รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201101105001 ชนาภา พงศ์ธเนศ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
2 6201101105002 วิภาวรรณ จันทร์อ้น เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
3 6201101105003 ไกรสุวิทย์ ท้วมปาน เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
4 6201101105004 วีระชัย เหล่าจูม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
5 6201101105005 กฤษณา แกว่นกสิกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
6 6201101105006 โสฬส การมาสม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
7 6201101105007 สิรวิทย์ การมาสม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
8 6201101105008 อริษา แวววงศ์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
9 6201101105009 ชโลบล โสดา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
10 6201101105010 สุธิพร ตาต้าน เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
11 6201101105013 ชลธิสา แก้วสวัสดิ์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
12 6201101105014 รัชดาภรณ์ ใจกล้า เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
13 6201101105015 พรพิมล วิโรจน์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
14 6201101105016 ชเยนทร์ เพ็ชรกลึง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
15 6201101105017 ธัญทิญา ต่อจำรัส เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
16 6201101105018 วงศ์สิริ นงนุช เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
17 6201101105019 เกศินี เชียะเครือ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
18 6201101105021 สกุณี ศรีรุ่งเรือง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
19 6201101105022 มู้พ้อ ด้วย เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
20 6201101105023 กวินตา แสงสว่าง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
21 6201101105024 นุชสรา วงศ์เกิด เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
22 6201101105025 มลิวัยลย์ บุญญะสิทธิ์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
23 6201101105027 สุชาติ ถนอมจิตดี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
24 6201101105028 สุธิดา เขียวรัตน์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
25 6201101105029 อรรณพ พันธ์คุ่ย เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
26 6201101105032 กนกเรขา กำเนิดคำ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
27 6201101105033 อารีย์ รักสุข เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
28 6201101105034 เอกภพ ป้อมคำ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
29 6201101105035 พิชชาธร อังศุธรวิไล เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
30 6201101105036 ณัฐดนัย อุ่นดา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
31 6201101105037 ภัทรพล พูลสวัสดิ์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
32 6201101105039 กิตติศักดิ์ สุกใส เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
33 6201101105040 ณัฐปภัสร์ สุวรรณ์วัฒนะ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
34 6201101105041 จามร ทองขันธ์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
35 6201101105042 ภูษิต สมนวล เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
36 6201101105043 นลธวัช พลคีรี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
37 6201101105044 ชานนท์ บุตรนิตย์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
38 6201101105045 กฤษณะ แสงสมบัติ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
39 6201101105046 พิทวัส อ้นน้อย เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
40 6201101105047 ทรงธรรม สุขแป้น เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
41 6201101105048 บุษกร กองสอน เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
42 6201101105049 สุนิษา ทินี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
43 6201101105050 ธนากร ไชยหงษา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
44 6201101105051 วัชระ สนธิสวน เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
45 6201101105052 ศิวฤทธิ์ มีพลอย เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
46 6201101105053 อัครเดช ทินนะรัตน์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
47 6201101105054 ณรงค์ศักดิ์ สุทะ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
48 6201101105056 เอกพล เหมือนโพธิ์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
49 6201101105057 มนูญ แซ่ว่าง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
50 6201101105058 เอก ตาสาม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
51 6201101105060 อมรรัตน์ รักการ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
52 6201101105061 สพลดนัย วีระพิศาลกุล เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
53 6201101105062 พรศิริ พงษ์รูป เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
54 6201101105063 สุพพัต นุชผ่อง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
55 6201101105064 พีรพล กามินี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
56 6201101105065 ศุภฤกษ์ แนบสนิท เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
57 6201101105066 ประภาส คูณสวัสดิกูล เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
58 6201101105067 คำ ลายเงิน เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
59 6201101105068 ณัฐวัตร บางวิเศษ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
60 6201101105069 วันเฉลิม พรมนำ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
61 6201101105070 แสงศร ราชมนตรี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
62 6201101105071 อมรรัตน์ ยนตร์ภักดิ์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
63 6201101105072 สุวิทย์ ท้วมสมวัฒน์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
64 6201101105073 เมษา เจนสาริกิจ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
65 6201101105074 ปริญญาพร แก้วใส เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
66 6201101105075 วิวัฒน์ ทิมา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
67 6201101105076 กรรณิกา สมัครราษฎร์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
68 6201101105077 วิวัฒน์ พิมพิลา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
69 6201101105078 ทรงศักดิ์ วิเศษกันทรากร เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
70 6201101105079 วิลาวัลย์ พันดวง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
71 6201101105081 ศักดิ์ แจ่มใส เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
72 6201101105082 สุริยา สิงห์เสนี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
73 6201101105083 พันธกานต์ ศรีสวัสดิ์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
74 6201101105084 ชลธิชา ชายกลั่น เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
75 6201101105085 อาทิตยา สำรอง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
76 6201101105086 ชัชชัย วรรณกาล เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
77 6201101105087 สิริยากร ถาวร เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
78 6201101105088 บัณฑิตย์ ศรีรัมย์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
79 6201101105090 แพรวมณี ญาติพินิจ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
80 6201101105091 ศิริพร มาประสม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
81 6201101105092 อาทิตยา สุวรรณธาดา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
82 6201101105093 พีรสิชฌ์ เสริมศิริโภคา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
83 6201101105094 ธนเรศน์ เพลินเพราพรรณ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
84 6201101105095 รัชดา สวนผลไม้ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
85 6201101105096 สุธาทิพย์ เชยวิจิตร เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
86 6201101105097 พรทิพย์ อำไพ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
87 6201101105098 แอนนา สืบเนียม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
88 6201101105100 เฉลิมชนม์ เลิศไกร เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
89 6201101105101 ฐิติวุฒิ เทือกจันทร์คำ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
90 6201101105102 เสกสรร สุขสว่าง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
91 6201101105103 ธิชานัน นับพร เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
92 6201101105104 วรากร คุณากรชัย เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
93 6201101105105 อภิสิทธิ์ งามสวัสดิ์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
94 6201101105106 สุจิตตา ทูเกาะ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
95 6201101105107 สุขปภา ทองคงอ่วม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
96 6201101105108 นิวัตร สุพรรณนนท์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
97 6201101105109 ชาติชาย ไชยนาม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
98 6201101105110 วรพล เพชรไอยรา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
99 6201101105111 กฤตบุญ โชติช่วงฉัตรชัย เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
100 6201101105112 อภิสิทธิ์ ทรัพย์สิน เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
101 6201101105113 อนพัทย์ บุญส่ง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
102 6201101105114 ศุภกิตต์ กันเรือน เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
103 6201101105115 ธนวัฒน์ จูสวัสดิ์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
104 6201101105116 พลอยไพลิน น้ำเย็น เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
105 6201101105117 สรนันท์ มะลิซ้อน เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
106 6201101105118 ศุภกร พรามวิมล เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
107 6201101105119 เบญจรัตน์ โสดา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
108 6201101105120 ธราธิป นามวงค์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
109 6201101105121 ยศภัทร อินทชัยวัฒนกุล เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
110 6201101105122 รักษิณา พรมภักดี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
111 6201101105123 ตะวัน ราชภักดี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
112 6201101105124 ศิริมงคล พุทธสุวรรณ์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
113 6201101105125 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
114 6201101105126 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
115 6201201105001 นพดล นวลแจ่ม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
116 6201201105002 อรรถพร ยอดยางแดง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
117 6201201105003 จีรภัทร ศรีเมือง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
118 6201201105004 วิชนันต์ สมานมิตร เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
119 6201201105005 เอกรัตน์ แซ่เที้ย เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
120 6201201105006 นวพร ทาคำแสน เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก