รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201102085001 ดารุณี ไทยวงษ์ การตลาด 10
2 6201102085002 ทัศนีย์ คืนคง การตลาด 10
3 6201102085003 ทวีรัชต์ คำบุบผา การตลาด 10
4 6201102085006 มณฑาทิพย์ เชี่ยวการบิน การตลาด 10
5 6201102085007 พิจิตรา เจริญ การตลาด 10
6 6201102085008 กนกวรรณ ชัยหงษ์ การตลาด 10
7 6201102085009 ทิยดา จันทรเสนา การตลาด 10
8 6201102085010 อารียา นาคแกมทอง การตลาด 10
9 6201102085011 สายธาร รวยดี การตลาด 10
10 6201102085012 วรัญรวี คงวิโรจน์ การตลาด 10
11 6201102085013 วจิรา บุญเลิศ การตลาด 10
12 6201102085014 อภิชญา ตลับสี การตลาด 10
13 6201102085016 สินิทธา อุทัย การตลาด 10
14 6201102085017 กุลสตรี นนตานอก การตลาด 10
15 6201102085018 แคทรียา ชัยจันดา การตลาด 10
16 6201102085019 วีรยุทธิ์ ชุมทอง การตลาด 10
17 6201102085020 อารีย์ ไทรชมภู การตลาด 10
18 6201102085021 ธนากร ดังสันเทียะ การตลาด 10
19 6201102085022 ศัณสณีย์ ไชยโย การตลาด 10
20 6201102085023 ธนเรศ รักร่มพฤกษ์ การตลาด 10
21 6201102085024 ลูกศร บุญเสนอ การตลาด 10
22 6201102085025 สุรเทพ สระทองอ้าย การตลาด 10
23 6201102085026 สุกัญญา มั่นอ่วม การตลาด 10
24 6201102085027 พัชรพล ธงไชย การตลาด 10
25 6201102085030 ศราวุฒิ โสภณสิริ การตลาด 10
26 6201102085031 กิตติภณ จารุธรรมนนท์ การตลาด 10
27 6201102085032 สมิตร สาเศียร การตลาด 10
28 6201102085033 ชัยชาญ สังวาลย์วงศ์ การตลาด 10
29 6201102085034 ศุฑาภรณ์ กล่ำศรี การตลาด 10
30 6201102085035 ธีรดา เต็มกมลศิลป์ การตลาด 10
31 6201102085036 กัญญาภัค นราวดี การตลาด 10
32 6201102085037 วัลยา เพชรนิตย์ การตลาด 10
33 6201102085038 วรเชษฐ์ ภู่ทองอยู่ การตลาด 10
34 6201102085039 นพวัชร สมบูรณ์ การตลาด 10
35 6201102085040 ขวัญชัย บุญปะติ การตลาด 10
36 6201102085041 ณัฐธิดา เฉลิมกาย การตลาด 10
37 6201102085042 จิรโชติ ศรีเพชร การตลาด 10
38 6201102085043 อรปรียา ขาวสะอาด การตลาด 10
39 6201102085044 กิตติวราภรณ์ เย็นกลม การตลาด 10
40 6201102085045 เกรียงไกร รุ่งเรือง การตลาด 10
41 6201102085046 เกศมณี วรรณวงศ์ การตลาด 10
42 6201102085047 ภัทรวรรณ สามนกฤษณะ การตลาด 10
43 6201102085048 ภัสราภรณ์ ทิพพลู การตลาด 10
44 6201102085049 กาญจนี สุขปาน การตลาด 10
45 6201102085050 อารีวรรณ จังเกตุทอง การตลาด 10
46 6201202085001 การตลาด 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก