รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201103077001 นฤมล แก่นลออ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
2 6201103077002 พรทิพย์ เชื้อมีแรง เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
3 6201103077003 ณัฏฐา รัสมี เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
4 6201103077004 ภราดร อักษรนิตย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
5 6201103077005 สมนึก วันดี เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
6 6201103077006 อมร บุญเรือง เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
7 6201103077007 ถาวร ล้อตระกูลนุกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
8 6201103077008 ธัญชนก บุญประเสริฐ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
9 6201103077010 จารุวรรณ จันทร์เครือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
10 6201103077011 สิริภาส พลอยทรัพย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
11 6201103077013 กุลสตรี กุฎีพันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
12 6201103077014 จุฑาทิพย์ ส่งอิ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
13 6201103077015 วรรัตน์ แก้ววิเศษ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
14 6201103077016 วรุตม์ จิตต์ประสงค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
15 6201103077017 กิตตินันท์ กอนอินทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
16 6201103077018 เฉลิมเกียรติ นิยมจิตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
17 6201103077019 ขวัญชัย คิมรัมย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
18 6201103077020 สมิทธ์ มากรักษา เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
19 6201103077021 ศุภณัฐ เบลเยี่ยม เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
20 6201103077022 ธีรศักดิ์ ดวงแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
21 6201103077023 วัชระ ทองรัก เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
22 6201103077024 อนุวัฒน์ วงษ์ลมัย เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
23 6201103077025 จิตติพล สายรัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
24 6201103077026 อังสนา เกียรตินัย เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
25 6201103077027 บุษรินทร์ บุญชู เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
26 6201103077029 ดาริกา แทบสูงเนิน เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
27 6201103077030 ภาสกร จำปากุล เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
28 6201103077031 อภิชาติ บานชื่น เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
29 6201103077032 ปาริฉัตร ขุนสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
30 6201103077033 เพ็ญประภา โมดารา เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
31 6201103077034 อานนท์ เกิดรุ่งเรือง เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
32 6201103077035 ธนัตฌา สันทัด เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
33 6201103077036 นฤมล บุญตนาชัย เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
34 6201103077039 สุจินดา ใบงาม เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
35 6201103077040 สุชาดา ทับพลี เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
36 6201103077042 อริญชัย ตั้งตระกูล เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
37 6201103077043 จิรชีพ ฤทธิ์งาม เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
38 6201103077045 สมภพ อมาตยกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
39 6201103077046 มงคล ประจังคะโต เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
40 6201103077047 นิตย์รดี เผ่าเรืองพร เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
41 6201103077048 ปนัสยา จันทาทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
42 6201103077051 ณัฐชา ทองดี เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
43 6201103077052 สิทธิโชค กิจเจริญ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
44 6201103077053 เอกภพ สังขาร เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
45 6201103077054 จิตตมาศ หนูสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
46 6201103077055 ดลญา นพรัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
47 6201103077056 ฟิสิกส์ สุริขันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
48 6201103077057 วิษณุ จันต๊ะ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
49 6201103077058 ชาติชาย เสนาพรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
50 6201103077059 พงศธร อันชูฤทธิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
51 6201103077064 สุทินา เขียวคำ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
52 6201103077065 ฆัมพร เพ็ชรพินิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
53 6201103077066 สมภพ ประยงค์ขำ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
54 6201103077068 ศักราช นาดี เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
55 6201103077069 กฤษฎา ไว้สันเทียะ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
56 6201103077070 มณทิรา สิขัณฑกะสมิตร เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
57 6201103077071 บันเทิง ใหม่จันทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
58 6201103077072 ชินพัฒน์ ศิลปทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
59 6201103077073 กฤษฏา แถวลีลา เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
60 6201103077074 กิตติเทพ หม่องอิน เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
61 6201103077075 ณัฐวุฒิ คำโสมศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
62 6201103077076 พีระพงษ์ จินดาภาไพโรจน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
63 6201103077077 อรอนงค์ ค้ำชู เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
64 6201103077078 สุวิดชญา เพชรงาม เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
65 6201103077080 สมชาย ประยงค์ขำ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
66 6201103077081 สุปราณี จุมพล เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
67 6201103077082 ถิรพงศ์ แน่นขัด เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
68 6201103077083 พิทักษ์ ยางนิยม เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
69 6201103077084 สุพรรณี ระวังภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
70 6201103077085 ธีรพล กลิ่นหอม เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก