รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301102086001 นารีรัตน์ ทองอร่ามเรือง การตลาด 10
2 6301102086002 นุชจริยา สีหาเสน การตลาด 10
3 6301102086003 จิราพรรณ พุทธเสน การตลาด 10
4 6301102086004 วิทวัส แก่นสม การตลาด 10
5 6301102086005 ปนัดดา ปฏิทัศน์ การตลาด 10
6 6301102086007 ขวัญแก้ว ชัยชาญพันธ์ การตลาด 10
7 6301102086008 วัชรินทร์ นิ่มรักษา การตลาด 10
8 6301102086009 เมธา องค์ปรีชา การตลาด 10
9 6301102086010 จตุพล วงศ์ปัดคำ การตลาด 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก