รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301102043001 สุพิชญา เติมสายทอง การจัดการ 10
2 6301102043002 มัลลิกา ชาชมราษฎร์ การจัดการ 10
3 6301102043004 ศิริณี วิเศษรัตน์ การจัดการ 10
4 6301102043005 สุนิสา เทือกเพีย การจัดการ 10
5 6301102043006 ธนาวี แดงอรุณ การจัดการ 10
6 6301102043007 วรดา ชมกลิ่น การจัดการ 10
7 6301102043008 ทิวาภรณ์ จิตรดารักษ์ การจัดการ 10
8 6301102043009 จันทร์จิรา แสงบัว การจัดการ 10
9 6301102043010 ศรพระราม อินทร์แปลง การจัดการ 10
10 6301102043011 สุกัญญา พวงพันธ์ การจัดการ 10
11 6301102043012 ญาสุมินทร์ นิลจันทร์ การจัดการ 10
12 6301102043013 ธีรวัช นาคทอง การจัดการ 10
13 6301102043014 สุทธิกานต์ ศรีพระจันทร์ การจัดการ 10
14 6301102043015 นพเกล้า ซาสุด การจัดการ 10
15 6301102043016 ศรชัย วรรณทอง การจัดการ 10
16 6301102043017 ลลดา บุรภัทรธนคุณ การจัดการ 10
17 6301102043018 ชยุต บุรภัทรธนคุณ การจัดการ 10
18 6301102043019 ศศิกานต์ สุวรรณผา การจัดการ 10
19 6301102043020 นพกร ชุ่มเสนา การจัดการ 10
20 6301102043021 กรรณิการ์ จันทะขาน การจัดการ 10
21 6301102043022 อริสา เจียรงาม การจัดการ 10
22 6301102043023 ขิมทอง พีรานุวัฒน์ การจัดการ 10
23 6301102043024 สุรีย์วรรณ ร่มเย็นใจ การจัดการ 10
24 6301102043025 ณัฏฐา คุ้มกลิ่นวงษ์ การจัดการ 10
25 6301102043026 ศุภลักษณ์ ภักดี การจัดการ 10
26 6301102043027 วาสินี เกิดบัณดิษฐ การจัดการ 10
27 6301102043028 นัทธมน พรหมชนะ การจัดการ 10
28 6301102043029 เขมจิรา ศิริวัฒน์ การจัดการ 10
29 6301102043030 อัจฉราลักษณ์ ทุมวารีย์ การจัดการ 10
30 6301102043031 เบญจพร กันสมบูรณ์ การจัดการ 10
31 6301102043032 จุฑาภรณ์ สว่างยิ่ง การจัดการ 10
32 6301102043033 ภราดา บัวขำ การจัดการ 10
33 6301102043034 พรชนัน ไชยมงคล การจัดการ 10
34 6301102043035 สุทธิวรรณ จิตรชนะ การจัดการ 10
35 6301102043036 ณัฐพร สมบูรณ์สาร การจัดการ 10
36 6301102043037 เกรียงศักดิ์ สังฆมาตย์ การจัดการ 10
37 6301102043038 กนกลักษณ์ ชนีวงศ์ การจัดการ 10
38 6301102043039 ณัฏฐชัย ชัยกิจนุภาพ การจัดการ 10
39 6301102043040 คณมุข สุพร การจัดการ 10
40 6301102043041 ชาริณา เกตุสุภะ การจัดการ 10
41 6301102043042 นำสุข นิรายกุล การจัดการ 10
42 6301102043043 ภัฑรียา แสงกฤษ การจัดการ 10
43 6301102043044 สุธิดา กาลพัฒน์ การจัดการ 10
44 6301102043045 สุดารัตน์ บุญมั่น การจัดการ 10
45 6301102043046 นุชจรีย์ ร่าเริงยิ่ง การจัดการ 10
46 6301202043001 อวิกา ไชยธานี การจัดการ 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก