รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301102083006 วิภาดา วงกลม การตลาด 10
2 6301102083007 เสาวนิตย์ นามลม การตลาด 10
3 6301102083008 ธนพล สวัสดี การตลาด 10
4 6301102083010 สาลินี เกษตรปัญญา การตลาด 10
5 6301102083011 ชมภูนุช จันทะแจ่ม การตลาด 10
6 6301102083012 วรรณพร รูปขาว การตลาด 10
7 6301102083013 ดนชิดา รุ่งกนกตรีสิน การตลาด 10
8 6301102083014 ศรุตา ประสงค์ผล การตลาด 10
9 6301102083015 ปาลิตา คะมักคะมาน การตลาด 10
10 6301102083016 ขวัญฤดี สุดตา การตลาด 10
11 6301102083017 พิมพ์นารา ศุภพิพัฒนสกุล การตลาด 10
12 6301102083018 จารุภา สวนเมือง การตลาด 10
13 6301102083019 พัชรา บุญสุภา การตลาด 10
14 6301102083020 อนันต์ พรพระคุณ การตลาด 10
15 6301102083021 มนสิชา เหลืองอ่อน การตลาด 10
16 6301102083022 ชลธิชา โสตาศิริ การตลาด 10
17 6301102083023 สุขเกษม ไทยกูล การตลาด 10
18 6301102083024 อาเล็ก ใหม่แก้ว การตลาด 10
19 6301102083025 พิมพา บูรพามีชัย การตลาด 10
20 6301102083027 นัฏฐ์นรี กิ่งแก้ววัฒนา การตลาด 10
21 6301102083028 ชมพูนุท คำเลิศ การตลาด 10
22 6301102083030 วิมาลา ประวิโน การตลาด 10
23 6301102083031 ทักข์ธนภรณ์ หยุนแดง การตลาด 10
24 6301102083032 อารียา อ้อยรักษา การตลาด 10
25 6301102083033 รัตนาพร นันทะพันธ์ การตลาด 10
26 6301102083034 ศิริวรรณ ชูศาสตร์ การตลาด 10
27 6301102083035 มยุรี เถกิงวิทย์สถาพร การตลาด 10
28 6301102083036 นิศารัตน์ ผิวพิมพ์ดี การตลาด 10
29 6301102083037 ศศิธร หายะกุล การตลาด 10
30 6301102083038 ศุภพล ศรีโยธา การตลาด 10
31 6301102083039 วรวุฒิ ประดับ การตลาด 10
32 6301102083040 ธรรมรัตน์ ทานะเวช การตลาด 10
33 6301102083041 ภาณุพงศ์ จิตติวรรณ การตลาด 10
34 6301202083001 พีรพัฒน์ เมืองจันทร์ การตลาด 10
35 6301202083002 สิริวัฒน์ แก้วสุข การตลาด 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก