รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301103135001 วรรณชนะ แป้นทอง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
2 6301103135002 พงศธร อินทร์ศรี เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
3 6301103135003 รินรดา พึ่งรัตนา เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
4 6301103135004 นเรศ เอื้อเฟื้อ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
5 6301103135005 นรินตะวัน ถาวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
6 6301103135006 พงศธร ใจพลับ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
7 6301103135007 นัฐนิกา ทองเขียน เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
8 6301103135008 พรรณรัตน์ สิทธิประสงค์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
9 6301103135009 พิมลพรรณ วิสิอติ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
10 6301103135010 นงนภัส จั่นทองคำ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
11 6301103135011 อภิพล บุตมะ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
12 6301103135012 กุลนัฐ พุ่มพฤกษา เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
13 6301103135013 ใบหม่อน เกิดกุรัง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
14 6301103135014 สายสุนีย์ ฟองแก้ว เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
15 6301103135017 ธนพงษ์ สีโสภา เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
16 6301103135018 ศรัญญา คล้ายจันทร์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
17 6301103135019 ธนิษฐา แก้วเขียว เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
18 6301103135020 บุญฤทธิ์ บัวศรี เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
19 6301103135021 ยุทธชัย สุขประเสริฐ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
20 6301103135022 มัสษิยะ อินทร์จันทร์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
21 6301103135024 อัญชญา พรหมนิตย์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
22 6301103135025 เมธาสิทธิ์ ทิตย์วงษ์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
23 6301103135026 วัยวัฒน์ ศักดิ์เกษมโสภณ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
24 6301103135027 พิศาล ศรีปวีณวัชร์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
25 6301103135028 สหรัฐ ประสานทรัพย์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
26 6301103135030 มาริษา คงพันศรี เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
27 6301103135031 นาตยา คงพันศรี เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
28 6301103135032 ภูชิต นันทสร เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
29 6301103135033 พุฒิพล นานิลทอง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
30 6301203135001 เจตณัฐ สาโท เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
31 6301203135002 ลลิตา สุวรรณสิงห์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก