รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301102127001 จิดาภา ชั้นเล็ก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
2 6301102127002 นัทธิชา ยอดสาย การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
3 6301102127003 ภาคภูมิ ไชยต้นเทือก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
4 6301102127004 ชาลิณี มหาปราบ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
5 6301102127005 นารีรัตน์ ธรรมศรี การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
6 6301102127006 พัชราพรณ์ พัชนี การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
7 6301102127009 บงกชพร ไชยสาร การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
8 6301102127010 พิชชาพร กลิ่นขจร การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
9 6301102127011 จิรนันท์ วิริยภิญโญ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
10 6301102127012 สุภัตตรา ขำชัย การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
11 6301102127013 ศรีศักดิ์ สิริสรานนท์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
12 6301102127014 พุทธรักษ์ สะสม การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
13 6301102127015 น้ำทิพย์ ผ่องใส การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
14 6301102127016 สุชาดา สมปอง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
15 6301102127017 สุวิชญาน์ อภิรักษ์กมลพร การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
16 6301102127018 อนันต์ อบมาลี การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
17 6301202127001 ถิรพร เบนกูล่า การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก