รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301102087001 สุปรียา หมวดคูณ การตลาด 10
2 6301102087002 กนกวรรณ สมศรีษะ การตลาด 10
3 6301102087003 สิรินาถ นนทะเวช การตลาด 10
4 6301102087004 สุธินี จั่นวิลัย การตลาด 10
5 6301102087005 ศักดิ์ชัย สุโพธิ์ การตลาด 10
6 6301102087006 ชนิภรณ์ ผิวอ่ำ การตลาด 10
7 6301102087007 ชนิภรณ์ เทพปัญญา การตลาด 10
8 6301102087008 จิราวรรณ ไปหนี่ การตลาด 10
9 6301102087009 สุพัตรา เกิดเจริญ การตลาด 10
10 6301102087010 อรุณี เอี่ยมศรี การตลาด 10
11 6301102087011 อริศรา หอมจันทร์ การตลาด 10
12 6301102087012 กรรณิการ์ โมราทอง การตลาด 10
13 6301102087013 นที ขำอ่อน การตลาด 10
14 6301102087014 อมรรัตน์ เปล่งฉวี การตลาด 10
15 6301102087015 พันทกรณ์ สมฤทธิ์ การตลาด 10
16 6301102087018 โสภิตา โชคนิยมธรรม การตลาด 10
17 6301102087019 คมสันต์ สุขเนตรตรี การตลาด 10
18 6301102087020 อารีญา นิ่มเจริญ การตลาด 10
19 6301102087021 กชกร กิมยงค์ การตลาด 10
20 6301102087022 รุจิรา พันธ์สุขน้าว การตลาด 10
21 6301102087023 ยลรดี สุจจิตร์จูล การตลาด 10
22 6301102087024 ณัชชา อ่อนรำพรรณ การตลาด 10
23 6301102087025 วุฒิเกียรติ ประวัติ การตลาด 10
24 6301102087026 วันสิริ กิจไพบูลย์พันธ์ การตลาด 10
25 6301102087028 ปิยาวรรณ ทองย้อย การตลาด 10
26 6301102087031 ปิยฉัตร ละดาดก การตลาด 10
27 6301102087032 สุภาวดี แก้วคงคา การตลาด 10
28 6301102087033 เบญญาภา เต็มเกษม การตลาด 10
29 6301102087035 เบญจรินทร์ เพ่งฉุย การตลาด 10
30 6301102087036 ฐิตาภรณ์ คงยิ่ง การตลาด 10
31 6301102087037 อลิซาเบธ ตรีสินธุ์ การตลาด 10
32 6301102087038 กรรณิกา สกุนา การตลาด 10
33 6301102087039 ปุณณารมย์ บุญศรี การตลาด 10
34 6301102087040 วรรณวิษา อินทรสมหวัง การตลาด 10
35 6301102087041 ณัฐกุล กะโห้ การตลาด 10
36 6301102087042 อมินทร์ตรา หินกอก การตลาด 10
37 6301102087043 สุธิตา แสงภู การตลาด 10
38 6301102087044 ชลธิชา ชำนิสุทธิ์ การตลาด 10
39 6301102087045 โสพิณ วงษ์สวัสดิ์ การตลาด 10
40 6301102087046 จักร์วาลย์ กัญญะลา การตลาด 10
41 6301102087047 นวพล เอี่ยมดี การตลาด 10
42 6301102087048 กรณิการ์ รูปสม การตลาด 10
43 6301102087049 ณิชาดา บุญโทแสง การตลาด 10
44 6301102087050 สุชาดา พองค์สด การตลาด 10
45 6301102087051 กนกวรรณ เหลี่ยมวงษ์ การตลาด 10
46 6301102087052 เปมิกา ชะมาประโคน การตลาด 10
47 6301102087053 ชุติมา โพธิ์แดง การตลาด 10
48 6301102087054 วิมาลา อินทร์อยู่ การตลาด 10
49 6301102087055 นุชนาฏ เชื้อรัมย์ การตลาด 10
50 6301102087056 วรัญชนา ศรีสารคาม การตลาด 10
51 6301102087057 วรารัตน์ กล่ำเสือ การตลาด 10
52 6301102087059 สนธยา นาคคำ การตลาด 10
53 6301102087060 จรินทร์ ศรีสดชุ่ม การตลาด 10
54 6301102087061 เพ็ญนภา ชวนจิตร การตลาด 10
55 6301102087062 ศศิวิมล ธนะวงค์ การตลาด 10
56 6301102087063 มิณทรา ดอนมุงคูณ การตลาด 10
57 6301102087064 วรรณวิภา ภาคสุโพธิ์ การตลาด 10
58 6301102087066 วาสนา เหลาอ่อน การตลาด 10
59 6301102087067 อาริสา จันทร์พงค์ การตลาด 10
60 6301102087068 วรัญญา สีบุญรอด การตลาด 10
61 6301102087069 เจะนูรซีรา มะแซ การตลาด 10
62 6301102087070 นิภาภรณ์ แจ้งจิต การตลาด 10
63 6301102087071 ดารินทร์ จันทร์ศิริ การตลาด 10
64 6301102087072 ฐิติพร แดนคำ การตลาด 10
65 6301102087073 รุ่งนภา ปานเรือง การตลาด 10
66 6301102087074 ษาราญมน เชยคำแหง การตลาด 10
67 6301102087075 ศิรินันท์ นพโสภณ การตลาด 10
68 6301102087076 อัษฎา พุ่มกุมาร การตลาด 10
69 6301102087077 มาลิกา อันทพิษ การตลาด 10
70 6301102087078 วิภาดา สืบสิมมา การตลาด 10
71 6301102087079 ธนพนธ์ กลั่นประเสริฐ การตลาด 10
72 6301102087080 จุฑามาศ ครุฑจันทร์ การตลาด 10
73 6301102087082 ชลธิชา บุญเฟื่อง การตลาด 10
74 6301102087083 เมธัส เฮงมีสุข การตลาด 10
75 6301102087084 ศรัญญา ทิมา การตลาด 10
76 6301102087086 นันทิพร จะระนะ การตลาด 10
77 6301102087087 มนสิริ ดาวัลย์ การตลาด 10
78 6301102087088 พรจันทร์ ขันสัมฤทธิ์ การตลาด 10
79 6301102087089 สุธารัตน์ สนิทเหลือ การตลาด 10
80 6301102087090 บุญยอร แซ่ตัน การตลาด 10
81 6301102087091 ปรียาภรณ์ ปัจฉิมางกูร การตลาด 10
82 6301102087092 นนทชา น้ำทรัพย์ การตลาด 10
83 6301102087093 อมราภรณ์ อ่อนทจิตร การตลาด 10
84 6301102087094 เพชรชรินทร์ ประทุมจิตร์ การตลาด 10
85 6301102087095 พรรัตน์ วรรณโชติ การตลาด 10
86 6301102087096 อานนท์ โกษา การตลาด 10
87 6301102087097 ฐิติกานต์ เพชรมณี การตลาด 10
88 6301102087098 พุทชิรา ทองยืน การตลาด 10
89 6301102087099 จีรภา เกษแก้ว การตลาด 10
90 6301102087100 ปิริกานต์ ฟ้อนตะคุ การตลาด 10
91 6301102087101 ณัฐธิดา เทียนทองดี การตลาด 10
92 6301102087102 วราภรณ์ ทองผาสุข การตลาด 10
93 6301102087103 ชนิกานต์ อภัย การตลาด 10
94 6301102087104 พัชรี สีสำลี การตลาด 10
95 6301102087105 ทัศนัย นวมนาฆะ การตลาด 10
96 6301102087106 ตรีชฎา วงค์กระโซ่ การตลาด 10
97 6301102087107 ปัทมวรรณ นามราช การตลาด 10
98 6301102087108 ชนัตดา ทัตติวงษ์ การตลาด 10
99 6301102087109 ลลิดา อ่องฬะ การตลาด 10
100 6301102087110 พงษ์ศักดิ์ ขำเขียว การตลาด 10
101 6301102087111 ชรินรัตน์ อุปัชาคำ การตลาด 10
102 6301102087112 พศวัต คงกลั่น การตลาด 10
103 6301102087113 ชลธิชา มาลยาภรณ์ การตลาด 10
104 6301102087114 กัญญาภรณ์ สุทธิบุตร การตลาด 10
105 6301102087115 ศิริลักษณ์ มังกรแก้ว การตลาด 10
106 6301102087116 พลอย บัวบานตรู่ การตลาด 10
107 6301102087117 เบญจมาภรณ์ วิสิทธิ์ การตลาด 10
108 6301102087120 อรอนงค์ ศรีวันทา การตลาด 10
109 6301102087121 ศิริพร คงมีสุข การตลาด 10
110 6301102087122 จรรยมณฑน์ เงินเลี้ยง การตลาด 10
111 6301102087123 ณัฐลิกา ปะละ การตลาด 10
112 6301102087124 กาญจนา เลื่อมใส การตลาด 10
113 6301102087125 กฤตพร แสงอรุณ การตลาด 10
114 6301102087126 ชนิดา แก้วมา การตลาด 10
115 6301102087128 เมฑาณี คล้อยตามวงศ์ การตลาด 10
116 6301102087129 อรรถนนท์ แซ่โค้ว การตลาด 10
117 6301102087130 พิมพ์ศิริ กลิ่นรื่น การตลาด 10
118 6301102087131 วิภาวรรณ ลอยแก้ว การตลาด 10
119 6301102087132 จีรโชติ ไชยสลี การตลาด 10
120 6301102087133 บุริมนาถ แซ่ลี การตลาด 10
121 6301102087134 ปทิตตา แจ่มนารี การตลาด 10
122 6301102087135 อารียา ภู่เทียน การตลาด 10
123 6301102087136 กฤติมา แก้วจันทร์ การตลาด 10
124 6301102087137 ภควัต ไกรโสภณ การตลาด 10
125 6301102087138 ณัฐฐา พิพัฒน์ธนาวรกุล การตลาด 10
126 6301102087139 อาภาพร ฤทธิ์มหา การตลาด 10
127 6301102087140 ปาริกา ศรีจันทร์ การตลาด 10
128 6301102087141 ทัศศิกา เปรมศรี การตลาด 10
129 6301102087142 ชลดา แสงสะอาด การตลาด 10
130 6301102087143 รชต พรหมบุตร การตลาด 10
131 6301102087144 สุชาดา ล้อมวงษ์ การตลาด 10
132 6301102087145 ศิริวรรณ แจะจันทร์ การตลาด 10
133 6301102087146 กัลยารัตน์ พนมสวย การตลาด 10
134 6301102087147 กุลเดช คงศรีวรกุลชัย การตลาด 10
135 6301102087148 ภัทราพร การฬภักดี การตลาด 10
136 6301102087149 ภัททิยา สว่างจันทร์ การตลาด 10
137 6301102087150 ธัชภัสสร์ จิรากรอภิชัย การตลาด 10
138 6301102087151 วงศ์วัฒน์ คนิวรานนท์ การตลาด 10
139 6301102087152 อรทัย ฤทธิพงษ์ การตลาด 10
140 6301102087153 สุภาภรณ์ สุพรรณ การตลาด 10
141 6301102087154 ภาสกร ภูดวงดาษ การตลาด 10
142 6301102087155 ญาดา สุทธิสุวรรณ การตลาด 10
143 6301102087156 พัชยา ศรีชะเอม การตลาด 10
144 6301102087157 จักรกฤษณ์ นะพันตะ การตลาด 10
145 6301102087158 วิไลลักษณ์ ปลอบเมือง การตลาด 10
146 6301102087159 สุดารัตน์ อ่ำสงวน การตลาด 10
147 6301102087160 นกนภา ดีสงคราม การตลาด 10
148 6301102087161 สุภัทรา เหมันตรา การตลาด 10
149 6301102087162 น้ำทิพย์ สมรส การตลาด 10
150 6301102087163 ทวิน ปานเปี่ยมเกียรติ การตลาด 10
151 6301102087164 กฤษณะ กรีลพ การตลาด 10
152 6301102087165 สิริพรรณ คำเนตร การตลาด 10
153 6301102087166 พิพัฒน์ ขวัญชัย การตลาด 10
154 6301102087168 อโนทัย ลุงละ การตลาด 10
155 6301102087169 อดิศร คงยนต์ การตลาด 10
156 6301102087170 สรัญภรณ์ คำหอมกุล การตลาด 10
157 6301102087171 วีรวรรณ วงษ์วิจารณ์ การตลาด 10
158 6301102087172 กานดา ด้วงวิเศษ การตลาด 10
159 6301102087173 การระเกด อาหยิ การตลาด 10
160 6301202087001 นัฐภรณ์ คำปุ่น การตลาด 10
161 6301202087002 นภาพร ฉิมมา การตลาด 10
162 6301202087003 เนติพงค์ บุญเวียง การตลาด 10
163 6301202087004 ชัยชนะ จันทร์ดี การตลาด 10
164 6301202087005 วศิน โพธารส การตลาด 10
165 6301202087006 พงศพร ธิสมบุญ การตลาด 10
166 6301202087007 มลิวัลย์ ศรีภักดี การตลาด 10
167 6301202087008 ณัฐดนัย รัตนภักดี การตลาด 10
168 6301202087009 เอกพล ศิลปวรเศรษฐ การตลาด 10
169 6301202087010 วิฑูรย์ บุญคำ การตลาด 10
170 6301202087011 ณัฐนิชา รสฉ่ำ การตลาด 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก