รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301102088001 นันทนัช ศรีบาง การตลาด 10
2 6301102088003 เดือนเพ็ญ คำภู การตลาด 10
3 6301102088005 ศุภกิจ เกี๋ยงแก้ว การตลาด 10
4 6301102088006 สรนฏ พรมพิมพ์ การตลาด 10
5 6301102088007 ณัฐดนัย มรรคจินดา การตลาด 10
6 6301102088008 เอกลักษณ์ สีสนิท การตลาด 10
7 6301102088009 ณพัชญ์ปภา ชำนิเขตร์กิจ การตลาด 10
8 6301102088010 ณัฐพล ไทยนาม การตลาด 10
9 6301102088013 ธนากร ปันเงิน การตลาด 10
10 6301102088015 เมธาสิทธิ์ วงษ์วัฒนธรรม การตลาด 10
11 6301102088016 นพจิรา กันม่วง การตลาด 10
12 6301102088017 ภัทริชา รอดสำอางค์ การตลาด 10
13 6301102088018 กฤติพร แก้วสาคู การตลาด 10
14 6301102088019 ชวลิต อุ่นใจ การตลาด 10
15 6301102088020 พิราพร นึกได้ การตลาด 10
16 6301102088021 ภัทรวดี สุขใจ การตลาด 10
17 6301102088022 ธันวาพร อ่อนฤทธิ์ การตลาด 10
18 6301102088023 พรทิพย์ ศรียะอาส การตลาด 10
19 6301102088024 ฐิติกร พิสิฐอมรกุล การตลาด 10
20 6301102088025 วิษณุ อัครมิ่งมงคล การตลาด 10
21 6301102088026 ธันย์ชนก เต็กสุวรรณ การตลาด 10
22 6301102088027 บูรณ์พิภพ จันทรสาขา การตลาด 10
23 6301102088028 อภิญญา พูลสุข การตลาด 10
24 6301102088029 สุกันญา จันทร์เทศ การตลาด 10
25 6301102088030 มีนา สุวะไชย การตลาด 10
26 6301102088031 สิริกุล วรนาม การตลาด 10
27 6301102088032 ณัฏฐ์ เจษฎากรศิริสกุล การตลาด 10
28 6301102088033 สุมิตรา สีชมภู การตลาด 10
29 6301102088034 นันทนา ไชยรักษ์ การตลาด 10
30 6301102088035 สร้อยนภา ภู่ทอง การตลาด 10
31 6301102088036 สิริชัย โถแพงจันทร์ การตลาด 10
32 6301102088037 ลิขิต ทาวงศ์ การตลาด 10
33 6301102088038 นฤมล ทับทิม การตลาด 10
34 6301102088039 เสาวนีย์ ศรีจุดานุ การตลาด 10
35 6301102088040 ชณัฐภรณ์ วรรณโอทอง การตลาด 10
36 6301102088041 วรรษา อมตะกุล การตลาด 10
37 6301102088042 ณัฐนนท์ สันติเพ็ชร การตลาด 10
38 6301102088043 สุชัญณิชา สุขกำเนิด การตลาด 10
39 6301102088044 ธนาภรณ์ สุระเรืองชัย การตลาด 10
40 6301102088045 ศรัณยา เหลืองประสิทธิ์ การตลาด 10
41 6301102088046 จริยา อุดม การตลาด 10
42 6301102088047 เกวลี ลายเอี่ยม การตลาด 10
43 6301102088048 เสาวนีย์ ประกายแก้ว การตลาด 10
44 6301102088049 ลลิตา จำเริญทอง การตลาด 10
45 6301102088050 นิภาพร หนูปาน การตลาด 10
46 6301102088051 จิรัชฌา นิติวณิชสกุล การตลาด 10
47 6301102088052 นภาพร นิลรอด การตลาด 10
48 6301102088053 ศุภวัฒน์ เรืองศิรพงษ์ การตลาด 10
49 6301102088054 สร้อยสุดา ภาษีรอด การตลาด 10
50 6301102088055 กนกพร จันทะวรรณ การตลาด 10
51 6301102088056 อุเทน ลียะวงค์ การตลาด 10
52 6301102088057 นวรัตน์ สุทธิเวชกุล การตลาด 10
53 6301102088058 กนกวรรณ สาริบุตรานนท์ การตลาด 10
54 6301102088059 มลุณี สายทอง การตลาด 10
55 6301102088060 ทิวาพร สืบพิสสัย การตลาด 10
56 6301102088061 มยุรา อารีชม การตลาด 10
57 6301102088062 ธีรไนย ขวัญปัญญา การตลาด 10
58 6301102088063 อุษา สุวรรณศรีสุข การตลาด 10
59 6301102088064 ณพีร์สรัล ธนพันธ์เดชสกุล การตลาด 10
60 6301102088065 ศลิษา บัวผาดี การตลาด 10
61 6301102088066 กรรณิการ์ นันเปรย การตลาด 10
62 6301102088067 ยลรดี คนหาญ การตลาด 10
63 6301202088001 มณีทิพย์ สารพิมพ์ การตลาด 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก