รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201102095001 จารุวรรณ หลิมเล็ก การจัดการโลจิสติกส์ 10
2 6201102095002 รัชฎาพร พัฒน์จันทร์หอม การจัดการโลจิสติกส์ 10
3 6201102095003 อติกานต์ มาลยาภรณ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
4 6201102095004 กิตติภูมิ ระวังยศ การจัดการโลจิสติกส์ 10
5 6201102095005 มิ่งกมล ศรีเพชร การจัดการโลจิสติกส์ 10
6 6201102095006 ธวัลกร ประเสริฐสังข์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
7 6201102095007 ณสิตา ท่าฉลาด การจัดการโลจิสติกส์ 10
8 6201102095008 ศุภกิตติ์ ใหม่หะลา การจัดการโลจิสติกส์ 10
9 6201102095009 ปภัสภรณ์ พวงป่า การจัดการโลจิสติกส์ 10
10 6201102095010 จีรวัฒน์ ศิรินาวี การจัดการโลจิสติกส์ 10
11 6201102095011 ชมพูนุช ศิริมงคล การจัดการโลจิสติกส์ 10
12 6201102095013 จักรภพ ศรีขวัญใจ การจัดการโลจิสติกส์ 10
13 6201102095015 ธัญญลักษณ์ พรรณภพ การจัดการโลจิสติกส์ 10
14 6201102095016 ณัฐริกา ปะจะนัง การจัดการโลจิสติกส์ 10
15 6201102095017 อรพิมล ชัยสิทธิ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
16 6201102095022 เกวลิน เทศเรือง การจัดการโลจิสติกส์ 10
17 6201102095023 น้ำเพชร อ่อนหอม การจัดการโลจิสติกส์ 10
18 6201102095024 พรรณทิพย์ สระโอษฐ การจัดการโลจิสติกส์ 10
19 6201102095025 ธนโชติ โกศลชวาล การจัดการโลจิสติกส์ 10
20 6201102095026 ชัยพฤกษ์ นาคปฐม การจัดการโลจิสติกส์ 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก