รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201102056001 จรรยาภรณ์ ท้าวลา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
2 6201102056002 นิธิภัทริก์ สิริภาวนาวิสิฐ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
3 6201102056003 อัจจิมา แก้วเมืองมูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
4 6201102056004 พิภพ พันธะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
5 6201102056005 กวิสรา ชัยรัตน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
6 6201102056006 สุดารัตน์ ยิ่งปรางค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก