รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301102045002 พัชราภรณ์ แก่นสาร การจัดการ 10
2 6301102045003 ชนิกา ประหยัดยิ้ม การจัดการ 10
3 6301102045008 ณัฐวดี อาฒยะพันธ์ การจัดการ 10
4 6301102045009 ณัฐพิมพ์ เชื้อแก้ว การจัดการ 10
5 6301102045010 จิรวัฒน ทองแสงพราว การจัดการ 10
6 6301102045011 เพชราพร โพธิ์ชาธาร การจัดการ 10
7 6301102045012 นฤมล ไชยเทพ การจัดการ 10
8 6301102045013 สุพัตรา ไชยโยธา การจัดการ 10
9 6301102045014 ธนิตา วชิราพิภพ การจัดการ 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก