รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301102085001 ภัชชภร กันตะนันท์ การตลาด 10
2 6301102085002 ไอยลดา พุกสุข การตลาด 10
3 6301102085003 ฐิติกานต์ พวงทอง การตลาด 10
4 6301102085004 จิณณ์พัชร์ ฤทธิ์คุมพล การตลาด 10
5 6301102085005 นครินทร์ แสงทอง การตลาด 10
6 6301102085007 ณัฐพล วาสนสมพงษ์ การตลาด 10
7 6301102085008 จันทลักษณ์ เกรัมย์ การตลาด 10
8 6301102085009 อนัญญา ชูกร การตลาด 10
9 6301102085012 ทิพวรรณ ช่างเหลา การตลาด 10
10 6301102085013 ศิริลักษณ์ ชมพูบุตร การตลาด 10
11 6301102085014 ธนาวัตร บุญทา การตลาด 10
12 6301102085015 สุดารัตน์ ศรีก่อเกื้อ การตลาด 10
13 6301102085016 สไบทิพย์ สุมทอง การตลาด 10
14 6301102085017 ณัฐชยา เจริญวิเชียรฉาย การตลาด 10
15 6301102085018 กนกพล พงศาปาน การตลาด 10
16 6301102085019 รังสิมันตุ์ มาลาวัยจันทร์ การตลาด 10
17 6301102085020 นครินทร์ อินทปัน การตลาด 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก