิศวกรรมเครื่องกล 10
124 6301101015142 ชินดนัย ทองอ่อน วิศวกรรมเครื่องกล 10
125 6301101015143 ธีรพัฒน์ พงพิระ วิศวกรรมเครื่องกล 10
126 6301101015144 อนุรักษ์ บัวจรูญ วิศวกรรมเครื่องกล 10
127 6301101015145 เผด็จ ปานเทศ วิศวกรรมเครื่องกล 10
128 6301101015147 ยุทธการ จันปัน วิศวกรรมเครื่องกล 10
129 6301101015148 พชรพร ถนอมเวช วิศวกรรมเครื่องกล 10
130 6301101015149 ศุภสัณห์ สระทองช่วง วิศวกรรมเครื่องกล 10
131 6301101015150 สราวุฒิ สุดประเสริฐ วิศวกรรมเครื่องกล 10
132 6301101015151 มงคล ไพรอนันต์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก