รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201102048001 จิตสุภา เลื่อนสุขสันต์ การจัดการ 10
2 6201102048002 ยอดธิดา รุ่งเรือง การจัดการ 10
3 6201102048003 วรรณพร พรหมสุรินทร์ การจัดการ 10
4 6201102048004 บุษญา ขันทองดี การจัดการ 10
5 6201102048005 ภานุ ศุกรเศรณี การจัดการ 10
6 6201102048006 ชนินทร์ เกษเวทย์ การจัดการ 10
7 6201102048009 วรรัตน์ ปวงคำ การจัดการ 10
8 6201102048011 พันแสง วิลัยพันธ์ การจัดการ 10
9 6201102048012 กัญญ์ฐพิมพ์ หนูอ้น การจัดการ 10
10 6201102048013 ลำเทียน สวยล้ำ การจัดการ 10
11 6201102048014 สุธีดารัตน์ ขุนศรีจตุรงค์ การจัดการ 10
12 6201102048015 ณัฐวิภา พุมมา การจัดการ 10
13 6201102048016 ศิริลักษณ์ ชมภูแสน การจัดการ 10
14 6201102048017 สุพรรษา ปรีชาศิลป์ การจัดการ 10
15 6201102048018 เสฎฐวุฒิ สงวนกาย การจัดการ 10
16 6201102048019 สุมิตรา บุญล้อม การจัดการ 10
17 6201102048020 วันชนะ เหลืองสอาด การจัดการ 10
18 6201102048021 ปกรณ์ สุรธรรม การจัดการ 10
19 6201102048022 กรรณิกา เปรมตุ่น การจัดการ 10
20 6201102048023 ศศิธร รอดแดง การจัดการ 10
21 6201102048024 เจริญศรี ปานเจริญ การจัดการ 10
22 6201102048025 ภัทรวี อุ่นเพ็ง การจัดการ 10
23 6201102048026 พรหทัย โรจนสุวรพงค์ การจัดการ 10
24 6201102048027 ณษารัตน์ บุญประคอง การจัดการ 10
25 6201102048028 ชวนากร สังข์แก้ว การจัดการ 10
26 6201102048029 สุพรรษา ทองหอม การจัดการ 10
27 6201102048030 พลอยไพลิน พลเยี่ยม การจัดการ 10
28 6201102048031 ประภัสสร เรืองวานิช การจัดการ 10
29 6201102048033 ศศิธร สมศรี การจัดการ 10
30 6201102048034 น้ำฝน ภูวงเดือน การจัดการ 10
31 6201102048035 ชินโชติ เตชะนันท์ การจัดการ 10
32 6201102048036 เพ็ชรรัตน์ เหมรังษี การจัดการ 10
33 6201102048037 ปัทมา มีแสง การจัดการ 10
34 6201102048038 ณิชชาวีณ์ ทัพแก่น การจัดการ 10
35 6201102048039 สมศักดิ์ บาลี การจัดการ 10
36 6201102048040 พรพงษ์ ทรัพย์อัมพร การจัดการ 10
37 6201102048041 ธัญญลักษณ์ ศิริโรจน์ การจัดการ 10
38 6201102048042 กวินณา บุญธรรม การจัดการ 10
39 6201102048043 รุตฑิตา ชินโชติ การจัดการ 10
40 6201102048044 วันวิสา แสงสวัสดิกุล การจัดการ 10
41 6201102048045 สุรัมภา โพธิ์ทอง การจัดการ 10
42 6201102048046 ภาณุพงศ์ สุขชัย การจัดการ 10
43 6201102048047 อารีรัตน์ ยืนยั่ง การจัดการ 10
44 6201102048048 กนกวรรณ ทองมีศรี การจัดการ 10
45 6201102048049 อภิวัฒน์ วาปีสา การจัดการ 10
46 6201102048050 กัญญารัตน์ ศิริธร การจัดการ 10
47 6201102048051 นิธิทัศน์ ไพโสภา การจัดการ 10
48 6201102048052 ลัดดาวรรณ เกียรติอัชฌาสัย การจัดการ 10
49 6201102048053 นวพล มักเจริญ การจัดการ 10
50 6201102048054 ธัญญลักษณ์ ขันนาก การจัดการ 10
51 6201102048055 ศิริลักษณ์ ธรรมกิจ การจัดการ 10
52 6201102048056 จริยา ไปล่ปลั่ง การจัดการ 10
53 6201102048057 ศศิวิมล พนมรัมย์ การจัดการ 10
54 6201102048058 ปริศนา พิศเพ็ง การจัดการ 10
55 6201102048059 เจตนิพัทธ์ พุทธอินทร์ การจัดการ 10
56 6201102048060 แพรว พงษ์เพ็ชร การจัดการ 10
57 6201102048061 วาสนา ศรีมาตย์ การจัดการ 10
58 6201102048062 อริยะพัชร อ่างเงิน การจัดการ 10
59 6201102048063 อาทิตย์ ทศพร การจัดการ 10
60 6201102048064 ชัชฎา แย้มคงเมือง การจัดการ 10
61 6201102048065 กมลลักษณ์ ก้อนคำใหญ่ การจัดการ 10
62 6201102048066 จุรีภรณ์ พานทอง การจัดการ 10
63 6201102048067 ปิยวรรณ์ จารุกิตติ์จิรโชติ การจัดการ 10
64 6201102048068 ปุณณาสา ม่วงเชย การจัดการ 10
65 6201102048069 ณัฐวุฒิ แซ่ตั๊ง การจัดการ 10
66 6201102048070 อริยะพัชร อ่างเงิน การจัดการ 10
67 6201102048071 จิตรภาณุ คงวัน การจัดการ 10
68 6201102048072 ชลธิชา พูลสมบัติ การจัดการ 10
69 6201102048073 ขวัญชัย เชื้อดี การจัดการ 10
70 6201202048001 โกวิท ครองระวะ การจัดการ 10
71 6201202048002 กาญจนาวดี แหวนเงิน การจัดการ 10
72 6201202048003 ภัทราพร เบ้าเที่ยง การจัดการ 10
73 6201202048004 ฐิติมาพร พลมั่น การจัดการ 10
74 6201202048005 ปาริชาต ศรีนวล การจัดการ 10
75 6201202048006 ลลิตา สิงห์นิกร การจัดการ 10
76 6201202048007 รวิสรารัตน์ เจริญพลวัฒนกิจ การจัดการ 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก