รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201102057001 ฐานัน ตันสงวน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
2 6201102057002 สุพัตรา แดงบุตรดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
3 6201102057003 พรเพ็ญ แก้วกระจ่าง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
4 6201102057004 ณัฐพล เรืองไพศาล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
5 6201102057005 ชัยสิทธิ์ ตอพิทักษ์ชล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
6 6201102057006 กฤษณะ พินองรัมย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
7 6201102057007 พัชรา กาบแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
8 6201102057008 อิทธิชัย สกลพิเชียร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
9 6201102057009 จิราภรณ์ สนทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
10 6201102057010 เจนจิรา สนทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
11 6201102057011 ทิมากร เกร็ดพงษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
12 6201102057012 กิตติพงศ์ ลิ้มวัฒนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
13 6201102057013 ภัทรพงศ์ สว่างแสน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
14 6201102057014 ดาวนภา พูลผล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
15 6201102057017 อัครพล จงไมตรีพร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
16 6201102057019 ปนัดดา เร่งรัด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
17 6201102057020 ศุภนิดา ยังมาก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
18 6201102057021 นริศรา เยาวะระ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
19 6201102057022 ณัฐวรรณ น้อยรักษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
20 6201102057023 สุนิตา บุญแสน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
21 6201102057024 รัตนาภรณ์ ชัยวงษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
22 6201102057025 พิชชาญากรณ์ โชควัฒชนะมณีกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
23 6201102057028 นภัทร ธนเกษมรุ่งเรือง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
24 6201102057029 สวิตต์ เยท่าพูด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
25 6201102057030 กมลชนก มณีรัตน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
26 6201102057032 ชนกสุดา หลีค้า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
27 6201102057033 สิรินดา จรรยารักษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
28 6201102057034 ขนิษฐา บุญประสม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
29 6201102057035 ธำรงชัย เลิศตระกูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
30 6201102057036 ณัฐนรี โรจนวิชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
31 6201102057037 พรรณพร ทองคำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
32 6201102057038 ภาวิณี จำนงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
33 6201102057039 อานนท์ แก่นไม้อ่อน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
34 6201102057040 วีรวรรณ ตุ้มระหงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
35 6201102057041 ศิลปกร วรรณพงศาศานต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
36 6201102057042 ณรงค์ชัย จิตปฏิกรณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
37 6201102057043 ธนกร พรศิริ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
38 6201102057044 ปวีณา คำนวน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
39 6201102057045 ปณิตา จันทร์ศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
40 6201102057046 วิมล แฟ้มคลองขอม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
41 6201102057047 ศิริโสภา กันสิงห์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
42 6201102057048 จิราภรณ์ คำแดง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
43 6201102057049 ธัญญนันท์ เทียนทับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
44 6201102057050 ธัญชนก โพนรัตน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
45 6201102057052 ธนฐา ศรีทองคำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
46 6201102057053 ธิติพันธ์ จันทรโชติวงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
47 6201102057054 นิธิโรจน์ ไชยศรเรืองกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
48 6201102057055 ขวัญชนก หงษ์กิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
49 6201102057056 อนุสิทธิ์ เพ็งบุญโสม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
50 6201102057057 นนท์มนัส ชื่นชูเดช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
51 6201102057058 พงศ์ธร กิจสว่างรังษี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
52 6201102057059 สุกัญญา สีชื่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
53 6201102057060 รตกร บุญชูช่วย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
54 6201102057061 สายฤดี บุญเจริญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
55 6201102057062 นัทธมน ยิ้มถาวร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
56 6201102057063 ผกามาส เลิศรู้ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
57 6201102057064 วลัยพร กุณโฮง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
58 6201102057065 พงศกร เฉยเฉลย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
59 6201102057066 ศุภวิชญ์ พระยาลอ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
60 6201102057067 สุภาภรณ์ กลิ่นฉุย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
61 6201102057068 กมลชนก ปานจิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
62 6201102057070 อดุลศักดิ์ แสนศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
63 6201102057071 อัครธัญญ์ หาญพงษ์สิงห์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
64 6201102057072 กัลยาณี เอี่ยมชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
65 6201102057073 เสาวนี เอี่ยมจำรัส คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
66 6201102057074 พรทิพย์ ชาวยศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
67 6201102057075 อภิวัฒน์ เลิศดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
68 6201102057076 สหรัฐ วรทรัพย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
69 6201102057077 กาญจนาพร หลวงกัน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
70 6201102057078 ธนากร บัญญัติรัตนกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
71 6201102057079 อัญมณี เบญจางคประดิษฐ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
72 6201102057080 อริษา กาญสิทธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
73 6201102057081 ณัฐพร ศิริโม่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
74 6201102057082 สุนิสา สันนิมาตราศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
75 6201102057083 รัตน์ติมา ภู่ชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
76 6201102057084 สุวเนตร วิชาเทพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
77 6201102057085 ศุภกิจ ลำคำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
78 6201102057087 ธัญญรัตน์ โภคินเนาวพันธุ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
79 6201102057088 สินีรัตน์ แสงดารา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
80 6201102057089 วิริยะ เสี้ยมแหลม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
81 6201102057090 ดวงหทัย ไวแก้วศูนย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
82 6201102057091 กิตติพันธ์ วัฒนาโยธิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
83 6201102057092 กรวิสา เหล่าคำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
84 6201102057093 วีระชัย วิรุณพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
85 6201102057094 ปริกา ปิ่นประเสริฐ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
86 6201102057096 อัฟฟาน มัจฉา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
87 6201102057097 พรรณวิลาส ลำมะนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
88 6201102057099 พลอยปภัสร์ รวงผึ้ง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
89 6201102057101 อรวรรณ ท้วมสมวัฒน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
90 6201102057102 เจนจิรา มูลนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
91 6201102057103 ปภาวดี ผ่องใส คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
92 6201102057104 ปัทมา เริงเขตรกรณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
93 6201102057105 สมชาย คุปตะวาทิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
94 6201102057106 จุฑามาศ ทิพเพชร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
95 6201102057107 เนตรนภา สันวิลาศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
96 6201102057108 อรรถพล เรืองศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
97 6201102057109 เสาวรส ไกยศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
98 6201102057111 คุณากร บุญเพ็ญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
99 6201102057112 ศิขริน นุชาติวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
100 6201102057113 สุภาพร ศิลป์ประสพสุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
101 6201102057114 จรรยา บุญมา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
102 6201102057115 กุลชาต เทียมศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
103 6201102057116 อัฐพงษ์ มาทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
104 6201102057117 วิมลสิริ แซ่เจียว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
105 6201102057118 ธนพล พรหมนิกร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
106 6201102057119 ภานุวัฒน์ ปันทะวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
107 6201202057001 ชวโรจน์ บุญสร้าง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
108 6201202057002 ปารณีย์ สอดเสน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
109 6201202057003 บัณฑิตา วงศ์กิติญา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
110 6201202057004 ประพัชธ์ นันทะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
111 6201202057005 กนกวรรณ เอียมชูกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก