รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201102043001 อนุสรา จันทร์แรม การจัดการ 10
2 6201102043002 อรัญญา สีใจ การจัดการ 10
3 6201102043003 เสาวลักษณ์ โคตรศรี การจัดการ 10
4 6201102043004 ศุภาพิชญ์ เกิดชำนาญ การจัดการ 10
5 6201102043007 จุฬารัตน์ โมลาด การจัดการ 10
6 6201102043008 บุญมี แก้วประสพ การจัดการ 10
7 6201102043012 ธิดาภรณ์ คะเนเร็ว การจัดการ 10
8 6201102043013 ปริญญา บุญเลิศ การจัดการ 10
9 6201102043014 ชุติมา กุลอนุญญาภิสิทธิ์ การจัดการ 10
10 6201102043015 ศิริลักษณ์ ภาโสม การจัดการ 10
11 6201102043016 ณิชยา พิรักษา การจัดการ 10
12 6201102043018 ต้นน้ำ คงโนนกอก การจัดการ 10
13 6201102043019 วรรณพร อิฐานูประธานะ การจัดการ 10
14 6201102043020 พงษ์ศักดิ์ ลิขิตหัตถศิลป การจัดการ 10
15 6201102043021 ณัฐณิชา สงฆ์ปรีดา การจัดการ 10
16 6201102043022 วราพงษ์ แตงอ่อน การจัดการ 10
17 6201102043023 ณัฐกานต์ ดวงชื่น การจัดการ 10
18 6201102043024 วิภาวดี เหมศิริ การจัดการ 10
19 6201102043025 อุบล สร้อยวิชา การจัดการ 10
20 6201102043026 ณัฎฐา ชุมนารี การจัดการ 10
21 6201102043027 นภัสวรรณ เดชกุลรัมย์ การจัดการ 10
22 6201102043028 สุมาลี แสงจันทร์ การจัดการ 10
23 6201102043029 สุดธารัตน์ ตันไธสง การจัดการ 10
24 6201102043030 ศิริพร หนเตียว การจัดการ 10
25 6201102043031 อังคณา มีจันทร์ การจัดการ 10
26 6201102043033 สุดารัตน์ มงคล การจัดการ 10
27 6201102043035 ธเนศ วิเชียรพงษ์ การจัดการ 10
28 6201102043038 นภชนก พูลเสมอ การจัดการ 10
29 6201102043039 ปรียานุช ลาภบุญเรือง การจัดการ 10
30 6201102043040 ศุภกานต์ ม่วงเจริญ การจัดการ 10
31 6201102043042 สิริยากร คุ้มถนอม การจัดการ 10
32 6201102043123 สุรสิทธิ์ จาดโคกหวาย การจัดการ 10
33 6201102043124 จิรายุ เฉลิมศรี การจัดการ 10
34 6201102043125 สนธิชา จันทร์ศิริ การจัดการ 10
35 6201202043001 นารีรัตน์ อินทสร การจัดการ 10
36 6201202043002 ธไนศวรรย์ นรชาญ การจัดการ 10
37 6201202043003 สุภาพร เวชสาร การจัดการ 10
38 6201202043004 ปรัตถกร แซ่อึ๊ง การจัดการ 10
39 6201202043005 น้ำทิพย์ ฤทธิ์ประดิษฐ์ การจัดการ 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก