รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301102113001 มินตา ปิ่นมณี การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
2 6301102113002 ลิขิต ขนส่ง การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
3 6301102113003 ชฎาพร เสารโสภา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
4 6301102113004 นฤมล มิ่งขวัญสุข การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
5 6301102113005 อาณุภาพ ชลพันธสัมฤทธิ์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
6 6301102113006 มรรควัฒน์ มูระคา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
7 6301102113007 ธรรญกร สุวรรณคุณวนิช การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
8 6301102113009 จันจิรา แย้มชู การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
9 6301102113010 อนุศรา มวยมา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
10 6301102113011 ศุภกร กิตติโสภัทร์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
11 6301102113012 อังคณา อุดมศิริ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
12 6301102113013 ระพีพร มงคลสุข การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
13 6301102113014 ธยานี อันมาก การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
14 6301102113015 ภากรณ์ พัสดุ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
15 6301102113016 สุกัญญา บุตรเสน่ห์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
16 6301102113017 ปริญญาพร โล่ห์คำ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
17 6301102113018 ศศิรา บุญศรี การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
18 6301102113019 วรรณภา สุขประเสริฐ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
19 6301102113020 ปนัดดา สุกใส การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
20 6301102113021 รัตนา เดไรรัมย์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
21 6301102113022 อิษยา ทิพย์แก้ว การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
22 6301102113023 พัดชา พิมพาทอง การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
23 6301102113024 รัชนี เอี่ยมดารา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
24 6301102113025 ยุพิน มะพุชาติ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
25 6301102113026 ปัทมาพร สิงหวิบูลย์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
26 6301102113028 ณัฏฐนันท์ ตันเจริญ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
27 6301102113029 มธุริน บุญเรือง การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
28 6301102113030 ทิพรดา โหวดจะโปะ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
29 6301102113031 รัตติมา พ่อตา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
30 6301102113032 พลกานต์ สายสมาน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
31 6301102113033 ดลลักษณ์ วิลัยกลาง การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
32 6301102113034 เบญญภา แซ่หลู่ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
33 6301102113035 กฤติยา เงางาม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
34 6301202113001 ชาลินี เลาปริสุทธิ์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก