รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301102097001 กนกพร จีระ การจัดการโลจิสติกส์ 10
2 6301102097003 วราพร มีศุกร์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
3 6301102097004 ชาลิสา พวงสุวรรณ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
4 6301102097005 นันทิชา ทัพเหว่า การจัดการโลจิสติกส์ 10
5 6301102097006 อลิสา คงพันธ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
6 6301102097007 จิราภรณ์ ฝอยทอง การจัดการโลจิสติกส์ 10
7 6301102097008 วาสนา นาคผ่อง การจัดการโลจิสติกส์ 10
8 6301102097009 เกศสุดา สุคติ การจัดการโลจิสติกส์ 10
9 6301102097010 ศุภิสรา หงส์ษา การจัดการโลจิสติกส์ 10
10 6301102097011 ธนาพร ฉลาดเลิศ การจัดการโลจิสติกส์ 10
11 6301102097012 พรทิพย์ สระทองเมือง การจัดการโลจิสติกส์ 10
12 6301102097013 พูลทรัพย์ สมน้อย การจัดการโลจิสติกส์ 10
13 6301102097014 ธนาพัทธ์ ผาสุข การจัดการโลจิสติกส์ 10
14 6301102097015 ธนศักดิ์ อ่ำสอาด การจัดการโลจิสติกส์ 10
15 6301102097016 ฐิติกานต์ เดชมูล การจัดการโลจิสติกส์ 10
16 6301102097017 กันตา บัวผัน การจัดการโลจิสติกส์ 10
17 6301102097021 ปภังกร พุ่มกำพล การจัดการโลจิสติกส์ 10
18 6301102097022 ตุ๊กตา เกษมศรี การจัดการโลจิสติกส์ 10
19 6301102097023 ธัญญา แอบเนียม การจัดการโลจิสติกส์ 10
20 6301102097024 ศิริวิมล เทินสะเกษ การจัดการโลจิสติกส์ 10
21 6301102097025 ศิรินญา สายโรจน์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
22 6301102097026 วิชิตา อรัญโสต การจัดการโลจิสติกส์ 10
23 6301102097027 ณัฐกฤตา ประดิษฐ์ศร การจัดการโลจิสติกส์ 10
24 6301102097028 อภิญญา เนียมขำ การจัดการโลจิสติกส์ 10
25 6301102097030 วีรยุทธ จันทรรักษา การจัดการโลจิสติกส์ 10
26 6301102097031 ธารีรัตน์ เจริญลาภมาก การจัดการโลจิสติกส์ 10
27 6301102097034 ณัฐกานต์ ทีปกรสุขเกษม การจัดการโลจิสติกส์ 10
28 6301102097035 อดิศร สงค์สุข การจัดการโลจิสติกส์ 10
29 6301102097036 จิราภรณ์ นิที การจัดการโลจิสติกส์ 10
30 6301102097037 จุฬารัตน์ จอมคำสิงห์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
31 6301102097038 อุบลวรรณ รุ่งเรือง การจัดการโลจิสติกส์ 10
32 6301102097039 อดิศร เสือแสง การจัดการโลจิสติกส์ 10
33 6301102097040 ช่อผกา บุนา การจัดการโลจิสติกส์ 10
34 6301102097041 ณัฐวดี โตนาราง การจัดการโลจิสติกส์ 10
35 6301102097043 นรินทร์ ลัดลอย การจัดการโลจิสติกส์ 10
36 6301102097045 ทิพเกสร ด้วงน้อย การจัดการโลจิสติกส์ 10
37 6301102097046 วรางค์สิริ ค่ำรุ่ง การจัดการโลจิสติกส์ 10
38 6301102097047 ประภัสสร ครองสุขเลิศ การจัดการโลจิสติกส์ 10
39 6301102097049 ปาริชาติ ไชยโคตร การจัดการโลจิสติกส์ 10
40 6301102097050 นวินดา บัญญัติ การจัดการโลจิสติกส์ 10
41 6301102097051 พิจิตรา พิบูลย์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
42 6301102097052 วราภรณ์ เชิดสูงเนิน การจัดการโลจิสติกส์ 10
43 6301102097053 ศศินุช นันทเวช การจัดการโลจิสติกส์ 10
44 6301102097054 ศษุมา โพธิ์งาม การจัดการโลจิสติกส์ 10
45 6301102097055 พนิดา พรมนุช การจัดการโลจิสติกส์ 10
46 6301102097056 ชัญญภัทร มะลิซ้อน การจัดการโลจิสติกส์ 10
47 6301102097057 อารียา พรพิทักษ์นันท์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
48 6301102097058 อรุณ ปฐพีพงศ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
49 6301102097059 จิรนันท์ ศรีสองเมือง การจัดการโลจิสติกส์ 10
50 6301102097060 แพรวรีย์ สงวนสิน การจัดการโลจิสติกส์ 10
51 6301102097061 ณัฐพน สีประดู่ การจัดการโลจิสติกส์ 10
52 6301102097062 เจนนิษา ตันประเสริฐ การจัดการโลจิสติกส์ 10
53 6301102097063 พิชชานันท์ ศิริเนติพันธ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
54 6301102097064 วิมพ์วิภา ศรีบรรจง การจัดการโลจิสติกส์ 10
55 6301102097065 สิริยากร มาเอี่ยม การจัดการโลจิสติกส์ 10
56 6301102097066 สุภัสสรา รติศานต์พงศ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
57 6301102097068 สุขสรร อ้อมแก้ว การจัดการโลจิสติกส์ 10
58 6301102097069 วีรวัลย์ ยินดี การจัดการโลจิสติกส์ 10
59 6301102097070 พิมพ์วรีย์ หนองษา การจัดการโลจิสติกส์ 10
60 6301102097071 นัทวุฒิ ทางธรรม การจัดการโลจิสติกส์ 10
61 6301102097072 จิราวรรณ เสือว่อง การจัดการโลจิสติกส์ 10
62 6301102097073 สรินญา สอนใจดี การจัดการโลจิสติกส์ 10
63 6301102097074 ปฐมาพร สุมงคลวัฒนา การจัดการโลจิสติกส์ 10
64 6301102097075 อัญชนา ไชยโสดา การจัดการโลจิสติกส์ 10
65 6301102097076 รัตนพร ทับแสง การจัดการโลจิสติกส์ 10
66 6301102097077 วันชนะ ก๋งเม่ง การจัดการโลจิสติกส์ 10
67 6301102097078 ปรางค์ สิมปักษร การจัดการโลจิสติกส์ 10
68 6301102097079 วิภารัตน์ หามทอง การจัดการโลจิสติกส์ 10
69 6301102097080 พาขวัญ โกจันทึก การจัดการโลจิสติกส์ 10
70 6301102097081 นภัสวรรณ บุญทวี การจัดการโลจิสติกส์ 10
71 6301102097083 ชลธิชา เนื่องสม การจัดการโลจิสติกส์ 10
72 6301102097084 วริศ คารวะสิริธรรม การจัดการโลจิสติกส์ 10
73 6301102097085 ณัฐริกา ปานรักษา การจัดการโลจิสติกส์ 10
74 6301102097086 ฑัศณัณฑ์ ชัยพงษ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
75 6301102097087 กมลวรรณ คำเขียว การจัดการโลจิสติกส์ 10
76 6301102097088 อานนทร์ เจริญธนาวัน การจัดการโลจิสติกส์ 10
77 6301102097089 กรัณย์กฤษฎิ์ จันทร์ศิริ การจัดการโลจิสติกส์ 10
78 6301102097090 ศิริลักษณ์ สมพร การจัดการโลจิสติกส์ 10
79 6301102097091 ชลธิชา กรณ์แก้ว การจัดการโลจิสติกส์ 10
80 6301102097092 กิตติญา ชูตระกูล การจัดการโลจิสติกส์ 10
81 6301102097093 สิรวิชญ์ กิจไพบูลย์เกษม การจัดการโลจิสติกส์ 10
82 6301102097094 ภาสกร ต้นสำโรง การจัดการโลจิสติกส์ 10
83 6301102097095 เอกพันธ์ ตุ๊แสง การจัดการโลจิสติกส์ 10
84 6301102097096 วราศักดิ์ สายกระสุน การจัดการโลจิสติกส์ 10
85 6301102097097 ปาริชาติ หมู่ม่วง การจัดการโลจิสติกส์ 10
86 6301102097098 ภานุมาศ พับขุนทด การจัดการโลจิสติกส์ 10
87 6301102097099 พิมลพรรณ แจ้งจั่น การจัดการโลจิสติกส์ 10
88 6301102097100 เกตน์นิภา สุขสราญ การจัดการโลจิสติกส์ 10
89 6301102097101 ปวิตรา ชำนาญ การจัดการโลจิสติกส์ 10
90 6301102097102 บุษราคัม พลกลาง การจัดการโลจิสติกส์ 10
91 6301102097103 กฤตมุข วิเศษ การจัดการโลจิสติกส์ 10
92 6301102097104 ปฏิภาณ ก่อเจษฎากร การจัดการโลจิสติกส์ 10
93 6301102097105 จตุพล ชัยเม็ง การจัดการโลจิสติกส์ 10
94 6301102097106 ชมพูนุท ธรรมราช การจัดการโลจิสติกส์ 10
95 6301102097107 พรวิภา สระทองเมือง การจัดการโลจิสติกส์ 10
96 6301102097108 วิภาวรรณ ศรีลำใย การจัดการโลจิสติกส์ 10
97 6301102097109 กมลชนก แพงวงษ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
98 6301102097110 ศศินา สิงห์พรม การจัดการโลจิสติกส์ 10
99 6301102097111 สุพัตรา บุญคำ การจัดการโลจิสติกส์ 10
100 6301102097112 วราภรณ์ ศิริมณี การจัดการโลจิสติกส์ 10
101 6301102097113 เสกสันติ์ นวลบุดดี การจัดการโลจิสติกส์ 10
102 6301102097114 ภรุฏ โทนแก้ว การจัดการโลจิสติกส์ 10
103 6301102097115 ลลิดา ทองมาก การจัดการโลจิสติกส์ 10
104 6301102097116 กุลธิดา ราชาวงษ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
105 6301102097117 ปฏิภาณ วรรณศิริ การจัดการโลจิสติกส์ 10
106 6301102097118 ขวัญสุดา อุปมา การจัดการโลจิสติกส์ 10
107 6301102097119 นริศรา วรรณบล การจัดการโลจิสติกส์ 10
108 6301102097120 รชต ปวงนิยม การจัดการโลจิสติกส์ 10
109 6301102097121 หนึ่งฤทัย คำอ้น การจัดการโลจิสติกส์ 10
110 6301102097122 ณัฐธยาน์ สมยง การจัดการโลจิสติกส์ 10
111 6301102097123 ขวัญใจ มารมย์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
112 6301102097124 ภานุวัฒน์ จำลองศรี การจัดการโลจิสติกส์ 10
113 6301102097125 อรัญญา โจทย์บุญมา การจัดการโลจิสติกส์ 10
114 6301102097126 ธิติสุดา มาระสา การจัดการโลจิสติกส์ 10
115 6301102097127 นิพาดา นาจะหมื่น การจัดการโลจิสติกส์ 10
116 6301102097128 กิตติศักดิ์ ใหญ่จันทึก การจัดการโลจิสติกส์ 10
117 6301102097129 วิวัฒน์ กิจเจริญ การจัดการโลจิสติกส์ 10
118 6301102097130 จิรกิตติ์ บุญโชม การจัดการโลจิสติกส์ 10
119 6301102097131 ธารินทร์ ศิริสวัสดิ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
120 6301102097132 วิภาดา ผมทำ การจัดการโลจิสติกส์ 10
121 6301102097133 วิลาสินี นะชิโต การจัดการโลจิสติกส์ 10
122 6301102097134 สุรเศรษฐ์ ทวนธง การจัดการโลจิสติกส์ 10
123 6301102097135 อินธภรณ์ พรอินทร์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
124 6301102097136 บุษราภรณ์ บุญเกิด การจัดการโลจิสติกส์ 10
125 6301102097137 หวานนภา มีมานะ การจัดการโลจิสติกส์ 10
126 6301102097138 ปวีณ์กร สอนพรหม การจัดการโลจิสติกส์ 10
127 6301102097139 ณัฐวิภา ปิ่นโพธิ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
128 6301102097140 วิภาวี ยอดนิล การจัดการโลจิสติกส์ 10
129 6301102097141 สุรางคณา ฉับจันทึก การจัดการโลจิสติกส์ 10
130 6301102097142 แวววรรณ ม่วงนวล การจัดการโลจิสติกส์ 10
131 6301102097143 บุษยรัตน์ สมพงษ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
132 6301102097144 ภาวิณีย์ ชะดุงรัมย์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
133 6301102097145 อารดา พุกมาก การจัดการโลจิสติกส์ 10
134 6301102097146 นัทธกานต์ เพ็งอุ่น การจัดการโลจิสติกส์ 10
135 6301102097147 อักษรศรี หลวงเดช การจัดการโลจิสติกส์ 10
136 6301102097148 มงคลชัย คงสกุล การจัดการโลจิสติกส์ 10
137 6301102097149 ธีรวัจน์ เอี่ยมสุนทร การจัดการโลจิสติกส์ 10
138 6301102097150 อลงกรณ์ ขยันดี การจัดการโลจิสติกส์ 10
139 6301102097151 พัชริดา เจรจา การจัดการโลจิสติกส์ 10
140 6301102097152 รัตนาภรณ์ อินทร์ปรุง การจัดการโลจิสติกส์ 10
141 6301102097153 ฉัตรนรินทร์ หอมจันทร์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
142 6301102097154 จิราพร โกมลสิงห์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
143 6301102097155 สาวินีย์ แก้วปัญญา การจัดการโลจิสติกส์ 10
144 6301102097156 จิราพัชร โคตรพงษ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
145 6301102097157 พรรณธิดา ชายสวัสดิ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
146 6301102097158 ชนกนาถ คงคา การจัดการโลจิสติกส์ 10
147 6301102097159 ณัฐพล ฐิติอมรรัตน์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
148 6301102097160 เขมอักษร พ่วงพี การจัดการโลจิสติกส์ 10
149 6301102097161 ปิยฉัตร ขนเปรม การจัดการโลจิสติกส์ 10
150 6301102097162 อรัญญา ศรีดี การจัดการโลจิสติกส์ 10
151 6301102097163 อุบลรัตน์ เสาแก้ว การจัดการโลจิสติกส์ 10
152 6301102097164 สุพรรษา ปั้นงาม การจัดการโลจิสติกส์ 10
153 6301102097165 ปฎิวัต ประหัส การจัดการโลจิสติกส์ 10
154 6301102097166 อภิชาติ ศุภโกศล การจัดการโลจิสติกส์ 10
155 6301102097167 ธนัฐภรณ์ ฤทธิ์ยิ้ม การจัดการโลจิสติกส์ 10
156 6301102097168 กฤษณารัตน์ ทองสุข การจัดการโลจิสติกส์ 10
157 6301102097169 กัญชรส โมกขะศักดิ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
158 6301102097170 กรณิกา พะสุรัมย์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
159 6301102097171 ศิรภัสสร วาฤทธิ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
160 6301102097172 วทัญญู ศรีนวล การจัดการโลจิสติกส์ 10
161 6301102097173 นภัสสร เมฆจันทร์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
162 6301102097174 พัสชา สร้อยโสม การจัดการโลจิสติกส์ 10
163 6301102097175 พนิดา ชูใจ การจัดการโลจิสติกส์ 10
164 6301102097176 นุจรี ปานศรี การจัดการโลจิสติกส์ 10
165 6301102097177 วัลลภา ทองทา การจัดการโลจิสติกส์ 10
166 6301102097178 ปวรรัตน์ ตาลเพชร การจัดการโลจิสติกส์ 10
167 6301202097001 นันท์นภัส ช้อนทอง การจัดการโลจิสติกส์ 10
168 6301202097002 ภัคพิชา กันหาเขียว การจัดการโลจิสติกส์ 10
169 6301202097003 ธีรพล สุดใจปุก การจัดการโลจิสติกส์ 10
170 6301202097004 จักรพันธ์ จันทร์นาลาว การจัดการโลจิสติกส์ 10
171 6301202097005 สุภาพร น้อยประชา การจัดการโลจิสติกส์ 10
172 6301202097006 สุกัญญา มุกจั่น การจัดการโลจิสติกส์ 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก