รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201102097001 สุพรรษา เพชรศรีงาม การจัดการโลจิสติกส์ 10
2 6201102097002 วรรณพิมล ไมตรีจิตร์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
3 6201102097003 อรณี ฉิมมาลี การจัดการโลจิสติกส์ 10
4 6201102097004 อมรรัตน์ ฮวดสุนทร การจัดการโลจิสติกส์ 10
5 6201102097005 ธัญนันท์ คำบุปผา การจัดการโลจิสติกส์ 10
6 6201102097006 กษิดินทร ใบสูงเนิน การจัดการโลจิสติกส์ 10
7 6201102097007 ก้องสมุทร เนตรน้อย การจัดการโลจิสติกส์ 10
8 6201102097008 สุภาวดี ละออแช่ม การจัดการโลจิสติกส์ 10
9 6201102097009 ภาณุวัฒน์ วงศ์วัฒฐานะ การจัดการโลจิสติกส์ 10
10 6201102097010 ชินเขตต์ พุ่มอ่ำ การจัดการโลจิสติกส์ 10
11 6201102097013 ภัทรศยา สุวรรณภา การจัดการโลจิสติกส์ 10
12 6201102097014 นิรมล ยศเครือ การจัดการโลจิสติกส์ 10
13 6201102097015 นควรรณ พามี การจัดการโลจิสติกส์ 10
14 6201102097018 กมลรัตน์ ปลื้มจิตร การจัดการโลจิสติกส์ 10
15 6201102097020 สวรินทร์ ทองแสน การจัดการโลจิสติกส์ 10
16 6201102097021 ทิพย์วรรณ พลอยมีรัศมี การจัดการโลจิสติกส์ 10
17 6201102097022 กุลนันท์ ประสารสี การจัดการโลจิสติกส์ 10
18 6201102097023 ดารารัตน์ พิมโยธา การจัดการโลจิสติกส์ 10
19 6201102097024 ปัทมา ขวัญเมือง การจัดการโลจิสติกส์ 10
20 6201102097025 วุฒิชัย พูลผล การจัดการโลจิสติกส์ 10
21 6201102097026 เทียมจันทร์ เจริญใจ การจัดการโลจิสติกส์ 10
22 6201102097028 เกวริณ รัตนะพฤกษ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
23 6201102097029 วิลาสินี ชาติสุวรรณ การจัดการโลจิสติกส์ 10
24 6201102097030 น้ำทิพย์ แต่งผล การจัดการโลจิสติกส์ 10
25 6201102097031 ตุลศิริ ทองน้อย การจัดการโลจิสติกส์ 10
26 6201102097032 ชนิดา อินแสงทอง การจัดการโลจิสติกส์ 10
27 6201102097033 ศักดิพงศ์ มีแผนดี การจัดการโลจิสติกส์ 10
28 6201102097035 สุฑารัตน์ ราชบุรี การจัดการโลจิสติกส์ 10
29 6201102097036 สุภัทตรา คำหล้า การจัดการโลจิสติกส์ 10
30 6201102097037 วธัญญา สอนสวาท การจัดการโลจิสติกส์ 10
31 6201102097039 วิไลพร โรจุยะ การจัดการโลจิสติกส์ 10
32 6201102097040 วราพร โรจุยะ การจัดการโลจิสติกส์ 10
33 6201102097041 จุฑามาศ แพงเพ็ง การจัดการโลจิสติกส์ 10
34 6201102097042 ราตรี ปานเรือง การจัดการโลจิสติกส์ 10
35 6201102097043 วิทยา พรมวิโย การจัดการโลจิสติกส์ 10
36 6201102097044 อนุสรา แตงด้วง การจัดการโลจิสติกส์ 10
37 6201102097045 จิราวุฒิ โพธิตรัส การจัดการโลจิสติกส์ 10
38 6201102097046 ณัชชา เทษาวงค์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
39 6201102097047 สำราญ ตีบกลาง การจัดการโลจิสติกส์ 10
40 6201102097049 ปิยะชน พลโลหะ การจัดการโลจิสติกส์ 10
41 6201102097050 ปรารถนา พันธ์เพ็ชร การจัดการโลจิสติกส์ 10
42 6201102097053 รัตนาพร ตะก้อง การจัดการโลจิสติกส์ 10
43 6201102097054 นันทิชา พิกุล การจัดการโลจิสติกส์ 10
44 6201102097056 สิริมล ไชยชำนาญ การจัดการโลจิสติกส์ 10
45 6201102097057 ฐิติมา พุ่มรัก การจัดการโลจิสติกส์ 10
46 6201102097058 ศิริลักษณ์ ลายพยัคฆ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
47 6201102097059 กฤษณา แกว่นกสิกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 10
48 6201102097060 รุจิสา มะโนศิลา การจัดการโลจิสติกส์ 10
49 6201102097061 ชนิษฐา บำรุงเพ็ชร การจัดการโลจิสติกส์ 10
50 6201102097062 รังสิชัย จันทา การจัดการโลจิสติกส์ 10
51 6201102097063 กิตติพร เพิ่มบุญ การจัดการโลจิสติกส์ 10
52 6201102097066 พัชราภรณ์ สระธรรม การจัดการโลจิสติกส์ 10
53 6201102097067 รุ่งตะวัน โอราลึก การจัดการโลจิสติกส์ 10
54 6201102097068 ศิราณี หัตถกิจ การจัดการโลจิสติกส์ 10
55 6201102097069 พิมรภัทร บุญอยู่ การจัดการโลจิสติกส์ 10
56 6201102097070 ชลธิชา บุญฑริกชาติ การจัดการโลจิสติกส์ 10
57 6201102097071 ภัทรพงษ์ โจบู้ การจัดการโลจิสติกส์ 10
58 6201102097072 นฤมล จุ้ยเจริญ การจัดการโลจิสติกส์ 10
59 6201102097073 เมธาวี ชื่นศิริ การจัดการโลจิสติกส์ 10
60 6201102097074 สุภาพร เชอมึกู่ การจัดการโลจิสติกส์ 10
61 6201102097075 สุพรรษา บุญอาสา การจัดการโลจิสติกส์ 10
62 6201102097076 ศิริกัญญา แจ่มกระจ่าง การจัดการโลจิสติกส์ 10
63 6201102097077 จันทรวิมล จานพานแก้ว การจัดการโลจิสติกส์ 10
64 6201102097078 อลิศราภรณ์ คำภา การจัดการโลจิสติกส์ 10
65 6201102097079 อัจฉราพรรณ คำพินิจ การจัดการโลจิสติกส์ 10
66 6201102097080 อรรทยา ถาวร การจัดการโลจิสติกส์ 10
67 6201102097081 สุพรรณี สานุ การจัดการโลจิสติกส์ 10
68 6201102097082 วัชรพล ไชยคำภา การจัดการโลจิสติกส์ 10
69 6201102097083 ชญานัน น้อยผา การจัดการโลจิสติกส์ 10
70 6201102097084 อรสินี บุญศรีอุดมสุข การจัดการโลจิสติกส์ 10
71 6201102097085 สิริยาภรณ์ คุ้มบ้าน การจัดการโลจิสติกส์ 10
72 6201102097086 ชลัฐพล สินกิจประเสริฐ การจัดการโลจิสติกส์ 10
73 6201102097087 พรพรรณ สิทธิ การจัดการโลจิสติกส์ 10
74 6201102097088 ลักษมณ จันทร์ละออ การจัดการโลจิสติกส์ 10
75 6201102097089 สกาวเดือน สองพารี การจัดการโลจิสติกส์ 10
76 6201102097092 ศิริพร ผุยภูเขียว การจัดการโลจิสติกส์ 10
77 6201102097093 ระวีวรรณ โพธิ์แก้ว การจัดการโลจิสติกส์ 10
78 6201102097094 สาริณี แสงทอง การจัดการโลจิสติกส์ 10
79 6201102097095 กนกวรรณ กาทอง การจัดการโลจิสติกส์ 10
80 6201102097096 น้ำทิพย์ ไชยมงคล การจัดการโลจิสติกส์ 10
81 6201102097098 ธัญสุดา บุญยัง การจัดการโลจิสติกส์ 10
82 6201102097099 รัชฎาภรณ์ ชวดสุวรรณ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
83 6201102097100 รุ่งรวี ปัญจาคคม การจัดการโลจิสติกส์ 10
84 6201102097101 พัณณิตา ผาติเสนะ การจัดการโลจิสติกส์ 10
85 6201102097102 วิภาดา คงทน การจัดการโลจิสติกส์ 10
86 6201102097103 ปิยะรัตน์ คำอุ่น การจัดการโลจิสติกส์ 10
87 6201102097104 วรรณพิชา จารุจินดา การจัดการโลจิสติกส์ 10
88 6201102097105 กัญญาพัชร โตวิวัธ การจัดการโลจิสติกส์ 10
89 6201102097106 อัครพล แสจันทึก การจัดการโลจิสติกส์ 10
90 6201102097107 ณัฏฐณิชา บำรุงทรัพย์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
91 6201102097108 รณกฤต บุญธนาวงศ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
92 6201102097109 อธิษา พุทธพงษ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
93 6201102097110 พิชญาภัค รัตนโกศล การจัดการโลจิสติกส์ 10
94 6201102097112 นาขวัญ สกุลนุ่ม การจัดการโลจิสติกส์ 10
95 6201102097113 ผกามาศ รุ่งเลิศ การจัดการโลจิสติกส์ 10
96 6201102097114 เมวรินทร์ บามขุนทด การจัดการโลจิสติกส์ 10
97 6201102097115 นฤมล แดงสกุล การจัดการโลจิสติกส์ 10
98 6201102097116 ภราดร พิมพ์บุตร การจัดการโลจิสติกส์ 10
99 6201102097117 อัมพิกา จำปา การจัดการโลจิสติกส์ 10
100 6201102097119 สุรศักดิ์ เมืองซ้าย การจัดการโลจิสติกส์ 10
101 6201102097120 สุวิสา เสียงล้ำ การจัดการโลจิสติกส์ 10
102 6201102097122 พรรณพัชร สุวรรณชาติ การจัดการโลจิสติกส์ 10
103 6201102097124 ทิฆัมพร ชาวบ้านเกาะ การจัดการโลจิสติกส์ 10
104 6201102097125 ฐิติมา แดงดอน การจัดการโลจิสติกส์ 10
105 6201102097126 กิตติทัต ราศรี การจัดการโลจิสติกส์ 10
106 6201102097127 สุดารัตน์ วงค์กระโซ่ การจัดการโลจิสติกส์ 10
107 6201102097128 ประภากร สุทธิ์สถาน การจัดการโลจิสติกส์ 10
108 6201102097129 ธนิดา พาเข็ม การจัดการโลจิสติกส์ 10
109 6201102097130 ธนิษฐา พาเข็ม การจัดการโลจิสติกส์ 10
110 6201102097131 กนกวรรณ กาศรีไสย์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
111 6201102097132 คณิศร สุขศรี การจัดการโลจิสติกส์ 10
112 6201102097134 นัทธมน เฉลิมวงษ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
113 6201102097135 จอมใจ มาสุขา การจัดการโลจิสติกส์ 10
114 6201102097136 กมลชนก บุรมิ การจัดการโลจิสติกส์ 10
115 6201102097138 สุทัตตา แผ้วฉ่ำ การจัดการโลจิสติกส์ 10
116 6201102097139 ชฎาพร ทิมกระโทก การจัดการโลจิสติกส์ 10
117 6201102097140 ณัฐพงศ์ ฤกษ์ศิริ การจัดการโลจิสติกส์ 10
118 6201102097141 บวร อาภาผล การจัดการโลจิสติกส์ 10
119 6201102097142 นวมินทร์ ยังถิน การจัดการโลจิสติกส์ 10
120 6201102097143 พีรวุฒิ สรวงท่าไม้ การจัดการโลจิสติกส์ 10
121 6201102097144 ณัฏฐ์นรี สิริปิยถาวร การจัดการโลจิสติกส์ 10
122 6201102097145 รพีพรรณ บัวต๊ะ การจัดการโลจิสติกส์ 10
123 6201102097146 นภัสสร สิริปาณี การจัดการโลจิสติกส์ 10
124 6201102097147 อาทิตยา เจริญจิตต์พร การจัดการโลจิสติกส์ 10
125 6201102097149 จิดาภา เสือพิมพา การจัดการโลจิสติกส์ 10
126 6201102097150 นัทธนันท์ หอมพรมมา การจัดการโลจิสติกส์ 10
127 6201102097151 สุรพัศ สัตยากุล การจัดการโลจิสติกส์ 10
128 6201102097152 รัตติยา เรืองศรี การจัดการโลจิสติกส์ 10
129 6201102097153 ภคิน ชูเนื้อนิ่ม การจัดการโลจิสติกส์ 10
130 6201102097154 เสาวลักษณ์ โคตรสีเขียว การจัดการโลจิสติกส์ 10
131 6201102097155 อทิตยา มะณีฉาย การจัดการโลจิสติกส์ 10
132 6201102097156 สหรักษ์ ผาสุขกิจ การจัดการโลจิสติกส์ 10
133 6201102097157 กัญญารัตน์ ทองธรรม การจัดการโลจิสติกส์ 10
134 6201102097158 อรวรรณ ศรีสุพิงค์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
135 6201102097159 รุจิรา พิมพ์สุด การจัดการโลจิสติกส์ 10
136 6201102097160 สุธิพงษ์ จันทรธานี การจัดการโลจิสติกส์ 10
137 6201102097161 ณัฏฐกานต์ เหมือนเรือง การจัดการโลจิสติกส์ 10
138 6201102097163 พัชรินทร์ แก้วม่วง การจัดการโลจิสติกส์ 10
139 6201102097164 รัตติกาล เจียวค้างพลู การจัดการโลจิสติกส์ 10
140 6201102097165 จริยา หัสแดง การจัดการโลจิสติกส์ 10
141 6201102097166 วรรณกร อารีย์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
142 6201102097167 วัชรีพรรณ นาคเกี้ยว การจัดการโลจิสติกส์ 10
143 6201102097168 พัชรี เจือทอง การจัดการโลจิสติกส์ 10
144 6201102097169 ปาริฉัตร จันทะคัด การจัดการโลจิสติกส์ 10
145 6201102097170 พิชิต ถวิลคำ การจัดการโลจิสติกส์ 10
146 6201102097171 ชนะศักดิ์ ลาภอนันต์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
147 6201102097172 กรณ์ แก้วสมานมิตร การจัดการโลจิสติกส์ 10
148 6201102097176 วงศธร อ่อนชื่นจิตร การจัดการโลจิสติกส์ 10
149 6201102097177 นวีวัฒน์ คูหาวัลย์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
150 6201102097178 จุฬารัตน์ สีดาจิตร การจัดการโลจิสติกส์ 10
151 6201102097179 ชรินรัตน์ สีดา การจัดการโลจิสติกส์ 10
152 6201102097181 ระพีพรรณ บัวทองคำ การจัดการโลจิสติกส์ 10
153 6201102097183 วิมลวรรณ สุขกระ การจัดการโลจิสติกส์ 10
154 6201102097184 นฤดล จงดี การจัดการโลจิสติกส์ 10
155 6201102097185 คมกฤช แซ่ตั้ง การจัดการโลจิสติกส์ 10
156 6201102097186 ศุภกิตติ์ เลิศทวีเกียรติ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
157 6201102097187 นิชาภา จรูญโรจน์ ณ อยุธยา การจัดการโลจิสติกส์ 10
158 6201102097189 วิไลลักษณ์ อนุอันต์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
159 6201102097190 พรชนก ทองมาก การจัดการโลจิสติกส์ 10
160 6201102097191 ขนิษฐา รัศมีปทุมทอง การจัดการโลจิสติกส์ 10
161 6201102097192 ณัฐพงศ์ สร้างแก้ว การจัดการโลจิสติกส์ 10
162 6201102097193 ปาริฉัตร อิทธิอัศว การจัดการโลจิสติกส์ 10
163 6201102097194 อรนิชา ส้มเกลี้ยง การจัดการโลจิสติกส์ 10
164 6201202097001 โฆษิต ศราทธนานนท์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
165 6201202097002 วุฒิชัย โควิ การจัดการโลจิสติกส์ 10
166 6201202097003 วรัญญา เกตุแก้ว การจัดการโลจิสติกส์ 10
167 6201202097004 รามินทร์ แซ่ยี่ การจัดการโลจิสติกส์ 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก