รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201102113001 ปภาดา จันจู การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
2 6201102113003 ปิยะรัตน์ จันทพาหะ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
3 6201102113004 วัชราภรณ์ พาวินิจ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
4 6201102113005 นันทิชา อบมาพันธ์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
5 6201102113006 ธัญวรัตน์ เทพบุรี การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
6 6201102113007 ราชาวดี บุญฉาย การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
7 6201102113008 จิรพิพัฒน์ เทพทอง การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
8 6201102113009 ณิชาภัทร สุพร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
9 6201102113010 ฐากูร ศรีสะอาด การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
10 6201102113011 คีตภัทร ร่ามประทู้ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
11 6201102113012 พัชราพร จวนรุ่ง การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
12 6201102113013 จุฑามาศ เหล่าอินทร์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
13 6201102113014 สโรชา ดารา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
14 6201102113015 พิมลพรรณ ธีระกิจ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
15 6201102113016 จิรายุ แก้วโผงเผง การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
16 6201102113017 รพีพร เอี่ยมทิพย์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
17 6201102113018 พนิตนันท์ ฮวดไวยการณ์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
18 6201102113019 กนกพร ไชยเพ็ชร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
19 6201102113021 อัญมณี ศรีหงษ์ทอง การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
20 6201102113022 อรอุมา มั่นใจ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
21 6201102113025 ธนัชพร พฤกษาเดชากุล การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
22 6201102113026 เฉลิมชัย โหมดเทศ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
23 6201102113027 วราพร สิงห์โตเพชร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
24 6201102113028 พิชามญชุ์ สังขะมาน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
25 6201102113029 ทินประภา ล้อมทอง การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
26 6201102113030 ชลธิชา แซ่น่าย การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
27 6201102113031 สุจิตรา แซ่โอ้ว การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
28 6201102113033 จินตนา วงศ์ก่ำ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
29 6201102113036 อาฒยา ศุภเทียน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
30 6201202113001 ถิรนัย ทองเพ็ง การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
31 6201202113002 วรพรรณ วรรณทอง การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
32 6201202113003 กมลวรรณ ศรีรัตน์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
33 6201202113004 พิมพกานต์ นะวาระ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก