รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201102127001 จาตุพล หมุนสิงห์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
2 6201102127002 กิตติยา ปัญญาดี การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
3 6201102127003 อัจฉรา เงาศรี การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
4 6201102127004 จินตนา ปัดทา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
5 6201102127005 ณัฐพงษ์ รัตนภักดี การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
6 6201102127006 นิรชา แสงปลาย การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
7 6201102127007 รัชดาพร มาเจริญ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
8 6201102127008 สิริยากร ณ เชียงใหม่ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
9 6201102127009 ขรินทร์ทิพย์ นิมิตกัลยา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
10 6201102127010 ดวงฤทัย สีดาน้อย การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
11 6201102127011 พิชชานันท์ เหลืองสอาด การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
12 6201102127017 เส็ง ตาหงษ์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
13 6201102127018 ถิ่งถิ่ง แซ่เฉิน การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
14 6201102127019 เพชรรัช พลดาหาญ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
15 6201102127020 กาญจน์ศิริ กุลวงษ์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
16 6201102127021 รัตนภรณ์ เกิดประถม การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
17 6201102127022 กรกฤต ศิลประเสริฐ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
18 6201102127024 ธนากร งามศิริ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
19 6201102127025 สุวัจนี มีกุดเวียน การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
20 6201102127026 อุบลวรรณ บุญประชุม การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
21 6201102127027 ปิยะนุช สุวรรณชาติ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
22 6201102127028 มนัสยา โรจนาพงษ์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
23 6201102127029 น้ำผึ้ง อภัยนอก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
24 6201102127031 พันธสัญญา จอมแพง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
25 6201102127032 รัตนมณี โพธิ์ทอง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
26 6201102127034 ประสิทธิ์ บู่สามสาย การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
27 6201102127035 ชัยวัฑฒน์ พลอยงาม การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
28 6201102127036 พิมพ์วรรณ รจนา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
29 6201102127037 วิสินี หมื่นเขียว การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
30 6201102127038 กาญจนา เข็มกำเหนิด การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
31 6201102127039 ชลธิชา กลั่นภูมิศรี การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
32 6201102127040 ชนาพร แก้วงาม การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
33 6201102127041 ชรินทร์ทิพย์ หวยเนือง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
34 6201102127042 ฉลองชัย ผลวิเศษชัยกุล การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
35 6201102127043 สิรีพัชร รักบำรุง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
36 6201102127044 ดลฤทัย ตาเปา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
37 6201202127001 สวรรยา จาคะวุฒิ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก