รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301103075001 อานนท์ นาคเอี่ยม เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
2 6301103075002 ณัฐพล วงศ์อากาศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
3 6301103075003 คงเดช แจ้งจงดี เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
4 6301103075004 วรากร รอดกำพล เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
5 6301103075005 ทรงศักดิ์ ทวีศักดิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
6 6301103075006 อภิวัฒน์ สาระยิง เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
7 6301103075007 อานันท์ ละอองแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
8 6301103075008 สรศักดิ์ สีนวน เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
9 6301103075009 พันชัย เอกอำพล เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
10 6301103075010 อติกานต์ สุขหรุ่น เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
11 6301103075011 ณัฐนนท์ ฟักเอี้ยง เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
12 6301103075012 ทักษิณ อรุณการ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
13 6301103075013 อภิรักษ์ ฉายดำรงค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
14 6301103075014 วรพล พูลสวัสดิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
15 6301103075015 ธนวัฒน์ เต็มงาม เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
16 6301103075016 วาทิต เข็มทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
17 6301103075017 ประภาวดี เชาว์ฉลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
18 6301103075018 อรุณี สาลีสี เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
19 6301103075019 เตชินท์ ตามประทีป เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
20 6301103075020 ธีรวิทย์ คัมภีรัญย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
21 6301103075021 ชยุตพงศ์ ศุภวิมุติ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
22 6301103075022 วรางคณา ฉายยิ่งเชี่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก