รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301102057001 ฐิติภัคร จุ้ยเจริญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
2 6301102057002 ปารมี เหงี่ยมจง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
3 6301102057003 ณัฐวุฒิ มนต์เกษมศิริ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
4 6301102057004 ธนากร ศรีสงคราม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
5 6301102057005 หัสวรรษ นพคุณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
6 6301102057006 กนกกร เสาว์รอด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
7 6301102057007 วรนิช องอาจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
8 6301102057008 เนาวรัตน์ กิริยา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
9 6301102057009 ธนพล มีมั่งคั่ง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
10 6301102057010 ชาคริต พัชรสุคนธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
11 6301102057011 ธนกร ขันทับทิม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
12 6301102057012 นาวิน คำแพงน้อย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
13 6301102057013 ณัฐพร แจ้งกระจ่าง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
14 6301102057014 ก้องกิดากร กล้องนอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
15 6301102057016 ณัฐดนัย หอมนิยม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
16 6301102057017 กุลธิดา เอี่ยมเจริญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
17 6301102057018 กันยาวีร์ สุภะเกษ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
18 6301102057019 บดิสรณ์ มาศโอสถ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
19 6301102057020 แก้วมณี แซ่เตียว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
20 6301102057024 ทิพวรรณ สุภาพร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
21 6301102057025 สุพรรษา นาคสาทา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
22 6301102057026 กฤติมา ลาล้ำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
23 6301102057027 วนิดา สมอ่อน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
24 6301102057028 อาริญา หอมเนียม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
25 6301102057029 นรวิชญ์ ยอดบุญนอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
26 6301102057030 เบญจรัตน์ เกล็ดพลี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
27 6301102057031 สิรีธร ระลิ่ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
28 6301102057032 สหรัฐ สุขพร้อม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
29 6301102057033 อิสระ ชินวงษ์จุ้ย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
30 6301102057035 กัญญา ยศยิ่ง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
31 6301102057036 พรพรรษา เทศสวัสดิ์วงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
32 6301102057037 สรสิช เจริญสุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
33 6301102057038 ทิชากร ตุ้มระหงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
34 6301102057039 เย็นฤดี เสนานุช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
35 6301102057040 เกียรติศักดิ์ กิจประยูร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
36 6301102057041 กษม คุณาเวชกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
37 6301102057042 บุษญา คันธี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
38 6301102057043 วิภาวี ธรรมสาลี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
39 6301102057044 ปิยพร ขนทรัพย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
40 6301102057045 วราลักษณ์ เอี่ยมยอด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
41 6301102057046 วราภรณ์ เอี่ยมยอด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
42 6301102057047 นัทยา สาคร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
43 6301102057048 กรรณิกา ผินกลับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
44 6301102057049 มาลิดา อินทร์โสภา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
45 6301102057050 ศุภกิตติ์ จันทร์สมุทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
46 6301102057051 นฤเบศร จันทรฆาฎ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
47 6301102057052 นราธิป แก้วอุ่นเรือน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
48 6301102057053 นครินทร์ เตจา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
49 6301102057054 อารยะ ลิจ้วน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
50 6301102057055 ชาติชาย สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
51 6301102057056 สหรัฐ วิเท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
52 6301102057057 นันทวัฒน์ แจ่มจำรัส คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
53 6301102057058 อภิญญา ชูสวัสดิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
54 6301102057059 สาโรจน์ สะยะวุฒิ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
55 6301102057060 นนธกานต์ ทองสายสกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
56 6301102057061 นุศรา บุญหว่าน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
57 6301102057062 ชนากานต์ ทิพย์วรรณา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
58 6301102057063 ปนัดดา สุขสกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
59 6301102057065 ศุภกร เพียเพ็งต้น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
60 6301102057066 วทัญญู พรศรีส่งสวัสดิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
61 6301102057067 รัชพล ขาวพุ่ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
62 6301102057068 พัฒชรัตน์ โรจน์ประภาพร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
63 6301102057069 นัตติพล สาระบุตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
64 6301102057070 กชพร ตรองชนะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
65 6301102057071 อัษฎายุธ อยู่คง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
66 6301102057072 ชญานุช ใยขามป้อม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
67 6301102057073 ภาวัช ตรีนพากุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
68 6301102057074 ณัฐกิตติ์ สุภาภัทรานนท์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
69 6301102057075 ณัชณิชา วงแหวว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
70 6301102057076 เบญญาภา พันธุ์ลือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
71 6301102057077 ฐติมา แก่นจันทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
72 6301102057079 ณัฎฐอัครกิตติ์ อ่อนถาวร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
73 6301102057080 ศศิประภา สกุลแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
74 6301102057081 วิชุดา วิหคสนธยา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
75 6301202057001 ทัศนีกรณ์ บัวสด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
76 6301202057002 นิรายุทธ กรุงนอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
77 6301202057003 ชวนากร ไข่สังข์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
78 6301202057004 ฑิยาดา แพงเที่ยง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
79 6301202057005 ลิขิต ตุ่นเฮ้า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก