รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301101105001 วศิน วงศ์อภัย เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
2 6301101105002 จิราวรรณ ชัยนา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
3 6301101105003 ศรัณย์ แซ่ลี้ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
4 6301101105004 ธนพล ชูราศรี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
5 6301101105005 สุธิธรรม แป้นโก๋ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
6 6301101105006 ชนาธิป ชุษณะทัศน์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
7 6301101105007 กิติพงษ์ วงค์ขันธ์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
8 6301101105008 สุธิดา จันทร์ดี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
9 6301101105009 สิทธิศักดิ์ ไทรชมภู เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
10 6301101105012 วราพันธ์ เลิศคอนสาร เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
11 6301101105013 พลรัตน์ กัณฑเกตุ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
12 6301101105015 ศักดินนท์ บุญเช็ด เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
13 6301101105016 จิรพงศ์ จูสวย เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
14 6301101105017 อนันทกร พันธ์ทิพย์ศักดิ์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
15 6301101105019 ยศดนัย นาลัย เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
16 6301101105020 วิฑูรย์ อมรปิยสิริกุล เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
17 6301101105021 พงศกร ด่านปาน เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
18 6301101105022 สัญญาสิทธิ์ โพธิพันธ์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
19 6301101105023 ตัน จี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
20 6301101105024 นพดล ดูเบ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
21 6301101105025 หรินธรณ์ ขุนทิพย์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
22 6301101105027 ณัฏฐริกา วงค์เจริญ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
23 6301101105028 ณัฐธยาน์ อินทร์รัตน์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
24 6301101105029 เกรียงไกร มิตรพิทักษ์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
25 6301101105030 สาธิต พุ่มสุข เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
26 6301101105031 ชาคริต โคเล่ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
27 6301101105032 ศุภพล เกรียงไกรยุทธ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
28 6301101105033 มานะศักดิ์ โพธิ์ทอง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
29 6301101105034 กฤตลดาณัช แซ่โค้ว เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
30 6301101105035 ณกรุงธน เดชสนธิ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
31 6301101105036 ศุภโชค ฉีดจันทร์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
32 6301101105037 นพรัตน์ เอี่ยมมงคล เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
33 6301101105038 มานิต พจนะแก้ว เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
34 6301101105039 เจษฎา อ้นเพ็ง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
35 6301101105040 ณัฐชานนท์ ห่วงทอง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
36 6301101105041 ณัฐพล ขันแก้ว เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
37 6301101105042 วิชุดา กล่อมจิตร เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
38 6301101105043 อุษณีย์ ภู่สุวรรณ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
39 6301101105044 พลภัค แก้วทินกร เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
40 6301101105045 สายชล มีแก้ว เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
41 6301101105046 จุรีรัตน์ วงค์จำปา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
42 6301101105048 สุทธิพงศ์ พูลเปี่ยม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
43 6301101105049 ปฏิภาณ บุญล้อม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
44 6301101105050 นราวุฒิ งามชารี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
45 6301101105051 พรพิสิฎฐ์ พูลเปี่ยม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
46 6301101105052 กิจจา เสลานนท์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
47 6301101105053 คุณากร นัดสูงวงษ์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
48 6301101105054 ปัญญา คำแก้ว เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
49 6301101105055 นนทกร ทองพันธุ์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
50 6301101105057 ยุภาวดี พุทธศรี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
51 6301101105058 สุธาสินี หนูเสริม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
52 6301101105059 พรนภัส สิริกมลเนตร เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
53 6301101105060 ขนิษฐา ทวีวงษ์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
54 6301101105061 พีรวัฒน์ ขาวงาม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
55 6301101105062 นิติพัฒน์ บุญพันธ์นุช เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
56 6301101105063 นฤดี สุขใส เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
57 6301101105065 สิริวรรณ พฤกษ์เกษม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
58 6301101105066 จิตติศักดิ์ การนา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
59 6301101105067 นริศรา ศิริเพชร เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
60 6301101105068 พงศกร นาคเงิน เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
61 6301101105069 อดิศร สนโต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
62 6301101105070 มาลินี ชนะเพีย เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
63 6301101105071 ปวีณ์ธิดา พวงมาลัย เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
64 6301101105072 มนต์ทัย วิสุทธิญาณภิรมย์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
65 6301101105073 ณรงค์ สมัญญา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
66 6301101105074 กรุณา ภาดี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
67 6301101105075 รุ่งเรือง เขียวประชุม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
68 6301101105077 มณฑาทิพย์ ทาบุเรศ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
69 6301101105078 อนงค์ลักษณ์ ฉลอม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
70 6301101105079 ดนุสรณ์ ด่อนหมากหยิบ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
71 6301101105080 พิมพ์มรินทร์ พิลาจันทร์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
72 6301101105081 พิมพ์มนิล พิลาจันทร์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
73 6301101105082 ธนากร พุ่มสงวน เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
74 6301101105083 ธนาธิป พุ่มสงวน เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
75 6301101105084 ปัญญา สุวรรณเนตร เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
76 6301101105085 จตุพร ภิรมย์เณร เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
77 6301101105086 กุลโรจน์ มานุจำ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
78 6301101105088 ชัยมงคล พรหมมา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
79 6301101105089 จิรวัฒน์ ทองขาว เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
80 6301101105090 ศุภกร สุขอยู่ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
81 6301101105091 ธนบดี ทิพยนพคุณ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
82 6301101105092 วรรณพงษ์ พิพัฒน์ผล เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
83 6301101105093 สหรัฐ โคชนู เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
84 6301101105094 เอกนรินทร์ บุญมาก เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
85 6301101105095 เรืองศักดิ์ สระหุนันท์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
86 6301101105096 สายพิณ ประวิชพราหมณ์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
87 6301101105097 มัลติกา ตาปราบ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
88 6301101105098 กัณฐิกา บุญศร เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
89 6301101105099 จักรวาล แก้วมณีจินดา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
90 6301101105100 นพพล แก้วแดง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
91 6301101105101 อุดมศักดิ์ นาพันผล เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
92 6301101105102 นพดล บุดดา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
93 6301101105103 วิจักขณ์ สงวนศรี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
94 6301101105104 วาสนา เพชรฤทธิ์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
95 6301101105105 ณัฏฐพงษ์ มากล้น เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
96 6301101105106 ณิชกานต์ ทรวงจะโปะ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
97 6301101105107 พรอนันต์ ศรศิลป์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
98 6301101105108 มาวิน นุนาบี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
99 6301101105109 ภัทราพร ผิวสุภผล เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
100 6301101105110 ฉัฌฑ์ภนิษฐ์ แสงไพบูลย์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
101 6301101105111 ปริญญา กำหนด เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
102 6301101105112 นิวัฒน์ ใจเพ็ชร์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
103 6301101105113 อติคุณ มีอยู่ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
104 6301101105114 ถิรวัฒน์ ทองดี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
105 6301101105115 สุภาภรณ์ ศรีแดง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
106 6301101105116 ปรัชญา วงลาศรี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
107 6301101105117 โชติรส กอคูณกลาง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
108 6301101105118 จักรกฤษณ์ พุกนิลฉาย เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
109 6301101105119 พรพินิต วันสุข เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
110 6301101105120 เกรียงศักดิ์ สุขมา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
111 6301101105121 จิรวัฒน์ อารีย์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
112 6301101105122 จักรกฤษ บุตรศรีด้วง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
113 6301101105123 ชนวีร์ รื่นพิทักษ์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
114 6301101105124 เมธา เด่นทอง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
115 6301101105125 วรรณิสา บุญลือ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
116 6301101105126 วิโรจน์ วงศ์เจริญ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
117 6301101105127 อภิเดช มูลมาตร์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
118 6301101105128 กนกววรณ หนูยงค์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
119 6301101105129 สิทธิชัย แดงศิริ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
120 6301101105130 ศรายุท รินรักษา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
121 6301101105131 พงศกร อุดมกิจโกศล เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
122 6301101105132 ประสิทธิ์ บุตรดี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
123 6301101105133 นิพาพร บุญเทียน เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
124 6301101105134 ราตรี จีนยี่ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
125 6301101105135 คชรักษ์ มาตรวังแสง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
126 6301101105136 สุเมนา เผือกผ่อง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก