รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301101025001 ยุทธภูมิ หันผักแว่น วิศวกรรมไฟฟ้า 10
2 6301101025003 วีระยุทธ แก้วเจริญ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
3 6301101025004 วีรชัย โคตมาศ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
4 6301101025005 ณัฐพล ผายลาศรี วิศวกรรมไฟฟ้า 10
5 6301101025006 กฤษดา ณ ลำปาง วิศวกรรมไฟฟ้า 10
6 6301101025007 วรุตม์ ทองธรรมชาติ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
7 6301101025008 ปฐวี ชุมแสง วิศวกรรมไฟฟ้า 10
8 6301101025010 บรรณพต อานแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า 10
9 6301101025011 ศรายุทธ เจริญผล วิศวกรรมไฟฟ้า 10
10 6301101025012 ประภาวรินทร์ จ่าภา วิศวกรรมไฟฟ้า 10
11 6301101025013 อภิศักดิ์ อยู่กิม วิศวกรรมไฟฟ้า 10
12 6301101025015 อนุรักษ์ สิงห์ปัญญา วิศวกรรมไฟฟ้า 10
13 6301101025017 ณัฐสิทธิ์ สิทธิจักร วิศวกรรมไฟฟ้า 10
14 6301101025018 ถนอมศักดิ์ แสงสว่าง วิศวกรรมไฟฟ้า 10
15 6301101025021 พลวัฒน์ หมายมั่น วิศวกรรมไฟฟ้า 10
16 6301101025022 ไพฑูรย์ เพิงสูงเนิน วิศวกรรมไฟฟ้า 10
17 6301101025023 พิเชษฐ์ กิมเม้ง วิศวกรรมไฟฟ้า 10
18 6301101025025 วีรภัทร คงบุบผา วิศวกรรมไฟฟ้า 10
19 6301101025026 ศุภกฤต พลเยี่ยม วิศวกรรมไฟฟ้า 10
20 6301101025027 พีรพงษ์ หวลอารมณ์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
21 6301101025028 สุทิน นิโรรัมย์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
22 6301101025029 นครินทร์ วงศิกุล วิศวกรรมไฟฟ้า 10
23 6301101025030 ธีรพัชร์ พิทยาศิริธนโชติ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
24 6301101025031 ภานุวัฒน์ พลสิทธิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
25 6301101025033 สิทธิโชค สินทรัพย์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
26 6301101025034 ปณิธาน มีทรัพย์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
27 6301101025035 จิรพันธ์ ฮวดศรี วิศวกรรมไฟฟ้า 10
28 6301101025036 ธวัชชัย เจริญพันธ์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
29 6301101025037 นิติพงษ์ เพิ่มนาม วิศวกรรมไฟฟ้า 10
30 6301101025038 ยอดรัก รอดภัย วิศวกรรมไฟฟ้า 10
31 6301101025039 อนุรักษ์ พุกคุ่ย วิศวกรรมไฟฟ้า 10
32 6301101025040 รณชัย รอดพันธุ์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
33 6301101025041 ณัฐพจน์ ผิวดำ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
34 6301101025042 เมธา ธัญญเจริญ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
35 6301101025043 นพพล แสนสี วิศวกรรมไฟฟ้า 10
36 6301101025044 ณัฐพร มีทรัพย์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
37 6301101025045 วีรยุทธ ยืนยง วิศวกรรมไฟฟ้า 10
38 6301101025046 ธีรภัทร โยไทยเคลื่อน วิศวกรรมไฟฟ้า 10
39 6301101025047 บุญเสริม อ่วมอ่ำ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
40 6301101025048 ประภัสสร ขวัญอุ่น วิศวกรรมไฟฟ้า 10
41 6301101025049 ฤทธิเดช จุ่นมีวงษ์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
42 6301101025050 วิชาญ หาญทนงค์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
43 6301101025051 สุริยา เสียงดังเหนาะ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
44 6301101025052 นพรัตน์ สุระคาย วิศวกรรมไฟฟ้า 10
45 6301101025053 กฤษณ์ สะกัญญา วิศวกรรมไฟฟ้า 10
46 6301101025054 สุริยา มุมทอง วิศวกรรมไฟฟ้า 10
47 6301101025055 มนตรี สุขจิตร วิศวกรรมไฟฟ้า 10
48 6301101025056 อภิวิชญ์ แก้วน้อย วิศวกรรมไฟฟ้า 10
49 6301101025057 ณัฐพงษ์ ช่างเหล็ก วิศวกรรมไฟฟ้า 10
50 6301101025058 ธนชิต สงรัมย์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
51 6301101025060 เชิงวพัฒน์ ภูมิเมือง วิศวกรรมไฟฟ้า 10
52 6301101025061 พยุง ธัญเจริญ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
53 6301101025062 สามารถ สอนสุภาพ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
54 6301101025063 ณัฐพล ตามชัย วิศวกรรมไฟฟ้า 10
55 6301101025064 ณรงค์ศักดิ์ ยาเมืองคำ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
56 6301101025065 พงศกร ฉิมสุนทร วิศวกรรมไฟฟ้า 10
57 6301101025066 ทัสธนนนท์ ศรีเพ็ง วิศวกรรมไฟฟ้า 10
58 6301101025067 อนุรุทร เมืองสมบัติ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
59 6301101025068 ณัฐพงษ์ โพธิ์อุบล วิศวกรรมไฟฟ้า 10
60 6301101025069 สุวิศักดิ์ อยู่รัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
61 6301101025070 นันทศักดิ์ จันทร์เวช วิศวกรรมไฟฟ้า 10
62 6301101025071 ศิริชัย เสาวรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
63 6301101025072 ภานุมาศ พรพิทักษ์นุกูล วิศวกรรมไฟฟ้า 10
64 6301101025073 ฤทธิเกียรติ ทานบุญ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
65 6301101025074 ภาณุพงษ์ คำแพร วิศวกรรมไฟฟ้า 10
66 6301101025075 ศักดินนท์ นาคแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า 10
67 6301101025076 วัชระ ตันนาดี วิศวกรรมไฟฟ้า 10
68 6301101025077 ณัฐวัฒน์ มาถา วิศวกรรมไฟฟ้า 10
69 6301101025079 ชาญณรงค์ บุญครุฑ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
70 6301101025080 จิตตริน ธาตุทอง วิศวกรรมไฟฟ้า 10
71 6301101025081 ฉัตรมงคล แพงไพรี วิศวกรรมไฟฟ้า 10
72 6301101025082 ชานวาทิก ลิ่มไพบูลย์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
73 6301101025083 อมรเทพ โถตะบุตร วิศวกรรมไฟฟ้า 10
74 6301101025084 สุนิษา เอมโอษฐ์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
75 6301101025085 วรทิศ นวลแสง วิศวกรรมไฟฟ้า 10
76 6301101025086 ชนะพงศ์ นุชพะเนียด วิศวกรรมไฟฟ้า 10
77 6301101025087 กิตติภัทร ทำไร่ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
78 6301101025088 อดิภัทร เผ่าพันธ์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
79 6301101025089 ศุภการ แจ่มจำรัส วิศวกรรมไฟฟ้า 10
80 6301101025090 ฉัตรมงคล ดิษฐ์สังข์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
81 6301101025091 ชัยยะ น้อยเหว่า วิศวกรรมไฟฟ้า 10
82 6301101025092 วัชพล เกิดบ้านบ่อ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
83 6301101025093 ภัทรจิต อินอ่ำ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
84 6301101025094 อัครเดช หอมมณี วิศวกรรมไฟฟ้า 10
85 6301101025095 อภิสิทธิ์ สีดาพันธ์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
86 6301101025096 สุจิตรา ทัดเจริญ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
87 6301101025098 พสิษฐ์ ฝ่ายจะโป๊ะ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
88 6301101025099 ศิวเนตร พิลึก วิศวกรรมไฟฟ้า 10
89 6301101025100 นิเวศน์ เกตุศรี วิศวกรรมไฟฟ้า 10
90 6301101025101 เอกพันธ์ จันทร์อ่อน วิศวกรรมไฟฟ้า 10
91 6301101025103 ณภัทร เกิดนวล วิศวกรรมไฟฟ้า 10
92 6301101025104 วรยศ สังข์วิลัย วิศวกรรมไฟฟ้า 10
93 6301101025105 สุทธินันท์ ลาป้อม วิศวกรรมไฟฟ้า 10
94 6301101025106 ประชัญ นาสมพันธ์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
95 6301101025107 คณิศร ด้วงเดช วิศวกรรมไฟฟ้า 10
96 6301101025108 จักรพันธ์ แก้วประยูร วิศวกรรมไฟฟ้า 10
97 6301101025109 นพวัฒน์ ผาสุข วิศวกรรมไฟฟ้า 10
98 6301101025110 สมพร ดีแท้ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
99 6301101025111 รัฐกิจ คงทน วิศวกรรมไฟฟ้า 10
100 6301101025112 อรรถวุฒิ พงษ์ประดิษฐ์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
101 6301101025113 กวีวัฒน์ แสงสุริวงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
102 6301101025115 พศวัตร เจริญสุข วิศวกรรมไฟฟ้า 10
103 6301101025116 ธนชิต โคตรเงิน วิศวกรรมไฟฟ้า 10
104 6301101025119 ศิรินธร ทรัพย์ประเสริฐ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
105 6301101025120 วสุ โพธิ์ศรี วิศวกรรมไฟฟ้า 10
106 6301101025121 ธันยพัฒน์ นาคนิล วิศวกรรมไฟฟ้า 10
107 6301101025123 กัญญาภัค บุญร่วม วิศวกรรมไฟฟ้า 10
108 6301101025124 เจตพล คูณป้อง วิศวกรรมไฟฟ้า 10
109 6301101025125 ทิเบต ศรีปุชัยนนท์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
110 6301101025126 วีรเทพ โพธิ์ชื่น วิศวกรรมไฟฟ้า 10
111 6301101025127 บริมาส โตแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า 10
112 6301101025128 ภาคิน พัวไพรบูลย์วงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
113 6301101025131 สิริชัย เดชจินดา วิศวกรรมไฟฟ้า 10
114 6301101025133 พงษ์สิทธิ์ บุตรน้อย วิศวกรรมไฟฟ้า 10
115 6301101025134 ธนกร ทวีพรสุข วิศวกรรมไฟฟ้า 10
116 6301101025135 ปธานิน ป.สัตยารักษ์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
117 6301101025136 อินทัช อินทพรม วิศวกรรมไฟฟ้า 10
118 6301101025137 สิรภพ โสภาวตานนท์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
119 6301101025138 ตนุภัทร แก่นพรมมา วิศวกรรมไฟฟ้า 10
120 6301101025139 ธนกร ปะนามะทัง วิศวกรรมไฟฟ้า 10
121 6301101025140 ณัฐชพน สุโรพันธ์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
122 6301101025141 ณัฐนัย ทัดเจริญ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
123 6301101025142 ณัฐศิษฏ์ คงไทย วิศวกรรมไฟฟ้า 10
124 6301101025143 ภัคพงษ์ ศรีรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
125 6301101025144 ธนทัต วัดสิงห์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
126 6301101025145 อชิดพล อัศราพิเชฐรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
127 6301101025146 อิทธิพล ขวัญชุม วิศวกรรมไฟฟ้า 10
128 6301101025147 สุริยา พูลสวัสดิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
129 6301101025148 นาวินทร์ สันทับทิม วิศวกรรมไฟฟ้า 10
130 6301101025149 สมประสงค์ มั่นสนธิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
131 6301101025150 ณภัทร แย้มเจริญ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
132 6301101025151 ปิยพงศ์ คันธจันทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
133 6301101025152 วีรชน ร่วมจิตร วิศวกรรมไฟฟ้า 10
134 6301101025153 ฐิติวุฒิ ขุนนามวงค์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
135 6301101025154 พงศกร ขันธวุฒิ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
136 6301101025155 อำนาจ พลชารี วิศวกรรมไฟฟ้า 10
137 6301101025156 เพชรพรชัย แก้วงาม วิศวกรรมไฟฟ้า 10
138 6301101025158 สุรภัสสร์ อิ่มใจ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
139 6301101025159 วิชญ์พล อ่อนตา วิศวกรรมไฟฟ้า 10
140 6301101025161 นาวิน แช่มศิริ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
141 6301101025162 สุนัน พยุงวงษ์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
142 6301101025163 วชิระ ศรีสอาด วิศวกรรมไฟฟ้า 10
143 6301101025164 ธนากร เปียทอง วิศวกรรมไฟฟ้า 10
144 6301101025165 กฤตเมธ ศรีทองกูล วิศวกรรมไฟฟ้า 10
145 6301101025166 พิทยุตม์ ลัทธิรมย์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
146 6301101025167 ณัฐพล แซ่ตั๊น วิศวกรรมไฟฟ้า 10
147 6301101025168 ชนัญญู มณี วิศวกรรมไฟฟ้า 10
148 6301101025169 พีรพงศ์ ยงย่วน วิศวกรรมไฟฟ้า 10
149 6301101025170 ชาตรี เทาศิริ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
150 6301101025172 อดิเทพ จูสวัสดิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
151 6301101025173 โชคชัย จุลลัง วิศวกรรมไฟฟ้า 10
152 6301101025174 สิทธิศักดิ์ พูลทวี วิศวกรรมไฟฟ้า 10
153 6301101025175 นครินทร์ หงษาชาติ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
154 6301101025176 วีรพงษ์ นฤภัย วิศวกรรมไฟฟ้า 10
155 6301101025177 สมศักดิ์ คำ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
156 6301101025178 นพรัตน์ ภัทรภาคย์พงษ์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
157 6301101025179 ธวัชชัย เกื้อทาน วิศวกรรมไฟฟ้า 10
158 6301101025182 ธนันชัย อุดถัง วิศวกรรมไฟฟ้า 10
159 6301101025184 ทศพร หลอดแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า 10
160 6301101025185 ธนดล เอี่ยมสุคนธ์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
161 6301101025186 สิทธิชัย แดงศิริ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
162 6301101025188 คงกฤษ ยั่งยืน วิศวกรรมไฟฟ้า 10
163 6301101025190 กุลวิทย กรเวช วิศวกรรมไฟฟ้า 10
164 6301101025191 จิรายุ จานุวี วิศวกรรมไฟฟ้า 10
165 6301101025192 ปารเมศ แสงสว่าง วิศวกรรมไฟฟ้า 10
166 6301101025193 ศักดิ์ดา คะรัมย์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
167 6301101025194 ณัฐพัชร์ กล้าณรงค์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
168 6301101025195 ศิวกร หัสภาคย์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
169 6301101025196 ธนกิจ หารเอี่ยม วิศวกรรมไฟฟ้า 10
170 6301101025197 อนุรุธ สามารถ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
171 6301101025198 ธนพร สิทธิไชย วิศวกรรมไฟฟ้า 10
172 6301101025199 ธนโชติ พัดไสว วิศวกรรมไฟฟ้า 10
173 6301101025200 พีรพัฒน์ อ้นค้ำ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
174 6301101025201 ณัฐวัฒน์ เตชะอุ่น วิศวกรรมไฟฟ้า 10
175 6301101025202 กิตติศักดิ์ งามเลิศ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
176 6301101025203 สุทัศน์ หันตรา วิศวกรรมไฟฟ้า 10
177 6301101025204 ไชยวัฒน์ ทองอ่อน วิศวกรรมไฟฟ้า 10
178 6301101025205 ธิดารัตน์ ลือกระโทก วิศวกรรมไฟฟ้า 10
179 6301101025206 ธัญธร อินทนา วิศวกรรมไฟฟ้า 10
180 6301101025207 ชินกร ปะวะเสนัง วิศวกรรมไฟฟ้า 10
181 6301101025208 ชากร วิริยะ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
182 6301101025209 ณรงค์เดช แสนม่วง วิศวกรรมไฟฟ้า 10
183 6301101025210 สหวรรษ ปุญญบาล วิศวกรรมไฟฟ้า 10
184 6301101025211 สุเทพ ศรีประมงค์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
185 6301101025213 อภิญญา ภิญโญ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
186 6301101025214 ธนพัฒน์ มุขโต วิศวกรรมไฟฟ้า 10
187 6301101025215 พรรณพิธร ทรัพย์เหมือน วิศวกรรมไฟฟ้า 10
188 6301101025216 โชคอนันต์ พูลสวัสดิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
189 6301101025217 สิทธิพล ปัตถา วิศวกรรมไฟฟ้า 10
190 6301101025218 ณัฐชนน พรหมจิตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
191 6301101025219 วสันต์ อภัยจิตต์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
192 6301101025220 ชานนท์ ศิริวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
193 6301101025221 ชรัตน์ บางแสน วิศวกรรมไฟฟ้า 10
194 6301101025222 วชรพงศ์ พึ่มกุล วิศวกรรมไฟฟ้า 10
195 6301101025223 รุ่งอรุณ เสมสังข์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
196 6301101025224 อภิชาติ พิมพ์ภูงา วิศวกรรมไฟฟ้า 10
197 6301101025225 ภานุเดช เรือนปัน วิศวกรรมไฟฟ้า 10
198 6301101025226 ส้ม ทัพเรือง วิศวกรรมไฟฟ้า 10
199 6301101025227 บดินทร์ ดวงใจ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
200 6301101025228 ธนาธิป ดอกชูรุ่ง วิศวกรรมไฟฟ้า 10
201 6301101025229 ณัฐกมล น้อยนารถ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
202 6301101025231 สัมฤทธิ์ ฤกษใหญ่ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
203 6301101025233 จีรพัฒน์ พุ่มยาธรรม วิศวกรรมไฟฟ้า 10
204 6301101025234 สราวุธ กาญจนประพันธ์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
205 6301101025235 ศุภฤกษ์ มณีเหลา วิศวกรรมไฟฟ้า 10
206 6301101025236 อัจฉราวรรณ นาวารี วิศวกรรมไฟฟ้า 10
207 6301101025237 นิติธร สร้อยยอดทอง วิศวกรรมไฟฟ้า 10
208 6301101025238 วุฒิชัย ลมเชย วิศวกรรมไฟฟ้า 10
209 6301101025239 กฤษดา ศรีวงษ์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
210 6301101025240 ภัทรวดี เรืองศรี วิศวกรรมไฟฟ้า 10
211 6301101025241 เกียรติศักดิ์ รูใหม วิศวกรรมไฟฟ้า 10
212 6301101025242 วีระยุทธ รอดบุญเกิด วิศวกรรมไฟฟ้า 10
213 6301101025244 ศิริพงษ์ ทับทิมศรี วิศวกรรมไฟฟ้า 10
214 6301101025245 กิตติกานต์ แพงภูงา วิศวกรรมไฟฟ้า 10
215 6301101025246 ก้องเกียรติ นกน้อย วิศวกรรมไฟฟ้า 10
216 6301101025247 วิทยา ปามา วิศวกรรมไฟฟ้า 10
217 6301101025248 สรณะ อินทร วิศวกรรมไฟฟ้า 10
218 6301101025249 ลูกเสือ โรงแสง วิศวกรรมไฟฟ้า 10
219 6301101025250 ณัฐพนธ์ เอี่ยมสำอางค์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
220 6301101025251 สุริยา โอภาศะนันทน์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
221 6301101025252 ศราวุฒิ มาตย์โพนทอง วิศวกรรมไฟฟ้า 10
222 6301101025253 พีรพงษ์ โพธิ์อ่อน วิศวกรรมไฟฟ้า 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก