รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301104066001 ปรางทิพย์ น้อยมณี การบัญชี 10
2 6301104066002 นฤมล สุขเจริญ การบัญชี 10
3 6301104066003 ลลิตา ทองดี การบัญชี 10
4 6301104066004 จงบุญ วิมลศิลปวิญญู การบัญชี 10
5 6301104066005 วรรัตน์ ยินดีพจน์ การบัญชี 10
6 6301104066006 วรรณณี จุลบุตร การบัญชี 10
7 6301104066007 ทิพยสุดา กลิ่นแก้ว การบัญชี 10
8 6301104066008 พวงประกา สุขบรรเทิง การบัญชี 10
9 6301104066009 พฤษชาด ทรัพย์ประเสริฐ การบัญชี 10
10 6301104066010 กนกวรรณ ออเขาย้อย การบัญชี 10
11 6301104066011 กิตติพร เชื้อทอง การบัญชี 10
12 6301104066012 ประภัสสร ศรีแสงทรัพย์ การบัญชี 10
13 6301104066013 ชลธิชา ทุมมี การบัญชี 10
14 6301104066014 จันทิมา แสนเลิศ การบัญชี 10
15 6301104066015 ธัญญเรศน์ ผุยมูลตรี การบัญชี 10
16 6301104066016 สโรชา ชัยจำรัส การบัญชี 10
17 6301104066017 พรภิรมย์ ซื่อสัตย์ การบัญชี 10
18 6301104066018 พรรณพนัช พรมทอง การบัญชี 10
19 6301104066019 ดวงกมล ตาช้าง การบัญชี 10
20 6301104066020 ออยด์ ใสติด การบัญชี 10
21 6301104066021 จันทร์จิรา ภู่เกิด การบัญชี 10
22 6301104066022 พงศ์ปณต ศิริ การบัญชี 10
23 6301104066023 อรวรรณ กงนอก การบัญชี 10
24 6301104066024 เมธาวี ธารหาญ การบัญชี 10
25 6301104066025 พัชรี สารรัตน์ การบัญชี 10
26 6301104066026 นุชรี แสนลาด การบัญชี 10
27 6301104066027 อธิภรณ์ กิระสาร การบัญชี 10
28 6301104066028 ศุภนุช เย็นชุ่ม การบัญชี 10
29 6301104066029 พรพิมล ลกกะบูน การบัญชี 10
30 6301204066001 ปฏิภาณ คูณสิงห์ การบัญชี 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก