รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301103137001 ทิฆัมพร จรสมุทร เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
2 6301103137002 นริศรา ชินเชษฐ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
3 6301103137003 สุนิสา แก้วสัยสังข์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
4 6301103137004 ปนัดดา สุภาพันธ์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
5 6301103137005 สมพงษ์ สุมนัส เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
6 6301103137007 ทิวัตถ์ จิโนหงษา เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
7 6301103137008 ธนัญญา เลิศมงคล เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
8 6301103137010 กิตติศักดิ์ ทวีบท เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
9 6301103137011 เขียน สทิสินทร์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
10 6301103137012 ชลธิชา ยางศรี เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
11 6301103137013 พีรญา ศิริธร เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
12 6301103137014 กวินภัค เชื้อคำฮด เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
13 6301103137016 ณัฐทริกา ชาวนากลาง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
14 6301103137017 บุณยานุช กิจสวัสดิ์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
15 6301103137019 พงศกร ปริปุรณะ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
16 6301103137020 ณรงค์ชัย พันพิทักษ์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
17 6301103137021 ศรชัย พลโยราช เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
18 6301103137022 สิทธิพงศ์ สมานมิตร เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
19 6301103137023 กมลชนก ขาวชูเกียรติ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
20 6301103137024 รัฐพงษ์ แซ่ลิ้ม เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
21 6301103137025 หนึ่งนคร ชุ่มคุมสิน เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
22 6301103137026 เอกชัย จันทร์หอม เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
23 6301103137027 ธัญรดา ม่วงประโคน เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
24 6301103137028 พลวัต รัตนจันทร์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
25 6301103137029 วงศกร เหลือสุวรรณ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
26 6301103137031 ดวงกมล อินทะพร เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
27 6301103137033 โกสินทร์ รุ่งเรือง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
28 6301103137034 กิตติพงษ์ เอี่ยมธนพรชัย เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
29 6301103137035 ณัฐตะวัน บัวเมือง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
30 6301103137036 นันทชัย วิเชียรกาญจน์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
31 6301103137037 ชลธิชา แจ่มแจ้ง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
32 6301103137038 โยษิตา ศิริโพธิโสรัตร์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
33 6301103137039 กฤษณพันธิ์ จันทร์สุข เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
34 6301103137040 วิลาวัลย์ วุฒิเวสารัช เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
35 6301103137041 มานพ วังภูมิใหญ่ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
36 6301103137042 ปิยะณัฐ วงค์สูง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
37 6301103137043 นันทิตา โนประโคน เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
38 6301103137044 ธิดานุช ชาติพุทธ์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
39 6301103137046 ธีรนันท์ ชาเหลา เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
40 6301103137049 ณัฐพงษ์ พบสุข เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
41 6301103137050 อำนาจ มีเย็น เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
42 6301103137051 พิพิชญ์สรา อภิวรรณศรี เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
43 6301103137052 ชาคริต เทพโยธิน เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
44 6301103137053 รัชพล พันชารี เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
45 6301103137054 สุกัญญา เชิดชู เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
46 6301103137055 จรณวรรณ ณ ระนอง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
47 6301103137056 รัตน์ แสงยอด เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
48 6301103137057 จิรัชยา เดี่ยวสายชล เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
49 6301103137058 วีระยุทธ พันชารี เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
50 6301103137059 อภิชาติ นทีนาถวิธี เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
51 6301103137060 จีรพร เอี่ยมท่าไม้ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
52 6301103137061 ปริญญา ไกรสินธุ์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
53 6301103137063 ศรัญญา ภูผิวแก้ว เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
54 6301103137064 ปิยวัฒน์ ชัยเฉลิมศักดิ์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
55 6301103137065 เจนนิสา แดงวิจิตร เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
56 6301103137066 นนทชัย ปาสา เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
57 6301103137067 เมธาวุฒิ เหลืองทอง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก