รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201102117001 ดลญาดา โอกาศ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
2 6201102117002 รุ่งอรุณ ธรรมภาคา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
3 6201102117003 มัสยา เดชแสงสี การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
4 6201102117004 บุษยมาส บุตรอากาศ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
5 6201102117005 ตติยา แผลงศร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
6 6201102117006 อลิษา จันทร์เต็ม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
7 6201102117007 วันทนีย์ สิงห์สนั่น การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
8 6201102117009 สุณัฐดา นุชนนทรี การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
9 6201102117010 จิราพร โคมสูงเนิน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
10 6201102117011 ณัฏฐา บุญมาใส การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
11 6201102117012 จิตราพร เนตรสกุลณี การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
12 6201102117013 จารุลักษณ์ จระเทศ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
13 6201102117014 จำลองลักษณ์ บุญคำพงษ์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
14 6201102117015 เจนจิรา บริสุทธิ์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
15 6201102117016 ดนุพล สีนิล การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
16 6201102117017 สารินี ศิริบัติ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
17 6201102117020 นันทิกานต์ จันทร์ดาษ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
18 6201102117021 ศศิธร ธูปทอง การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
19 6201102117022 ณัฐฌา หินโม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
20 6201102117024 อรสา ทองชุม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
21 6201102117025 แววทราย พรมไพรสน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
22 6201102117028 กุลกันยา จงประสาทสมบัติ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
23 6201102117029 สามารถ วัลลพ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
24 6201102117031 เจตรินทร์ กล่ำชู การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
25 6201102117032 มยุรินทร์ พฤตินอก การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
26 6201102117033 ชื่นนภา เติมดี การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
27 6201102117035 นิศรารัตน์ บึงมุม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
28 6201102117036 ชญานนท์ เกตุเต็ม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
29 6201102117037 พัชรพร ภู่สากล การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
30 6201102117038 ศิวะพร บริบูรณ์พานิช การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
31 6201102117039 ฐิมณญ์กาญจน์ อ่ำพริ้ง การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
32 6201102117040 ปิ่นมนัส เงินประเสริฐ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
33 6201102117042 สินจัย อยู่เป๊าะ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
34 6201102117043 อำพร รอดอารมณ์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
35 6201102117044 ณัฐพร อุ้ยวงศ์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
36 6201102117045 สาวิตรี จำปาทอง การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
37 6201102117046 ขวัญศักดิ์ เหล่าสันตติ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
38 6201102117048 จิราวรรณ ศรีษะดี การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
39 6201102117049 ปาริชาติ คอนหน่าย การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
40 6201102117050 วารินทร์ แดนราชรัมย์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
41 6201102117051 กรณษา กนกชัยสิทธิ์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
42 6201102117052 สัตยา ดาวสิงห์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
43 6201102117053 ณัฏฐ์ริกา วงค์เจริญ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
44 6201102117054 อัญญารัตน์ หงษ์กลาง การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
45 6201102117055 จริญญา เอกวงษ์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
46 6201102117056 เกียรติศักดิ์ ถนอมวงค์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
47 6201102117057 ชวัลญา ศาลาศักดิ์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
48 6201102117058 พรรธิภา ซื่อตรง การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
49 6201102117059 นิรวิทย์ วรรณพัฒน์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
50 6201102117060 นิรัชพร อนันทวรรณ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
51 6201102117061 จริยา โยธารักษ์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
52 6201102117062 ศิริรัตน์ อินธิมาศ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
53 6201102117063 กรณ์สิณา วงษ์เนียม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
54 6201102117064 สุภาวดี อินสาร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
55 6201102117065 ทิพวรรณ เพ็งแสน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
56 6201102117066 ธนพล ดาราจันทร์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
57 6201102117067 รัตนา พูนอนุ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
58 6201102117068 พัชญ์ทัศนันท์ เสภัยยันต์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
59 6201102117069 ศุภกร ขำศิริ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
60 6201102117070 ปวริสา เทียมโคกกรวด การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
61 6201102117071 ศิริลักษณ์ พุทธโชติ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
62 6201102117072 ดวงพร สระทองจิน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
63 6201102117073 ศรุตา ไกลวิจิตร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
64 6201102117074 วันชัย ดาปาน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
65 6201102117076 ภิญญา คำศรีพจน์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
66 6201102117077 ณัฐชลัยย์ แซ่ฉู่ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
67 6201102117079 ปาณิสรา ศรีวัฒนะ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
68 6201102117080 สิธิชัย โพธิ์ทอง การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
69 6201102117081 ชญาดา ณ น่าน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
70 6201102117082 ธัญชนก พุกมงคล การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
71 6201102117084 ไอรดา ฉันทตระกูลชัย การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
72 6201102117085 สุนิศา ปัจใจ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
73 6201102117086 จุฑารัตน์ หอมแก้ว การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
74 6201102117087 ดวงธิวรรณ ชอบธรรม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
75 6201102117088 ทัตธนันท์ สิริวัลนันท์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
76 6201102117089 ภูเบศร วิชิตบุญลือ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
77 6201102117090 นฤพล กล่อมพิรุณ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
78 6201202117001 ดาราไพ ลาภบุญเรือง การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
79 6201202117002 ฐิติรัตน์ พานทอง การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
80 6201202117003 ชุติกาญจน์ ไสยวรรณ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
81 6201202117004 สุธิดา ชัยอาษา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
82 6201202117005 จันทร์เพ็ญ สกุลกนกลักษณ์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
83 6201202117006 สุรยศ ปภาศพงศ์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก