รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201102083001 ปาลินี ฮะวังจู การตลาด 10
2 6201102083002 พฤกษา มณีวงศ์ การตลาด 10
3 6201102083003 อุษา ศรีคำลือ การตลาด 10
4 6201102083004 ชาคริส ฤกษ์เจริญ การตลาด 10
5 6201102083005 พิมผกา พิสิฐกานต์กุล การตลาด 10
6 6201102083007 กัญจน์ชญา ผาคำ การตลาด 10
7 6201102083009 สุธิมา ป้องมี การตลาด 10
8 6201102083010 ภาสินี นันทสังข์ การตลาด 10
9 6201102083011 วาสนา สงวนศักดิ์ การตลาด 10
10 6201102083012 ชนาพร การสมทรัพย์ การตลาด 10
11 6201102083013 จีรนัน เรืองฤทธิ์ การตลาด 10
12 6201102083014 อลิสา โสดา การตลาด 10
13 6201102083015 อสมากร ธเนศโชติภร การตลาด 10
14 6201102083016 อธิวุธ อ่อนชื่น การตลาด 10
15 6201102083017 ปัทมพร แอบครบุรี การตลาด 10
16 6201102083018 พรทิพย์ สุขประภา การตลาด 10
17 6201102083019 พีรภัทร พันธ์ศรี การตลาด 10
18 6201102083021 ธนพล แก้วนิล การตลาด 10
19 6201102083022 มินต์ ลี่แตง การตลาด 10
20 6201102083024 ศศิวรรณ ศักดิ์สุภาพ การตลาด 10
21 6201102083025 มณฑิตา สุทัศน์ การตลาด 10
22 6201102083026 จันทร์จิรา สุดยอดดี การตลาด 10
23 6201102083028 กัญจนา ไกรสร การตลาด 10
24 6201102083029 จารุวรรณ เล็กเมฆา การตลาด 10
25 6201102083030 ลลิตา ปาละพันธ์ การตลาด 10
26 6201102083031 วนิดา เพชรสุวรรณ การตลาด 10
27 6201102083032 กนกรักษ์ โต๊ะบวช การตลาด 10
28 6201102083033 ศศิประภา อยู่เย็น การตลาด 10
29 6201102083034 สุกัญญา ฟักทองอ่อน การตลาด 10
30 6201102083035 ณัฎฐกานต์ ทุมวงศ์ การตลาด 10
31 6201102083036 กุลญดา ถิรธนดิษฐ์ การตลาด 10
32 6201102083038 ภัทราวดี มิลินทจินดา การตลาด 10
33 6201102083039 กนกพร วันคำ การตลาด 10
34 6201102083040 สุภาวดี วันคำ การตลาด 10
35 6201102083042 เจษฎากร คำแหง การตลาด 10
36 6201102083043 จิรวัฒน์ ว่องไว การตลาด 10
37 6201102083044 เจนจิรา แก้วกาหลง การตลาด 10
38 6201102083045 ศิวกร นพคุณ การตลาด 10
39 6201102083046 บุษกร มหาอุป การตลาด 10
40 6201102083049 สไบทิพย์ ภาสดา การตลาด 10
41 6201102083050 ธนิสรา ลิ้มวิลัย การตลาด 10
42 6201102083052 จักรพงษ์ สุขวารี การตลาด 10
43 6201102083053 ปวีณา บุญสงค์ การตลาด 10
44 6201102083054 กฤษณา กันยะ การตลาด 10
45 6201102083055 กาญจนา ยอดจันดา การตลาด 10
46 6201102083056 อรอนงค์ วัฒนราช การตลาด 10
47 6201102083057 ศิริลักษณ์ ศรีภา การตลาด 10
48 6201102083058 สุนิดา สวัสดี การตลาด 10
49 6201102083059 สโรชา ลมปลิว การตลาด 10
50 6201102083060 มัณฑนา บรรเลงเสนาะ การตลาด 10
51 6201102083061 สิราภรณ์ เงินดี การตลาด 10
52 6201102083062 อัจฉรา สาตสุข การตลาด 10
53 6201102083063 อินทิรา เอ็มชัยภูมิ การตลาด 10
54 6201102083064 สุธาทิพย์ จันทยุง การตลาด 10
55 6201102083065 สุนิสา ยนภพ การตลาด 10
56 6201102083066 รุ่งทิวา เทพลา การตลาด 10
57 6201202083001 ชาลีฟ ศิริวงศ์ ณ อยุธยา การตลาด 10
58 6201202083002 ณัฐกิตติ์ ฤหลม การตลาด 10
59 6201202083003 เกียรติภูมิ ฤหลม การตลาด 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก