รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201102088003 อุษณีย์ สุวานิช การตลาด 10
2 6201102088005 สุวรรณา พือสันเทียะ การตลาด 10
3 6201102088006 วิภารัตน์ เขียวคราม การตลาด 10
4 6201102088007 กัญจน์ปณิดา ภัทรวัฒน์โภคิน การตลาด 10
5 6201102088008 อนุสรา ยืนยง การตลาด 10
6 6201102088009 เมวียา ดาทอง การตลาด 10
7 6201102088010 ทิติภา ภู่งามชื่น การตลาด 10
8 6201102088011 กมลชนก จันทร์เทพา การตลาด 10
9 6201102088012 นัชชา สอนโยธา การตลาด 10
10 6201102088013 ณปภัช มาเจริญ การตลาด 10
11 6201102088014 ธีรนันท์ ศรีรัตน์ การตลาด 10
12 6201102088015 อธิติพันธุ์ แช่มไล่ การตลาด 10
13 6201102088016 นัฎชา ชีวชานนท์ การตลาด 10
14 6201102088017 สุวภัทร พิมพา การตลาด 10
15 6201102088018 นิโลบล ลีจาด การตลาด 10
16 6201102088019 เบญจวรรณ แจ้งใจ การตลาด 10
17 6201102088020 แก้วใจ แสนขวา การตลาด 10
18 6201102088022 วงศ์ปกรณ์ เจริญทวีสุข การตลาด 10
19 6201102088023 ณัฐพล มีแสง การตลาด 10
20 6201102088024 นัฐวุฒิ มูลสุวรรณ การตลาด 10
21 6201102088025 สิรวิช ภูถาวร การตลาด 10
22 6201102088026 สรรเพชร พิชัยกาล การตลาด 10
23 6201102088027 สัญชัย นนทศิลา การตลาด 10
24 6201102088028 ธนากร สถานพงษ์ การตลาด 10
25 6201102088029 ธนากร สว่างภพ การตลาด 10
26 6201102088030 นันทกาญจน์ เพ็งคุณ การตลาด 10
27 6201102088032 ฐนรัชต์ เติมบุญวณิชย์ การตลาด 10
28 6201102088035 อรรถพล แกมนิล การตลาด 10
29 6201102088036 สุรัตน์ ใจวังโลก การตลาด 10
30 6201102088037 ตะวัน จวบแจ้ง การตลาด 10
31 6201102088038 ภาวิณี ศรีเจริญ การตลาด 10
32 6201102088039 มณีรัตน์ สุขศรี การตลาด 10
33 6201102088040 ฤดีมล สุราช การตลาด 10
34 6201102088041 กัญญารัตน์ สุมาลุย์ การตลาด 10
35 6201102088042 จันทนีย์ นามเสนา การตลาด 10
36 6201102088043 โสภาภรณ์ แสนเรียบร้อย การตลาด 10
37 6201102088044 ชยากร เมษะมาน การตลาด 10
38 6201102088045 รุ่งนภา เอื้องโสภา การตลาด 10
39 6201102088046 ธนาพล แย้มบุญมี การตลาด 10
40 6201102088048 ธัญชนก รักอก การตลาด 10
41 6201102088049 ชณัฐฌา ชูนุช การตลาด 10
42 6201102088050 หนึ่งฤทัย วิริยะโรจน์ การตลาด 10
43 6201102088051 ณัฏฐ์ รัตนกุลกิตติ์ การตลาด 10
44 6201102088052 อินทร์ธิรักษ์ เกตุมณี การตลาด 10
45 6201102088053 ฤดีรัตน์ ธงอาษา การตลาด 10
46 6201102088054 วิไลวรรณ สุจริต การตลาด 10
47 6201102088055 กชกร วัดแก้ว การตลาด 10
48 6201102088056 ศิวพร การะเวก การตลาด 10
49 6201102088057 พิชญาภา นิ่มนวล การตลาด 10
50 6201102088058 เพชรี เรือนทองดี การตลาด 10
51 6201102088059 ทนงศักดิ์ ศรียางนอก การตลาด 10
52 6201102088060 ภานุพงศ์ กลั่นแดง การตลาด 10
53 6201102088061 โสรยา สิงห์เขียว การตลาด 10
54 6201102088062 เพ็ญนภา ก่ำสุข การตลาด 10
55 6201102088063 ศุภาดา แสงเกร็ด การตลาด 10
56 6201102088064 ศิริวรรณ ตาพัดสิงห์ การตลาด 10
57 6201102088065 ปภาวดี นาสมภักดิ์ การตลาด 10
58 6201102088066 ฐิติมา กีนะขาม การตลาด 10
59 6201102088067 นาทฤดี เพ็ชรดี การตลาด 10
60 6201102088068 จีรวรรณ พสุนนท์ การตลาด 10
61 6201102088069 ชนม์นิภา สลำ การตลาด 10
62 6201102088070 มรกต รักษะประโคน การตลาด 10
63 6201102088071 ไอลดา หงษ์ทอง การตลาด 10
64 6201102088073 ธีธัช แซ่ตั๊น การตลาด 10
65 6201102088074 สรทรรศน์ แจ่มแจ้ง การตลาด 10
66 6201102088075 ผุสชา น้อยอุทัย การตลาด 10
67 6201102088076 กรชนก ใบบ้ง การตลาด 10
68 6201102088077 กฤษลดา หล่ายตระกูล การตลาด 10
69 6201102088078 วิรัญญา กระโจมทอง การตลาด 10
70 6201102088079 กุลธิดา สงเคราะห์ การตลาด 10
71 6201102088080 ศศมน อามอ การตลาด 10
72 6201102088081 วนิดา ชึหมื่อ การตลาด 10
73 6201102088082 น้ำอ้อย นครศรี การตลาด 10
74 6201102088083 สรัญญา คล้อยเสือ การตลาด 10
75 6201102088084 เจนจิรา ตังกานนท์ การตลาด 10
76 6201102088085 ธีรนัย ธนพันธ์ การตลาด 10
77 6201102088086 ฉัตรไพลินทร์ พจนสุนทร การตลาด 10
78 6201102088088 ณัฐณิชา พิจิตร การตลาด 10
79 6201102088089 ณัฐธียา ทองเนียม การตลาด 10
80 6201102088090 วรรณภา นอนิล การตลาด 10
81 6201102088091 กิตติเทพ ชมเจริญ การตลาด 10
82 6201102088092 ทรงพล อินทร์ทิพย์ การตลาด 10
83 6201102088093 ไชยยันต์ พาชอบ การตลาด 10
84 6201102088094 ธัญญธร ปิติคุณประเสริฐ การตลาด 10
85 6201102088095 ดวงเนตร วิจิตรสรเกียรติ การตลาด 10
86 6201102088097 ศศิภา ลำภูเพชร การตลาด 10
87 6201102088098 ณรงค์ วิเชียรฉาย การตลาด 10
88 6201102088099 นิสากร อ่อนฉ่ำ การตลาด 10
89 6201102088100 รัตนาภรณ์ สินสืบเชื้อ การตลาด 10
90 6201102088101 ธิฎา อ่อนจันทร์ การตลาด 10
91 6201102088102 อินทร ชื่นสุวรรณ การตลาด 10
92 6201102088104 อนงลักษณ์ เอี่ยมเลิศ การตลาด 10
93 6201102088105 อาธิติญา ท้าวองค์การ การตลาด 10
94 6201102088106 สุภัสทราวดี เตียรถ์นานนท์ การตลาด 10
95 6201202088001 การตลาด 10
96 6201202088002 วิชญา พุฒหอม การตลาด 10
97 6201202088003 บอย จุมออน การตลาด 10
98 6201202088004 พนิดา เรียนศรี การตลาด 10
99 6201202088005 ณปภัช มาเจริญ การตลาด 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก