รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201103075001 สมเจตน์ แคนจา เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
2 6201103075002 ทิพาพร รักท้วม เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
3 6201103075003 ชญาน์ทิพย์ ภูทะวัง เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
4 6201103075004 ศิริรัตน์ ปลั่งศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
5 6201103075005 หิรัญ ขาวพุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
6 6201103075006 ธนวัฒน์ เขียวแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
7 6201103075007 เสกสรร แปยอ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
8 6201103075008 จักรกฎ จันทร์อร่าม เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
9 6201103075009 ธิติ แสงทองย้อย เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
10 6201103075010 จุฑามาศ จรูญจาฏพจน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
11 6201103075011 บัญญพนต์ คุ้มครอง เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
12 6201103075012 อรทัย ชนิดนอก เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
13 6201103075013 สุพินดา ชาญประไพ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
14 6201103075014 ณัฐพล หมื่นสา เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
15 6201103075015 กวินนาฎ พัวประเสริฐ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
16 6201103075016 สุทิวัส เดชะ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
17 6201103075017 วีรยุทธ เจริญศิริ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
18 6201103075018 จักรพันธุ์ คลังวิเชียร เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก