รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201103137001 สุดาลักษมี รื่นรู้สาร เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
2 6201103137002 อมรรัตน์ แสนทวีสุข เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
3 6201103137005 ธนารักษ์ รักหทัย เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
4 6201103137006 ชาญศักดิ์ อย่างบุญ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
5 6201103137008 สุริยา หล้าธรรม เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
6 6201103137009 คัทลียา มูลเสนา เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
7 6201103137010 พิษณุ เทวาหุดี เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
8 6201103137011 ดนุพล ช่วยนา เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
9 6201103137012 ธิดารัตน์ พรหมแสง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
10 6201103137013 อรนุช วงษ์มี เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
11 6201103137016 มงคล อ่อนน้อม เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
12 6201103137017 สุทธิดา เจริญสุข เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
13 6201103137018 ฉัตรชัย เพียรกิจ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
14 6201103137019 ชาญชัย ตันติภัณฑ์รักษ์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
15 6201103137021 สุพิศตรา อภิวรรณศรี เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
16 6201103137022 ปฏิพัทธ์ เทศสมบูรณ์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
17 6201103137023 ปรเชษฐ์ พุ่มศรี เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
18 6201103137024 เกียรติคุณ โฉมเฉลา เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
19 6201103137025 ภาณุวัฒน์ ชมชื่น เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
20 6201103137026 นิรชา อินต้นวงค์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
21 6201103137027 สมศักดิ์ ศรีจันทร์เติม เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
22 6201103137028 ธีรพงษ์ จิรสกุลพันธ์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
23 6201103137029 เบญจวรรณ นันทกสิกร เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
24 6201103137030 สุกฤตา เจริญวัย เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
25 6201103137031 ธเนศ วงค์ติ่ง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
26 6201103137032 ประภาสิริ เวียงอินทร์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
27 6201103137033 จิรสิน แท่นแก้ว เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
28 6201103137034 พุทธรักษา เพ็ญสาดแสง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
29 6201103137035 สิทธิพงศ์ ศรีอุบล เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
30 6201103137036 ชอานนท์ ชัยสมบูรณ์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
31 6201103137037 ณัฐวุฒิ โสภณวิเชียรโชติ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
32 6201103137039 จารุวิทย์ ตรีนิมิตร เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
33 6201103137040 จักรพรรณ โสภณวิเชียรโชติ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
34 6201103137041 นฐวรรษ กิจเกริกกาญจน์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก