รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201102047001 รัชดา เมฆวิลัย การจัดการ 10
2 6201102047002 ชุลีพร บัวใหญ่ การจัดการ 10
3 6201102047003 ณัฐริกา เกตุหอม การจัดการ 10
4 6201102047004 มาริสา เสียงเพลิน การจัดการ 10
5 6201102047005 มณฑิตา โพธิ์สิทธิ์ การจัดการ 10
6 6201102047008 วรรณภา เริงสำราญ การจัดการ 10
7 6201102047009 นิศาชล วิวัฒนะอมรชัย การจัดการ 10
8 6201102047010 เพียงตา บัวใหญ่ การจัดการ 10
9 6201102047011 เพ็ชรรัตน์ คำภูเลิศ การจัดการ 10
10 6201102047012 ดวงชนก จันทร การจัดการ 10
11 6201102047013 กุลนิษฐ์ เพ็ชรพล การจัดการ 10
12 6201102047014 รัตติยากร สีล้วน การจัดการ 10
13 6201102047015 รินทิพย์ จองจับ การจัดการ 10
14 6201102047016 สายใจวลี อินทร์ติยะ การจัดการ 10
15 6201102047017 วัชรา ทีฆาวงค์ การจัดการ 10
16 6201102047018 เบญจมาศ ภู่หมื่น การจัดการ 10
17 6201102047019 ปวีณ์นุช สุขแสนสุข การจัดการ 10
18 6201102047020 จุฑามาศ ผินจัตุรัส การจัดการ 10
19 6201102047022 พิณสุดา ชมโชค การจัดการ 10
20 6201102047024 สมฤทัย ดีเสือ การจัดการ 10
21 6201102047026 กิ่งแก้ว โพธิ์เพียรทอง การจัดการ 10
22 6201102047027 บัณฑิตา ทิพชัย การจัดการ 10
23 6201102047028 กชพร ไหมวิจิตร การจัดการ 10
24 6201102047030 ลลิตา ช้างเจริญ การจัดการ 10
25 6201102047032 วาสนา อ้นกลิ้ง การจัดการ 10
26 6201102047034 รักติมัต ดีกระจ่าง การจัดการ 10
27 6201102047035 จักรพรรณ์ ยิ้มกระจ่าง การจัดการ 10
28 6201102047036 รมิดา คงศรี การจัดการ 10
29 6201102047037 เพชรรัตน์ แก้วร้อง การจัดการ 10
30 6201102047039 กรรณิการ์ แสงอินทร์ การจัดการ 10
31 6201102047040 นฤมล มหาพุฒิพรชัย การจัดการ 10
32 6201102047041 สุชาดา มหาพุฒิพรชัย การจัดการ 10
33 6201102047042 ศิริรักษ์ อนุสรหิรัญการ การจัดการ 10
34 6201102047043 ภัฑริกานต์ ผินแห การจัดการ 10
35 6201102047045 พัณณิตา วรรณรังษี การจัดการ 10
36 6201102047046 รัตติภรณ์ วิเศษศรี การจัดการ 10
37 6201102047047 ชาญฤทธิ์ สาฝาว การจัดการ 10
38 6201102047048 นวพร ปาจะ การจัดการ 10
39 6201102047050 ศุภาวรรณ สุวรรนาวุธ การจัดการ 10
40 6201102047051 พาณิชย์ เชื้อเพาะ การจัดการ 10
41 6201102047052 สุภาพร ดีแก่ การจัดการ 10
42 6201102047053 นิตยา บูรณะ การจัดการ 10
43 6201102047054 อัญชุลีกร ทาระจันทร์ การจัดการ 10
44 6201102047056 นุชนารถ วรรณไชย การจัดการ 10
45 6201102047057 โศรยา ลุนราช การจัดการ 10
46 6201102047058 พรพิมล สุขขา การจัดการ 10
47 6201102047059 ปานฤทัย เสนาใหญ่ การจัดการ 10
48 6201102047061 ศิริรัตน์ เตียนมีผล การจัดการ 10
49 6201102047062 ธนพร ทิวะสิงห์ การจัดการ 10
50 6201102047063 อนัญญา จันทร์เครือ การจัดการ 10
51 6201102047064 รวิพร ปั่นทรัพย์ การจัดการ 10
52 6201102047065 ฐิติรัตน์ สนามชัย การจัดการ 10
53 6201102047069 เสาวลักษณ์ ศุคระศักดิ์สิทธ์ การจัดการ 10
54 6201102047070 ปัณณธร แดงรุ่งเรือง การจัดการ 10
55 6201102047072 ฑมลกาญจน์ บุญภิรมย์ การจัดการ 10
56 6201102047073 พงศธร ศรีหาผล การจัดการ 10
57 6201102047074 สุภาพร ชาลี การจัดการ 10
58 6201102047075 ปฐมาพร วงษ์ไกร การจัดการ 10
59 6201102047076 วรรณพร ลีกระจ่าง การจัดการ 10
60 6201102047077 นฤมล เซี้ยงสิน การจัดการ 10
61 6201102047078 ธนชัย ดีพร้อม การจัดการ 10
62 6201102047079 ปาริฉัตต์ ทับพลี การจัดการ 10
63 6201102047080 สิรินภา พงษ์อนพัช การจัดการ 10
64 6201102047081 อัชณวุฒิ อรุโณ การจัดการ 10
65 6201102047082 ธิติพร แซ่อั๊ง การจัดการ 10
66 6201102047083 อนุชิต เหมมาลา การจัดการ 10
67 6201102047084 ธนวัฒน์ ประจงภักดี การจัดการ 10
68 6201102047085 นฤมล พลอยสมุทร์ การจัดการ 10
69 6201102047086 อาธิติญา สุทโธ การจัดการ 10
70 6201102047087 นฤปนาท สูงรัง การจัดการ 10
71 6201102047089 อดิศักดิ์ นิยมศรี การจัดการ 10
72 6201102047090 ภาวิณี อยู่ยืน การจัดการ 10
73 6201102047091 ขนิษฐา กระชั้น การจัดการ 10
74 6201102047092 ปนัดดา กระชั้น การจัดการ 10
75 6201102047093 วาสนา ทบวงษ์ การจัดการ 10
76 6201102047094 จิรายุ จันทร์พวง การจัดการ 10
77 6201102047095 จันทิมาพร นวลขำดีแท้ การจัดการ 10
78 6201102047096 กฤษณา กะการดี การจัดการ 10
79 6201102047097 ศศิมาภรณ์ คงแก้ว การจัดการ 10
80 6201102047098 วาสนา พุ่มมาลา การจัดการ 10
81 6201102047099 ศุภิสรา จันทร์นวน การจัดการ 10
82 6201102047100 จารุวรรณ แจ่มแจ้ง การจัดการ 10
83 6201102047101 จุฑามาศ สุขม่วง การจัดการ 10
84 6201102047102 เบญจวรรณ เต็มเปี่ยม การจัดการ 10
85 6201102047103 รัฐพล โคกจันทร์ การจัดการ 10
86 6201102047104 วจี ธูปเกิด การจัดการ 10
87 6201102047105 วาทินี ขาวขำ การจัดการ 10
88 6201102047106 วิชญะ เอื้ออำนวย การจัดการ 10
89 6201102047109 วนิดา คุณธร การจัดการ 10
90 6201102047110 อิสรา นาคฤทธิ์ การจัดการ 10
91 6201102047111 ลดาวัลย์ บุญลาส การจัดการ 10
92 6201102047114 แพรวา กันอริ การจัดการ 10
93 6201102047116 สุรัตนา พาทอง การจัดการ 10
94 6201102047117 จันทร์ทิวรรณ แก้วไทรคช การจัดการ 10
95 6201102047119 ณิชากร บุญรัตนเรืองเดช การจัดการ 10
96 6201102047120 อรยา อุ่นเรือน การจัดการ 10
97 6201102047121 ขันตรี ศิลปพงษ์ การจัดการ 10
98 6201102047123 ศุภมาส พรมมาลี การจัดการ 10
99 6201102047124 การะเกต สงสกุล การจัดการ 10
100 6201102047125 ภัคจิรา สโมสร การจัดการ 10
101 6201102047126 ปิยนุช แสงตา การจัดการ 10
102 6201102047127 อินทิรา กฤษณา การจัดการ 10
103 6201102047129 พัชรินทร์พร ซ่อนกลิ่น การจัดการ 10
104 6201102047130 เสาวนิต ขวัญคำ การจัดการ 10
105 6201102047131 กนกวรรณ กานท์ชัยวุฒิ การจัดการ 10
106 6201102047132 กาญจนาวรรณ พาตน การจัดการ 10
107 6201102047133 จิรัชญา รัตน์ชนะวงศ์ การจัดการ 10
108 6201102047134 สัจจะพร ฟักสอน การจัดการ 10
109 6201102047135 ภควดี ศิริเทศ การจัดการ 10
110 6201102047138 กัลยรัตน์ เข็มทอง การจัดการ 10
111 6201102047139 ชนิญญา เตลา การจัดการ 10
112 6201102047140 จุฑามาศ ศรีเตชะ การจัดการ 10
113 6201102047141 จันทรัตน์ ปิ่นฟ้า การจัดการ 10
114 6201102047143 เปรมา มงคลนัฏ การจัดการ 10
115 6201102047144 พิสิทธิ์ เชยสุวรรณ การจัดการ 10
116 6201102047146 ภีรนีย์ ห่วงนาค การจัดการ 10
117 6201102047147 จตุพร ชัยเลิศ การจัดการ 10
118 6201102047149 กิตติกานต์ ทองอ้ม การจัดการ 10
119 6201102047150 สราวุธ ส่งเสริม การจัดการ 10
120 6201102047151 อัจฉรา ทิพย์สันเที๊ยะ การจัดการ 10
121 6201102047152 สิทธิชัย สิริโรจน์มณีกุล การจัดการ 10
122 6201102047153 พรเทพ ธาดาบัณฑิต การจัดการ 10
123 6201102047154 พงศกร แซ่โล้ว การจัดการ 10
124 6201102047155 จตุรพร เถื่อนเก่า การจัดการ 10
125 6201102047156 พิมพ์ประภัสสร ตันเอี่ยม การจัดการ 10
126 6201102047157 คณิศักดิ์ โลลุพิมาน การจัดการ 10
127 6201102047158 ทินกร แคน้อย การจัดการ 10
128 6201102047159 อาทิตย์ติยา เดชาฤทธิ์ การจัดการ 10
129 6201102047161 รัตนา ชะอวยตะคุ การจัดการ 10
130 6201102047162 พรสุดา พาทยโกศล การจัดการ 10
131 6201102047163 สาวิตรี แสงทอง การจัดการ 10
132 6201102047164 ปิยาพัชร คดี การจัดการ 10
133 6201102047165 พิกุลแก้ว สินเพ็ชร การจัดการ 10
134 6201102047166 สุนิสา สุขสมัย การจัดการ 10
135 6201102047167 วลกมล เปรมปรีดิ์ การจัดการ 10
136 6201102047168 นัฐพร อ่ำบุตร การจัดการ 10
137 6201102047169 กิตติกา ผมพันธ์ การจัดการ 10
138 6201102047170 กมล เจนจิรวัฒนา การจัดการ 10
139 6201102047171 สุขสวัสดิ์ เจี่ยคี้ การจัดการ 10
140 6201102047172 ณัฐยา สันโดด การจัดการ 10
141 6201102047173 จริยาพร สุขม่วง การจัดการ 10
142 6201102047175 ณัฐณิชา เกษโพนทอง การจัดการ 10
143 6201102047177 เยาวดี เตียวิบูลย์ การจัดการ 10
144 6201102047178 จุฑาเพชร์ อยู่ดี การจัดการ 10
145 6201102047179 ศราวุฒิ สุดถิ่น การจัดการ 10
146 6201102047180 ณัฏฐาณิษา ไทยถานันดร์ การจัดการ 10
147 6201102047181 ศุภารนันท์ นาคโร การจัดการ 10
148 6201102047182 วินิตา สินทะเกิด การจัดการ 10
149 6201102047183 ศิวพร ถาวรกุล การจัดการ 10
150 6201102047184 วิรินญา วิเศษชาติ การจัดการ 10
151 6201102047185 กัลยาพร ลำพูเพ็ชร การจัดการ 10
152 6201102047186 ธันย์ชนก เศรษฐบุบผา การจัดการ 10
153 6201102047187 พิมพ์ฤทัย แสงคำ การจัดการ 10
154 6201102047188 นภสร นามบุญ การจัดการ 10
155 6201102047189 อรนิภา ชนะนานนท์ การจัดการ 10
156 6201102047190 สุภิตรา วงกะเสน การจัดการ 10
157 6201102047191 จักรกฤษณ์ ศรพินิจ การจัดการ 10
158 6201102047192 ณัฐพล แก้วสุพรรณ การจัดการ 10
159 6201102047193 ณัฐธิดา วิลัยเลิศ การจัดการ 10
160 6201102047194 กิติยาพร รอดชมภู การจัดการ 10
161 6201202047001 พันธิตรา คำมาโฮม การจัดการ 10
162 6201202047002 อนุตร ทรายแก้วฉาย การจัดการ 10
163 6201202047003 ศิริพร ทรายทวีป การจัดการ 10
164 6201202047004 ขวัญทรัพย์ ดัดถุยวัฒน์ การจัดการ 10
165 6201202047005 สมฤดี น้อยชิน การจัดการ 10
166 6201202047006 ปราณี ชัยศรีสกุลศักดิ์ การจัดการ 10
167 6201202047007 สุดารัตน์ เกษตรภิบาล การจัดการ 10
168 6201202047008 ปภัสรา แซ่เงี๊ยบ การจัดการ 10
169 6201202047009 ปรียานุช จำนงค์ผล การจัดการ 10
170 6201202047010 ศุทธดา สุขคง การจัดการ 10
171 6201202047011 ธารทิพย์ เกษาพันธ์ การจัดการ 10
172 6201202047012 พิมพ์ชนก พรมดี การจัดการ 10
173 6201202047013 พัชรินทร์ โสมาบุตร การจัดการ 10
174 6201202047014 กาญจนา พิใจ การจัดการ 10
175 6201202047015 ระพีพัฒน์ มาศิริ การจัดการ 10
176 6201202047016 อัครวุฒิ อนุศิริกุล การจัดการ 10
177 6201202047017 ฉัตรมงคล ตันเปรมวงษ์ การจัดการ 10
178 6201202047018 สุภานัน แก้วอุไร การจัดการ 10
179 6201202047019 อรอนงค์ ชาปาน การจัดการ 10
180 6201202047020 การจัดการ 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก