รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201101035001 สุวัจน์ เบ้าสุวรรณ วิศวกรรมอุตสาหการ 10
2 6201101035004 สันติสุข อินทร์พรมมี วิศวกรรมอุตสาหการ 10
3 6201101035005 สันติชัย เอี่ยมสำอางค์ วิศวกรรมอุตสาหการ 10
4 6201101035006 ไชยนันต์ ธรรมสังวาลย์ วิศวกรรมอุตสาหการ 10
5 6201101035007 ณัฐพล มะอินทร์ วิศวกรรมอุตสาหการ 10
6 6201101035008 พงษกรณ์ แผ่นแก้ว วิศวกรรมอุตสาหการ 10
7 6201101035009 ชวนากร กาญจนเสถียร วิศวกรรมอุตสาหการ 10
8 6201101035010 สิรวิชญ สีพลอย วิศวกรรมอุตสาหการ 10
9 6201101035011 จักรพล พลอยแหวน วิศวกรรมอุตสาหการ 10
10 6201101035012 ศรัณย์ เถาเครือมาศ วิศวกรรมอุตสาหการ 10
11 6201101035013 ธีรพงษ์ รติโอฬาร วิศวกรรมอุตสาหการ 10
12 6201101035014 วัชรพล จุลสวัสดิ์ วิศวกรรมอุตสาหการ 10
13 6201101035015 อนุชิต แซ่พ่าน วิศวกรรมอุตสาหการ 10
14 6201101035018 นฤมล พงศ์รุ่งเรืองชัย วิศวกรรมอุตสาหการ 10
15 6201101035019 ศักรินทร์ ขี่เจริญ วิศวกรรมอุตสาหการ 10
16 6201101035020 พงศกร เผ่าประเสริฐ วิศวกรรมอุตสาหการ 10
17 6201101035021 พัสกร สายสาหร่าย วิศวกรรมอุตสาหการ 10
18 6201101035022 ศรัณย์วิช จิรายุกุล วิศวกรรมอุตสาหการ 10
19 6201101035023 สันติสุข สังมาต วิศวกรรมอุตสาหการ 10
20 6201101035024 กิตติชัย พาพินิจ วิศวกรรมอุตสาหการ 10
21 6201101035025 ชนนิกานต์ นามขันธ์ วิศวกรรมอุตสาหการ 10
22 6201101035026 ขวัญวรุณ พิริยะบรรหาร วิศวกรรมอุตสาหการ 10
23 6201101035028 ธนภัทร์ อรัญคีรี วิศวกรรมอุตสาหการ 10
24 6201101035029 นัฐพงษ์ พิริยะบรรหาร วิศวกรรมอุตสาหการ 10
25 6201101035030 อมรเทพ พรมจีน วิศวกรรมอุตสาหการ 10
26 6201101035032 วีรชัย นิลจันทร์ วิศวกรรมอุตสาหการ 10
27 6201101035033 สมพงษ์ ทำสมบัติ วิศวกรรมอุตสาหการ 10
28 6201101035034 ธนวัฒน์ บัวขาว วิศวกรรมอุตสาหการ 10
29 6201101035035 ปิยะวัฒน์ กิติกรเศรษฐ์ วิศวกรรมอุตสาหการ 10
30 6201101035036 สิรภพ คณาวัฒนกุล วิศวกรรมอุตสาหการ 10
31 6201101035037 ปิยะพัทธ์ ปรีดากรณ์ วิศวกรรมอุตสาหการ 10
32 6201101035038 อนันต์ เกียรติศิลปิน วิศวกรรมอุตสาหการ 10
33 6201101035039 อารียา เหลืองตระกูล วิศวกรรมอุตสาหการ 10
34 6201101035040 กิตติชัย นามภัย วิศวกรรมอุตสาหการ 10
35 6201101035041 อิศรพงค์ แช่มช้อย วิศวกรรมอุตสาหการ 10
36 6201101035042 พันนา ช่างไชย วิศวกรรมอุตสาหการ 10
37 6201101035043 ชานนท์ กาวรัมย์ วิศวกรรมอุตสาหการ 10
38 6201101035044 เจนณรงค์ ถิ่นสุข วิศวกรรมอุตสาหการ 10
39 6201101035045 ธนวัฒน์ วงษ์มี วิศวกรรมอุตสาหการ 10
40 6201101035046 อรรคพล บัวเกิด วิศวกรรมอุตสาหการ 10
41 6201101035047 พิทยุทธ น้อยอิ่ม วิศวกรรมอุตสาหการ 10
42 6201101035048 วรัตถ์ แก้วกำเนิด วิศวกรรมอุตสาหการ 10
43 6201101035049 สิทธิพร ลิ้มอำไพอาภรณ์ วิศวกรรมอุตสาหการ 10
44 6201101035050 สุวิทย์ ช้างน้อย วิศวกรรมอุตสาหการ 10
45 6201101035052 พิวัฒน์ พุดหอม วิศวกรรมอุตสาหการ 10
46 6201101035053 อธิวัฒน์ แก้วศรี วิศวกรรมอุตสาหการ 10
47 6201101035054 ชิษณุ แสงสว่าง วิศวกรรมอุตสาหการ 10
48 6201101035055 ธนากร จาดบุญนาค วิศวกรรมอุตสาหการ 10
49 6201101035056 อนุวัฒน์ บุญเกิดรอด วิศวกรรมอุตสาหการ 10
50 6201101035057 ธรณิศร เหมือนเรือง วิศวกรรมอุตสาหการ 10
51 6201101035058 วัชรินทร์ นิโรจน์รัมย์ วิศวกรรมอุตสาหการ 10
52 6201101035059 กัญญาณัฐ คุณารูป วิศวกรรมอุตสาหการ 10
53 6201101035061 อินทิรา พานทอง วิศวกรรมอุตสาหการ 10
54 6201101035063 พงศกร พรมเนาว์ วิศวกรรมอุตสาหการ 10
55 6201101035064 วินัส จินกลาง วิศวกรรมอุตสาหการ 10
56 6201101035065 จักรกฤษ แก้วสุพรรณ วิศวกรรมอุตสาหการ 10
57 6201101035066 ขวัญจิรา สมนิยม วิศวกรรมอุตสาหการ 10
58 6201101035067 สุริยา ศรีบุรินทร์ วิศวกรรมอุตสาหการ 10
59 6201101035069 เกียรติศักดิ์ อินทรา วิศวกรรมอุตสาหการ 10
60 6201101035071 ศิริพรรณ ใหม่วงษ์ วิศวกรรมอุตสาหการ 10
61 6201101035073 ณัฐพร ดาทา วิศวกรรมอุตสาหการ 10
62 6201101035074 สถาปัตย์ ไล้เลิศ วิศวกรรมอุตสาหการ 10
63 6201101035075 ดุสิต วิทยากุล วิศวกรรมอุตสาหการ 10
64 6201101035077 ชัยมงคล คำนาน วิศวกรรมอุตสาหการ 10
65 6201101035079 วนิตดา ภูแข่งหมอก วิศวกรรมอุตสาหการ 10
66 6201101035081 จันทพร คงผล วิศวกรรมอุตสาหการ 10
67 6201101035082 ธีรศักดิ์ หริ่วน้อย วิศวกรรมอุตสาหการ 10
68 6201101035083 วัฒนชัย สิงหฬ วิศวกรรมอุตสาหการ 10
69 6201101035084 ศรัณยู เขตบุรี วิศวกรรมอุตสาหการ 10
70 6201101035085 ณัฐพล โลหะจันที วิศวกรรมอุตสาหการ 10
71 6201101035086 จารุวัฒน์ อินทร์ทอง วิศวกรรมอุตสาหการ 10
72 6201101035087 เจนจิรา เชื้อดวงผูย วิศวกรรมอุตสาหการ 10
73 6201101035088 พิมพ์ชนก แก้วกุนะ วิศวกรรมอุตสาหการ 10
74 6201101035089 สุทธิรักษ์ ประเสริฐสุข วิศวกรรมอุตสาหการ 10
75 6201101035090 วิลาภา นนท์นอก วิศวกรรมอุตสาหการ 10
76 6201101035092 นพดล เกตุแก้ว วิศวกรรมอุตสาหการ 10
77 6201101035093 พุทธชาติ ชุติเวช วิศวกรรมอุตสาหการ 10
78 6201101035094 วัฒนชัยน์ ปี่ฆ้อง วิศวกรรมอุตสาหการ 10
79 6201101035095 อัคราวุฒิ เดชคิด วิศวกรรมอุตสาหการ 10
80 6201101035096 เพชรนภา เข็มงาม วิศวกรรมอุตสาหการ 10
81 6201101035097 วิศิษฎ์ หาสุข วิศวกรรมอุตสาหการ 10
82 6201101035098 ยุวดี พลราชม วิศวกรรมอุตสาหการ 10
83 6201101035099 ปุญญพัฒน์ ปรีดากรณ์ วิศวกรรมอุตสาหการ 10
84 6201101035100 รติรัตน์ ทนุวงค์ วิศวกรรมอุตสาหการ 10
85 6201101035101 สิทธิศักดิ์ ศรีระอุดม วิศวกรรมอุตสาหการ 10
86 6201101035102 นิพิฐพนธ์ จิตต์เย็น วิศวกรรมอุตสาหการ 10
87 6201101035103 วีรพงษ์ เป็งกันทา วิศวกรรมอุตสาหการ 10
88 6201101035104 อทิตยา ประดิษฐวงษ์ วิศวกรรมอุตสาหการ 10
89 6201101035105 ประภาพร กระลินทร์ วิศวกรรมอุตสาหการ 10
90 6201101035106 สมบูรณ์ มูลพิมาย วิศวกรรมอุตสาหการ 10
91 6201101035107 นพฤทธิ์ สุวณิชย์ วิศวกรรมอุตสาหการ 10
92 6201101035108 ปกรณ์ เทียมทัศ วิศวกรรมอุตสาหการ 10
93 6201101035109 ภาณุเมศ ชุ่มกลาง วิศวกรรมอุตสาหการ 10
94 6201101035110 สิทธิชัย คัมภีร์ วิศวกรรมอุตสาหการ 10
95 6201101035113 ทรงวุฒิ จันทรชะดา วิศวกรรมอุตสาหการ 10
96 6201101035114 วิเชษฐ อาจมนตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 10
97 6201101035115 รุ่งนภา เหมสมิติ วิศวกรรมอุตสาหการ 10
98 6201101035116 น้ำฝน วิชานนท์ วิศวกรรมอุตสาหการ 10
99 6201101035117 ชัชวาลย์ พันธ์เพิ่มพูลกูล วิศวกรรมอุตสาหการ 10
100 6201101035118 ธนวัฒน์ โสดา วิศวกรรมอุตสาหการ 10
101 6201101035119 ชนิภรณ์ อินนุ่ม วิศวกรรมอุตสาหการ 10
102 6201101035120 ปิยะชาติ ศุภฤกษ์สกุล วิศวกรรมอุตสาหการ 10
103 6201101035121 พงศกร ปลดปลิด วิศวกรรมอุตสาหการ 10
104 6201101035122 พงศธร แหยมพรรนัย วิศวกรรมอุตสาหการ 10
105 6201101035124 ศรัณย์ ทองสุทธิ วิศวกรรมอุตสาหการ 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก