รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301102048001 พรรณิภาภรณ์ ไชยชาติ การจัดการ 10
2 6301102048002 ศรัณย์พร สังกลม การจัดการ 10
3 6301102048003 ญาตาวี พึ่งไทย การจัดการ 10
4 6301102048004 ณัทวดี รอดณรงค์ การจัดการ 10
5 6301102048005 วันวิสา ภาอุดม การจัดการ 10
6 6301102048007 อรนุช แสงคำกุล การจัดการ 10
7 6301102048008 เบญจมาศ แซ่ตัน การจัดการ 10
8 6301102048009 กนกรัตน์ เทพรักษา การจัดการ 10
9 6301102048010 ธนาภรณ์ พุ่มวิมล การจัดการ 10
10 6301102048011 ปุณณ์ณพิชญ์ เสาวพันธ์ การจัดการ 10
11 6301102048012 ศิริลักษณ์ อรรตบุตร การจัดการ 10
12 6301102048013 ธราภรณ์ ระดาพันธุ์ การจัดการ 10
13 6301102048014 ปัณฑารีย์ ทับสุวรรณ การจัดการ 10
14 6301102048015 ดวงฤทัย ใจแก้ว การจัดการ 10
15 6301102048016 กชมน งานเกณฑ์ การจัดการ 10
16 6301102048017 วันชนะ เรืองกลั่น การจัดการ 10
17 6301102048018 พัฒนาวดี แสนบุดดา การจัดการ 10
18 6301102048019 นงลักษณ์ จันทร์อยู่จริง การจัดการ 10
19 6301102048020 วิภาวดี สายสุวรรณ์ การจัดการ 10
20 6301102048021 สายรุ้ง สุทธิแพทย์ การจัดการ 10
21 6301102048022 สุปราณี สีกันหา การจัดการ 10
22 6301102048023 สิริเขมาภรณ์ วะสุขันธ์ การจัดการ 10
23 6301102048024 ปฐมศตพร พัสดุ การจัดการ 10
24 6301102048025 กุลธิดา จันทวงศ์ การจัดการ 10
25 6301102048026 มณฑิตา ไชยโยธา การจัดการ 10
26 6301102048027 พิมพ์ณดา เซ่งลอยเลื่อน การจัดการ 10
27 6301102048028 สุนิศา แย้มแจ่ม การจัดการ 10
28 6301102048029 ธวรรณรัตน์ กาลพัฒน์ การจัดการ 10
29 6301102048030 ธาริณี บูรณารมย์ การจัดการ 10
30 6301102048031 นพัตษร คำหงษ์ การจัดการ 10
31 6301102048032 จิรพัฒน์ ภิรมย์เชย การจัดการ 10
32 6301102048033 สุนิษา สุทธิสน การจัดการ 10
33 6301102048034 อังคณา จันทร์เสน การจัดการ 10
34 6301102048035 เกตุวดี ท้วมโสภา การจัดการ 10
35 6301102048036 ทองแหวน อภัยศิลา การจัดการ 10
36 6301102048037 จีรพร ขาวจันทร์ดี การจัดการ 10
37 6301102048038 ทัศนีย์ ชาญพล การจัดการ 10
38 6301102048039 สุกัญญา แก้วประสิทธิ์ การจัดการ 10
39 6301102048040 ลี แซ่เง้อ การจัดการ 10
40 6301102048041 นัฐวิมล ศิริธัญ การจัดการ 10
41 6301102048042 สุภาวดี ทิพย์พิมล การจัดการ 10
42 6301102048043 ขวัญชนก กล้าทน การจัดการ 10
43 6301102048044 สายวัน นายมล การจัดการ 10
44 6301102048045 สุดารัตน์ วิชญาพรกุล การจัดการ 10
45 6301102048046 ศศิภา สมองดี การจัดการ 10
46 6301102048047 ศศิธร นรพงษ์ การจัดการ 10
47 6301102048048 พิชญานิน กมลเวช การจัดการ 10
48 6301102048049 ณัฐมน กะมะรี การจัดการ 10
49 6301102048050 รสรินทร์ แก้วเหลือง การจัดการ 10
50 6301102048051 กาญจนาภรณ์ เดชาปฐมนุกูล การจัดการ 10
51 6301102048052 เพ็ญเพชร ศรีรุด การจัดการ 10
52 6301102048053 วนัสนันท์ สิงห์ชู การจัดการ 10
53 6301102048054 ชนัญธิดา มุ่งมาตร การจัดการ 10
54 6301102048055 ฐิติพร ท้วมเพ็ง การจัดการ 10
55 6301102048056 สกุณา เหล่าท้วม การจัดการ 10
56 6301102048057 อัฑฒ์ ยารักษ์ การจัดการ 10
57 6301102048058 วารี เหมกุล การจัดการ 10
58 6301102048059 ฐิติมา แกล้ววาที การจัดการ 10
59 6301102048060 จริยาวรรณ อินกรุงเก่า การจัดการ 10
60 6301102048062 พัทธนันท์ มีแก้วศิริรัตน์ การจัดการ 10
61 6301102048063 ฐานุพงศ์ บัวเจริญพันธุ์ การจัดการ 10
62 6301102048064 ศันศนีย์ เสนอกลาง การจัดการ 10
63 6301102048065 จิตติมา จันทรบาง การจัดการ 10
64 6301102048066 พงศกร อ่อนส้มกริต การจัดการ 10
65 6301102048067 สุมินตรา เกิดสุข การจัดการ 10
66 6301102048068 วายุ กลิ่นสิงห์ การจัดการ 10
67 6301102048069 สิริพร เจริญยิ่ง การจัดการ 10
68 6301102048070 ธนภรณ์ เกตุแก้ว การจัดการ 10
69 6301102048071 ชมพูนุท ทองเจริญ การจัดการ 10
70 6301102048072 อาทิตย์ติยา เดชาฤทธิ์ การจัดการ 10
71 6301102048073 อรชุมา ทิพย์จันทร์ การจัดการ 10
72 6301102048074 พรนภา รักที่พึ่ง การจัดการ 10
73 6301102048076 ภัทรพล ธาราพร การจัดการ 10
74 6301102048077 พีรณัฐ พิลึกรัมย์ การจัดการ 10
75 6301102048078 ยุทธนา บรรเทาวงษ์ การจัดการ 10
76 6301102048079 พันดิ์ศักดิ์ ธาตุทอง การจัดการ 10
77 6301102048080 จิรวัฒน์ สืบยุบล การจัดการ 10
78 6301102048081 สุนิสา ครุฑรัมย์ การจัดการ 10
79 6301202048001 เดชดนัย สงกา การจัดการ 10
80 6301202048002 จุรีภรณ์ สดใส การจัดการ 10
81 6301202048003 สุภาวดี สุหัตถาพร การจัดการ 10
82 6301202048004 ธนวัฒน์ งามพิพัฒนกุล การจัดการ 10
83 6301202048005 ธนพัต จันทรปรุง การจัดการ 10
84 6301202048006 ภคพงษ์ พุ่มอ่ำ การจัดการ 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก