รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301102053001 ศักดิ์สิทธิ์ น้อยหมื่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
2 6301102053002 จิระ สีมะเดื่อ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
3 6301102053003 ศรัณย์ รอดพูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
4 6301102053004 สิทธาพิชญ์ เอี่ยมเปี่ยม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
5 6301102053007 วรชัย นิยมไทย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
6 6301102053009 วสันต์ ปรีชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
7 6301102053010 ชนากานต์ โชติวนิชย์กุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
8 6301102053011 พิรพัฒน์ สมรัตน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
9 6301102053012 วานิช ยางหงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
10 6301102053014 ปัญจพล คงประจักษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
11 6301102053015 ดวงกมล ศาสตร์ประเสริฐ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
12 6301102053016 จันทรา สุขวินัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
13 6301102053017 รินรดา โพธิ์พรมมา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
14 6301102053018 ณหทัย สิ่วกระโทก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
15 6301102053019 ศิริวิภา เย็นจิตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
16 6301102053020 ทศพร อุดมชาติ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
17 6301102053021 นนทกาญจน์ จันทร์ภิรมย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
18 6301102053022 Jill Clare Nadinc Neri คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
19 6301102053023 ธนายุทธ สุดจันทึก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
20 6301102053024 วิพล ไชยนันท์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก