รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301102055001 อรยา ติตติกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
2 6301102055002 หทัยกาญ เนื่องโคตะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
3 6301102055003 ลักษ์ศิณา ด้วงเปีย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
4 6301102055005 สุกัญญา ทิพชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
5 6301102055006 ณัฏฐริกา เจริญสิริบุญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
6 6301102055007 ธนพล ธนปัญญากุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก