รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301102117001 อภิญญา จวบสมบัติ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
2 6301102117002 ทศพร พิสัยพันธ์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
3 6301102117003 มณฑกานต์ ขุนเมือง การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
4 6301102117004 ศิวพร เหลือสง่า การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
5 6301102117005 ชนิสรา รามศิริ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
6 6301102117006 จรัสศรี นันท์ชม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
7 6301102117007 นุชบา กงแก้ว การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
8 6301102117008 ช่อผกา จันทร์ทิพย์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
9 6301102117009 ศิรภัสสร เตียวตระกูล การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
10 6301102117010 ณฐอร เสลาฤทธิ์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
11 6301102117011 มรกต ผู้ดี การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
12 6301102117012 นิสา สิทธิโชติ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
13 6301102117016 ภู่กัน สายงาม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
14 6301102117018 ณัฐสุดา กลางประพันธ์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
15 6301102117019 อนัตตา ขอสุข การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
16 6301102117020 มณีรัตน์ พูนสวัสดิ์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
17 6301102117021 ภิญญารัตน์ ปราณีตพลารักษ์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
18 6301102117022 นราวดี อยู่โรจน์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
19 6301102117025 สิริมาส ลอยฟู การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
20 6301102117026 พักตร์พิมล รินทอง การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
21 6301102117027 สหัสวรรษ ศิริทรัพย์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
22 6301102117028 เจนจิรา บุราคร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
23 6301102117029 มณีโชติรส ค่ำรุ่ง การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
24 6301102117030 อรวี รักชื่น การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
25 6301102117031 ปิยธิดา หมั่นจิตร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
26 6301102117032 กุลธิดา กันโอภาส การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
27 6301102117033 จงรักษ์ นาคทองอินทร์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
28 6301102117034 ธนพร สุวรรณมา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
29 6301102117035 ปณตพร นันทชลากรกิจ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
30 6301102117036 ศรายุทธ ทองแร่ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
31 6301102117037 ยุทธการ จันทร์นิ่ม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
32 6301102117038 รัญธิดา คุ้มเผ่า การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
33 6301102117039 ละอองทิพย์ โอสถ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
34 6301102117040 กมลชนก สุขสมับติ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
35 6301102117041 กฤษดา บุญจันทร์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
36 6301102117042 วิชญาดา อาษาราช การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
37 6301102117043 ชนะกานต์ เพิ่มสุข การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
38 6301102117044 รัตนาภรณ์ สนแย้ม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
39 6301102117045 บุษยมาศ จันทนะ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
40 6301102117046 นิโรบล วัลลา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
41 6301102117047 พัชรินทร์ คำแพทย์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
42 6301102117048 มณีรัตน์ จตุรงค์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
43 6301102117049 อภิลักษณ์ นันทเกียรติปรีดา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
44 6301102117050 ณัฏฐ์ คชสาร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
45 6301102117051 ศิริพร โพธิ์ทอง การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
46 6301102117052 กมลวรรณ สอนสะอาด การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
47 6301102117053 ธิญาดา สินลือนาม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
48 6301102117054 นรินทร์ ปิงมูล การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
49 6301102117055 วราภรณ์ นาควิลัย การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
50 6301102117056 ภัทรพงศ์ สุรัตน์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
51 6301102117057 พิมพ์พรรณ สุขสุสุทธิ์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
52 6301102117058 สมฤทัย สายสุทธิ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
53 6301102117059 อภิญญา ธนวัชรางกูร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
54 6301102117060 ณัฐนรี มาลีวงษ์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
55 6301102117061 ปรียามญธุ์ ลอยทิพย์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
56 6301102117062 แอนนา สมบูรณ์นอก การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
57 6301102117063 เกวลิน สีสวาด การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
58 6301102117064 จันทกานต์ ปทุมแก้ว การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
59 6301102117065 วนิสา บุสดี การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
60 6301102117066 ชนิภรณ์ รุ่งแสง การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
61 6301202117001 น้ำฝน สร้อยทอง การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
62 6301202117002 ฐิติพร ทองเกิด การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก