รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201102087001 กัญจน์รัตน์ แจ้งโพธิ์นาค การตลาด 10
2 6201102087002 สุทธิชา ยอดแก้ว การตลาด 10
3 6201102087003 กิตติพล ชื่นฤดี การตลาด 10
4 6201102087004 ณัฐฐินันท์ กองเจริญ การตลาด 10
5 6201102087005 เบญจพร สาระคำ การตลาด 10
6 6201102087006 ชณิตตา เกตุเพ็ชร การตลาด 10
7 6201102087007 กนกวรรณ พันธ์สุข การตลาด 10
8 6201102087008 สุมินตรา แดงสกุล การตลาด 10
9 6201102087009 อรัญญา รู้จิตต์ การตลาด 10
10 6201102087010 วิชิตา จันโตศรี การตลาด 10
11 6201102087011 ศรัณญา ขาวบุบผา การตลาด 10
12 6201102087012 ปัฐวีพร นันทวิชัย การตลาด 10
13 6201102087013 พัชรภรณ์ ภักดีพันดอน การตลาด 10
14 6201102087015 ธัญญลักษณ์ คำน้อย การตลาด 10
15 6201102087016 ยุทธการ ป่าลั่นทม การตลาด 10
16 6201102087018 ชลธิชา ตุ้มวงษา การตลาด 10
17 6201102087019 กฤตพร สรภูมิ การตลาด 10
18 6201102087020 ชลธิชา เฮงพุก การตลาด 10
19 6201102087021 อภิญญา จิระอนุกูลชัย การตลาด 10
20 6201102087022 วราภรณ์ เมืองลี การตลาด 10
21 6201102087023 จิรศิษฎ์ ทองกระจาย การตลาด 10
22 6201102087024 สุพิชา ศรีมะโน การตลาด 10
23 6201102087025 สิทธิชัย จันทะแสง การตลาด 10
24 6201102087026 กาญจนา โหมดม่วง การตลาด 10
25 6201102087027 มนัสนันท์ ศรีวัชรานนท์ การตลาด 10
26 6201102087028 สิริ แต่งตามพันธ์ การตลาด 10
27 6201102087029 ชออู การตลาด 10
28 6201102087035 อรทัย ธานี การตลาด 10
29 6201102087037 เขมวิกา สระทองแก้ว การตลาด 10
30 6201102087038 ศิริประภา เอนไชย การตลาด 10
31 6201102087039 อมรรัตน์ สาราษฎร์ การตลาด 10
32 6201102087041 ชลิตา ปราบวงษา การตลาด 10
33 6201102087042 เสฎฐวุฒิ บวรรังสิมันต์ การตลาด 10
34 6201102087043 ไกรลาศ หนูแป้น การตลาด 10
35 6201102087044 บุญฑริก วงศ์ศรีชา การตลาด 10
36 6201102087047 ศิริวรรณ ผูกพันธุ์รัตนะ การตลาด 10
37 6201102087048 ปนัดดา สมนึก การตลาด 10
38 6201102087049 พนิดา พันธุ์อร่าม การตลาด 10
39 6201102087050 ปัญญา ชุ่มแจ่ม การตลาด 10
40 6201102087053 พรมงคล จิระกุลกิตติ การตลาด 10
41 6201102087054 ทิพย์สุดา วัตรสังข์ การตลาด 10
42 6201102087056 มาย ธิขันติ การตลาด 10
43 6201102087058 ชนัญชิดา บุญช่วยแล้ว การตลาด 10
44 6201102087059 สุพัตรา ปิดสายะสังข์ การตลาด 10
45 6201102087063 เพชรรัตน์ เพ็ชรหมื่นไวย์ การตลาด 10
46 6201102087064 สุวะโจ ไทยบรรจง การตลาด 10
47 6201102087065 สรีสุดา หนูบ้านเกาะ การตลาด 10
48 6201102087066 พงศกร วิทโยปกรณ์ การตลาด 10
49 6201102087067 วนิดา รุ่งเรือง การตลาด 10
50 6201102087068 พรหมรินทร์ พิมพ์กาด การตลาด 10
51 6201102087069 วนิดา โทบุตร การตลาด 10
52 6201102087071 ปริญญา หอมจันทร์ การตลาด 10
53 6201102087072 อัญชิกร แสงราม การตลาด 10
54 6201102087073 ชนัญชิตา ยังให้ผล การตลาด 10
55 6201102087074 จริญา กาฬสินธุ์ การตลาด 10
56 6201102087075 จันทกานต์ จันทปากดี การตลาด 10
57 6201102087076 ณิชา เปรมเจริญ การตลาด 10
58 6201102087077 ชนนิกานต์ รัตนสุวรรณ การตลาด 10
59 6201102087079 ชฎาทิพย์ สุทาบุญ การตลาด 10
60 6201102087081 วันสว่าง กิจศิริ การตลาด 10
61 6201102087082 จิตรัตน์ดา ซึมเมฆ การตลาด 10
62 6201102087083 รัชดากร แดงคำปวง การตลาด 10
63 6201102087084 กมลชนก มาทะลาด การตลาด 10
64 6201102087087 นิตยา บำรุงภักดี การตลาด 10
65 6201102087088 สุพรรษา ผาสุข การตลาด 10
66 6201102087089 ฆนาคม จิไธสง การตลาด 10
67 6201102087090 ศุภโชติ คงสินธุ์ การตลาด 10
68 6201102087091 ศรราม นาควงษ์ การตลาด 10
69 6201102087092 ผุสดี บุญศร การตลาด 10
70 6201102087093 นันทิยา จังอินทร์ การตลาด 10
71 6201102087094 พิพาศรี ปรางทิพย์ การตลาด 10
72 6201102087095 น้ำตาล หอมเย็น การตลาด 10
73 6201102087096 ภัศรา กิจสว่างรังษี การตลาด 10
74 6201102087097 ทรายภมร เชาว์ไว การตลาด 10
75 6201102087098 ธนธรณ์ หอมนาน การตลาด 10
76 6201102087099 อมินตา บุรกรณ์ การตลาด 10
77 6201102087100 ชลธิชา บุญนำ การตลาด 10
78 6201102087101 นภัสวรรณ พูลสมบัติ การตลาด 10
79 6201102087103 สมอุษา นะโว การตลาด 10
80 6201102087104 นิชนันท์ จิตบาน การตลาด 10
81 6201102087105 ขวัญฤทัย แจ้งจงดี การตลาด 10
82 6201102087106 นันทวุฒิ สุวรรณโพธิ์พันธุ์ การตลาด 10
83 6201102087107 ญาณิศา แสงพิทักษ์ การตลาด 10
84 6201102087108 สิริวรรณ เปรมปรีดิ์ การตลาด 10
85 6201102087109 สุกัญญา ฉลาดก้อย การตลาด 10
86 6201102087110 กันญารัตน์ เหล่าเลิศ การตลาด 10
87 6201102087111 กัญญาภัทร รอดประเสริฐ การตลาด 10
88 6201102087112 เกวลี วิภาดาเกษม การตลาด 10
89 6201102087113 มณฑลชนก วงษ์กล่อม การตลาด 10
90 6201102087115 พชร คูเพ่งซัว การตลาด 10
91 6201102087116 รัตน์สิตา เพ็งสอาด การตลาด 10
92 6201102087117 อภิสรา สกุลรัตน์ การตลาด 10
93 6201102087118 ธัญกมล อ่อนเชื้อ การตลาด 10
94 6201102087119 นุสรา อับดุลเลาะ การตลาด 10
95 6201102087120 เจนจิรา อินทรโฉม การตลาด 10
96 6201102087121 พรชนิตว์ อินทร์ธนู การตลาด 10
97 6201102087122 ชลิดา อุดมทรัพย์ การตลาด 10
98 6201102087123 ณัฐพล พลายงาม การตลาด 10
99 6201102087124 รัตนา กาฬสินธุ์ การตลาด 10
100 6201102087125 วรินยุพา บุญปราบ การตลาด 10
101 6201102087126 พวงเพชร นครรัตน์ การตลาด 10
102 6201102087127 วรรณพร วรรณวงค์ การตลาด 10
103 6201102087128 สิรินยา เรืองกุล การตลาด 10
104 6201102087129 จิรัชญา กิจเจริญ การตลาด 10
105 6201102087130 ณัฐทริกา นุชทิม การตลาด 10
106 6201102087131 สมัญญา ลามพัด การตลาด 10
107 6201102087132 ฉันชนก บุญเพชร การตลาด 10
108 6201102087133 สายธาร กุลอักษ์ การตลาด 10
109 6201102087134 ชุติมา มิ่งกุลอนันต์ การตลาด 10
110 6201102087135 อรณัส รนขาว การตลาด 10
111 6201102087136 ณิลุบล วิเชียร การตลาด 10
112 6201102087137 ภาคิน รอดบุญมา การตลาด 10
113 6201102087138 สุกัญญา อัมวรรณ์ การตลาด 10
114 6201102087139 พิมพ์วรีย์ แก้วปาน การตลาด 10
115 6201102087140 โชติมา ใจงาม การตลาด 10
116 6201102087141 ณัฐวุฒิ จันทร์เพ็ง การตลาด 10
117 6201102087142 ณัฐฐา ปัญญาดี การตลาด 10
118 6201102087143 เกษรา นุวงค์ศรี การตลาด 10
119 6201102087144 วลัยรักษ์ ดอนเส การตลาด 10
120 6201102087145 สมฤดี มาสิงห์ การตลาด 10
121 6201102087146 ทวีศักดิ์ แสงราม การตลาด 10
122 6201102087147 วราพร บุตรงาม การตลาด 10
123 6201102087148 พันพร พูนศรี การตลาด 10
124 6201102087149 กลมกมล นาคแย้ม การตลาด 10
125 6201102087150 นพลักขณ์ นิ้มวงษ์เจริญสุข การตลาด 10
126 6201102087151 อริสรา เต็มแก้ว การตลาด 10
127 6201102087152 เกศรินทร์ ผลาโรจน์ การตลาด 10
128 6201102087153 ชนัญชิดา พวงมาลัย การตลาด 10
129 6201102087154 สาวิณีย์ กลีบบัว การตลาด 10
130 6201102087155 จินตนา แซ่ตั้ง การตลาด 10
131 6201102087156 ชุติมา ท่าทราย การตลาด 10
132 6201102087157 ฝน มาลัยทอง การตลาด 10
133 6201102087158 จริยา เกิดผล การตลาด 10
134 6201102087159 ปารีรัฐ ฉิมแก้ว การตลาด 10
135 6201102087160 พัณทิพา พรศักดิ์สิริกุล การตลาด 10
136 6201102087161 พิชญาภา ยิ่งรุ่งเรือง การตลาด 10
137 6201102087162 ปฏิมากร เทพรส การตลาด 10
138 6201102087163 อิสรภาพ แอลคาน การตลาด 10
139 6201102087164 เกศรินทร์ คำแก้ว การตลาด 10
140 6201102087165 เกศินี เหล่ากอ การตลาด 10
141 6201102087167 วัชรพงษ์ โพฟันเรือ การตลาด 10
142 6201102087168 ฐิติพงศ์ มธุรส การตลาด 10
143 6201102087169 รจนา ฝางแก้ว การตลาด 10
144 6201102087171 จิรภาส โหมดนอก การตลาด 10
145 6201102087172 ณัฐวุฒิ บางสวนหลวง การตลาด 10
146 6201102087173 มินตราย์ ดอกโศรก การตลาด 10
147 6201102087174 ศิริเพ็ญ อุปชาย์ การตลาด 10
148 6201102087175 ปุญญิศา วรรณกี้ การตลาด 10
149 6201102087176 อรญา เวชวรรณ์ การตลาด 10
150 6201102087177 พุทธธิดา หล้าเรืองแสง การตลาด 10
151 6201102087178 สุขุมาภรณ์ สุขเสวตร์ การตลาด 10
152 6201102087179 ประภัสสร จุลสานะ การตลาด 10
153 6201102087180 วัชร เนติวัฒนพงศ์ การตลาด 10
154 6201102087181 สุฑามาศ มูลละ การตลาด 10
155 6201102087182 อินทิพร เชื้อบัณฑิตย์ การตลาด 10
156 6201102087183 ภัทรวดี บุติไสย์ การตลาด 10
157 6201102087184 กรรณิการ์ ศรีโวหะ การตลาด 10
158 6201102087188 สุพรรณิกา ภู่เทศ การตลาด 10
159 6201102087189 กรกนก เณรแก้ว การตลาด 10
160 6201102087191 ศิริรัตน์ พันทับ การตลาด 10
161 6201102087192 ณัฐชุนันท์ บุญพันธ์นุช การตลาด 10
162 6201102087193 ณัฏฐ์ทิตา ลภัสศิริทิตาธร การตลาด 10
163 6201102087194 ศศิธร พลเยี่ยม การตลาด 10
164 6201102087195 คฑาภรณ์ ลาเลย การตลาด 10
165 6201102087196 วารุณี อยู่ดี การตลาด 10
166 6201102087197 กันตนา ชิมโพธิ์คลัง การตลาด 10
167 6201102087198 สุพิชญา เมฆสุขใส การตลาด 10
168 6201102087199 ศรัญญา เพียบประโคน การตลาด 10
169 6201102087200 เมขลา แสงเล็ก การตลาด 10
170 6201102087201 สิรินดา จัดระเบียบ การตลาด 10
171 6201102087202 พลอยไพลิน หมุกแก้ว การตลาด 10
172 6201102087203 ชลธิชา สังข์ทอง การตลาด 10
173 6201102087206 เบญจพร สุขภักดี การตลาด 10
174 6201202087001 จีรวัฒน์ พงษ์อุดทา การตลาด 10
175 6201202087002 อรัญญา ปุเลทะตัง การตลาด 10
176 6201202087003 รันต์ลลิต คุ้มคุณ การตลาด 10
177 6201202087004 นิตยา ภูครองทอง การตลาด 10
178 6201202087005 ภัคจิรา รัตนละมัย การตลาด 10
179 6201202087006 กัญญานัฐ ชาลีพัฒน์ การตลาด 10
180 6201202087007 สุกฤตา ชัยภูมิ การตลาด 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก