รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201102115001 สุพัตรา ฦาชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
2 6201102115002 จิรันยา กายสำโรง การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
3 6201102115003 แสนเกษม บุตรสาร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
4 6201102115004 รุ้งณภา ตายี่จัน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
5 6201102115005 อภิณญา โกเคลือ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
6 6201102115006 สุวิมล จันทนะภาพ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
7 6201102115007 เกตุมณี หอมทอง การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
8 6201102115008 ปนัดดา วรรณแก้ว การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
9 6201102115009 กฤตยา โชคพริ้งปลั่ง การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก