รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201102053002 ณัฐธิดา ดีแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
2 6201102053003 ภัทรสุดา ผุดมี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
3 6201102053004 อรทัย คำใส คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
4 6201102053005 ศักดิ์ภิชัย ลาภเจริญธนกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
5 6201102053006 กิตติ อิทธิลัภ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
6 6201102053007 กรรณิการ์ สมวรรณา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
7 6201102053008 วีรพัฒน์ เปลวเพชร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
8 6201102053009 เบญจพร เพชรมีดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
9 6201102053010 ณัฐพล ธนกิจเจริญชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
10 6201102053012 ณัฐพล ปล้องใหม่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
11 6201102053013 ศราวุฒิ บุญเส็ง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
12 6201102053014 ธวัชชัย คำสร้าง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
13 6201102053015 ศิรินภา กระแสโสม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
14 6201102053016 นุมเบ มาร์ติน ทอมสัน จูเนียร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
15 6201102053017 ปภัสสร จำปาศิริ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
16 6201102053018 ศิริพร จันทะริน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
17 6201102053020 กรวิภา เนาวบุตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
18 6201102053023 ปัทมา กรมไธสง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
19 6201102053024 นันทภพ ชวรัตน์เจริญกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
20 6201102053025 นัฐวุฒิ อยู่กลัด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
21 6201102053026 สุภามาศ น้อยจีน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
22 6201202053001 พีระพล แก้วกาหลง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
23 6201202053002 พวงผกา ขาวสว่าง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
24 6201202053003 สุรัตน์ดา พิมพระธรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
25 6201202053004 นิพิฐพร ฤทธิสุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
26 6201202053005 รพีพงษ์ สาเจริญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
27 6201202053006 ภานุเดช ล้ำนภานุพงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก