รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201104066001 ขนิษฐา ตานาม การบัญชี 10
2 6201104066002 เขมิกา สุภีคำ การบัญชี 10
3 6201104066003 เบญญดา เขจรเนตร การบัญชี 10
4 6201104066004 มินตรา อินทรา การบัญชี 10
5 6201104066005 เปรมฤดี ลาวิลาศ การบัญชี 10
6 6201104066006 กูฬา พุธ การบัญชี 10
7 6201104066007 สุภาวดี สุดเล็ก การบัญชี 10
8 6201104066009 จิราภรณ์ คงพารา การบัญชี 10
9 6201104066010 สุภาวดี อิ่มใจ การบัญชี 10
10 6201104066011 พรทิพย์ ปะวะกา การบัญชี 10
11 6201104066012 ชนัตดา แสนสุข การบัญชี 10
12 6201104066013 พุทธิตา สมตั้ง การบัญชี 10
13 6201104066015 ภัทราวัลย์ จันอ่อน การบัญชี 10
14 6201104066016 นภัสสรณ์ ไชสอน การบัญชี 10
15 6201104066017 นริศรา แก้วเรณู การบัญชี 10
16 6201104066018 เบญจพร ศรีสวัสดิ์ การบัญชี 10
17 6201104066019 พิมหฤดา รัตนสกล การบัญชี 10
18 6201104066020 กนกวรรณ กองม่วง การบัญชี 10
19 6201104066021 สุวรรณี รักแฟง การบัญชี 10
20 6201104066022 นลินา กุลกสิกิจเจริญ การบัญชี 10
21 6201104066023 นิศากร ทองขยัน การบัญชี 10
22 6201104066024 อรวรรณ พงศ์พิพัฒน์พิทยา การบัญชี 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก