รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301103077001 อธิโชค พุ่มเรือง เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
2 6301103077002 ฉัตรวิไล สังข์กลับ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
3 6301103077003 ธนาธิป คำมี เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
4 6301103077004 ภัคพล ศรีสุธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
5 6301103077005 จุฑาทิพย์ พรหมแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
6 6301103077006 นุศรา ยิ่งเทียมศักดิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
7 6301103077007 ศุภกร เขียวแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
8 6301103077008 ยศพล ทองอ่วมใหญ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
9 6301103077009 วาสนา จั่นเชย เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
10 6301103077010 ชลลดา ประภาระนัง เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
11 6301103077011 พัฒนา นาคันรัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
12 6301103077012 สืบสกุล วงษ์บันดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
13 6301103077013 กชกร เวียงคำ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
14 6301103077014 ลูกน้ำ นวลละออ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
15 6301103077016 นัฏชนันท์ จันทรเปารยะ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
16 6301103077017 พนิดา หล้าน้ำ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
17 6301103077019 มงคล บัวหอม เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
18 6301103077021 นิธิกร เกียวซี เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
19 6301103077022 ศุภกิจ รักหวาน เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
20 6301103077023 ณัฐพงษ์ เนตรวงค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
21 6301103077024 ชลสิทธิ์ ศรีอัมพร เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
22 6301103077025 ศิวกร รู้กิจนา เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
23 6301103077028 เมธิสร์ จิตรนำทรัพย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
24 6301103077029 อภิสิทธิ์ ทองเต็ม เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
25 6301103077030 รัฐกานต์ พิสวาส เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
26 6301103077032 ปีย์วรา เกิดสว่าง เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
27 6301103077033 ณัฐวัฒน์ โชติกุลธนรัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
28 6301103077034 ศิริพงษ์ ศรสังข์ทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
29 6301103077035 จำปี พาชี เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
30 6301103077036 เกียรติศักดิ์ คลองบ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
31 6301103077037 กรวิชญ์ ทีสุกะ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
32 6301103077038 วนิดา หาระวงค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
33 6301103077039 ภัทรา มุกดาบุญ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
34 6301103077040 อานนท์ พรหมสุวรรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
35 6301103077041 อมรศักดิ์ สุวรรณวงษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
36 6301103077042 ชลธิชา มั่งคั่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
37 6301103077043 ฉัตรชนก พ่วงแพ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
38 6301103077044 เจษฎา หิรัญพิศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
39 6301103077045 ธวัชชัย ศรีอ่อน เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
40 6301103077046 สงกรานต์ ศาสนา เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
41 6301103077047 รณกร วิเชียรศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
42 6301103077048 ณัฐณิชา จันทร์เรือง เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
43 6301103077049 สุภัทรา กำเหนิด เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
44 6301103077050 พนิดา ทองทิพย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
45 6301103077051 พีรยุทธ์ เจ็ดพี่น้องร่วมใจ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
46 6301103077052 พิริยาภรณ์ หลวงพล เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
47 6301103077053 เขมชาติ กิติวรรณประสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
48 6301103077056 นิธิ นวลชื่น เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
49 6301103077057 วิศรุต ไกรยราช เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
50 6301103077058 จิราพรรณ มุ่งผลกลาง เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
51 6301103077059 ณัฐพงศ์ ขุนบำรุง เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
52 6301103077060 เนตรนภา คงนาค เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
53 6301103077061 ณัฐพล ดำรงค์กิจมั่น เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
54 6301103077062 จักรพันธ์ แก้วงาม เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
55 6301103077063 พัสกร ศรีสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
56 6301103077064 ดิษฐพงษ์ สุขทรัพย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
57 6301103077065 ชัยวัฒน์ รุจิวัตร เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
58 6301103077066 ฤทธิชัย ชาวสวน เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
59 6301103077067 กมลชนก พงษ์สีดา เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
60 6301103077068 สมชาย สินเจริญธารา เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
61 6301103077069 ศักพล อ่อนหยู่ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
62 6301103077070 จินตนา มงคลศรีศุภกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
63 6301103077071 เป็นหนึ่ง เหรียญทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
64 6301103077072 พีรพัฒน์ เคนสีลา เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
65 6301103077073 พรเทพ สุวรรณปรีชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
66 6301103077074 จอมขวัญ จำนงค์ศิลป์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
67 6301103077075 ลักษณารีย์ อิทธิขจรรัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
68 6301103077076 ปฐมพงษ์ ทำดำ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
69 6301103077077 รัฐพล แย้มโกสุม เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
70 6301103077078 นิรฌา ฉิมชูกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
71 6301103077079 ชรัตน์ สิโตทัย เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
72 6301103077080 ธงชัย ดีพร้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
73 6301103077081 เขมราช ลาภส่งเสริม เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
74 6301103077082 นเรนทร์ฤทธิ์ ศรีกล่ำ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
75 6301103077083 ปริพัฒน์ อาญาเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
76 6301103077084 เอษณะ อ่ำขำ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
77 6301103077085 ชัยธวัช คงทน เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
78 6301103077086 ภัลลพ แปงใจ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
79 6301103077087 สินธนา เรืองฤทธิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
80 6301103077088 นภัสสรณ์ สุนทรารัณย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
81 6301103077089 ชญานิชธ์ รักนาประเสริฐ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
82 6301103077090 สุพัฒตรา ศรีภูมาตร เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก