รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201104065001 ชัญญานุช ประทุมถม การบัญชี 10
2 6201104065002 นริศรา ศิลาดี การบัญชี 10
3 6201104065003 สุณิสา สินทวี การบัญชี 10
4 6201104065004 ธีรภัทร์ แววบรรฑิต การบัญชี 10
5 6201104065006 กชกร เจื้อจิ้น การบัญชี 10
6 6201104065007 จิรายุ เนติวงค์ การบัญชี 10
7 6201104065008 ณัฐชา พันธ์ทอง การบัญชี 10
8 6201104065009 จิราภรณ์ บุญโพธิ์ทอง การบัญชี 10
9 6201104065010 จิราพรรณ เพ็ชรโต การบัญชี 10
10 6201104065011 สิรินทิพย์ นาถาพันธ์ การบัญชี 10
11 6201104065012 สิรินภา หลี้พน การบัญชี 10
12 6201104065013 สุนันทา สร้างแก้ว การบัญชี 10
13 6201104065014 อมรรัตน์ วัฒนรังสรรรค์ การบัญชี 10
14 6201104065015 สมเกียรติ ดวงแก้ว การบัญชี 10
15 6201104065016 ขวัญสุดา เทพิน การบัญชี 10
16 6201104065017 ธนสิน แสงสว่าง การบัญชี 10
17 6201104065018 โสรญา มะลิวัลย์ การบัญชี 10
18 6201104065019 ยุวนี คำแสง การบัญชี 10
19 6201104065021 ปวารีย์ เทพสัตรา การบัญชี 10
20 6201104065023 ทิพาพร โพธิ์เงิน การบัญชี 10
21 6201104065025 สลิลทิพย์ แก้วยะยศ การบัญชี 10
22 6201104065026 กนกวรรณ ศิริบูรณ์ การบัญชี 10
23 6201104065027 ปฐมพร เขียวละลิ้ม การบัญชี 10
24 6201104065028 บุญธนาภรณ์ คุ้มครอง การบัญชี 10
25 6201104065029 เทพธงชัย เพียรโคตร การบัญชี 10
26 6201104065031 อารยา ศรีวรรณา การบัญชี 10
27 6201104065032 ประภัสสร ลาภมาก การบัญชี 10
28 6201104065033 มาลินี แพรศรี การบัญชี 10
29 6201104065034 เฉลิมศักดิ์ ขุนชาญโหมก การบัญชี 10
30 6201104065035 ขวัญนภา โล่พูงา การบัญชี 10
31 6201104065036 ยศนันท์ สีไพร การบัญชี 10
32 6201104065037 นครินทร์ สุขดี การบัญชี 10
33 6201104065038 จันทรา แสงล้ำ การบัญชี 10
34 6201104065039 นภาดา พูลทรัพย์ การบัญชี 10
35 6201104065040 มินตรา แสวงแก้ว การบัญชี 10
36 6201204065001 การบัญชี 10
37 6201204065002 กัญญารัตน์ เกตุแก้ว การบัญชี 10
38 6201204065003 ณัฐวรรณ ศุกระศร การบัญชี 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก