รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201102055001 ณิชนันทน์ ไกยะฝ่าย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
2 6201102055002 รัชชานนท์ ดวงจิตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
3 6201102055003 ศิริรัตน์ คงถาวร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
4 6201102055004 ณัชพิมพ์ ธนไพศาลเอกนรา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
5 6201102055005 ชาลิสา เงินเชียง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
6 6201102055007 นิฟาตีมา กะลูแป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
7 6201102055008 มินทรา ลาภอนันต์บังเกิด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
8 6201102055009 ชุติกาญจน์ ปลื้มสูตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
9 6201102055010 อาทิตยา คชศร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
10 6201102055011 ธนายุทธ ทองกลิ่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
11 6201102055013 ดลพร อุดมเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
12 6201102055014 อนุสรา สือแม็ง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
13 6201102055015 สราวุธ มีบุญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
14 6201102055016 ศิริพันธุ์ แสงอุทัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
15 6201102055017 อภิญญา สระทองที คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
16 6201102055018 โอภาส มุ่งโตกลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก