รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301102098002 โอ้นาง ลุงยี่ การจัดการโลจิสติกส์ 10
2 6301102098004 ชฎาพร ไทยอัฐวิถี การจัดการโลจิสติกส์ 10
3 6301102098005 รัตนาภรณ์ กงตาล การจัดการโลจิสติกส์ 10
4 6301102098006 จุฑามาศ วงค์วิลาส การจัดการโลจิสติกส์ 10
5 6301102098007 สุภัสสรา ศิลารัตน์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
6 6301102098008 เตชทัต เผ่าหอม การจัดการโลจิสติกส์ 10
7 6301102098009 มณีรัตน์ สายโคกสูง การจัดการโลจิสติกส์ 10
8 6301102098010 อภิวัฒน์ สุ่มงาม การจัดการโลจิสติกส์ 10
9 6301102098011 ธิชา วงษ์อนุ การจัดการโลจิสติกส์ 10
10 6301102098012 คณิภา โถทอง การจัดการโลจิสติกส์ 10
11 6301102098013 ศุภชัย ทองเงิน การจัดการโลจิสติกส์ 10
12 6301102098014 ฐิติกานต์ เสิบกลิ่น การจัดการโลจิสติกส์ 10
13 6301102098015 สุพัตรา ปัสสาคำ การจัดการโลจิสติกส์ 10
14 6301102098016 นภารัตน์ ขวัญเดิน การจัดการโลจิสติกส์ 10
15 6301102098017 ณรงค์ศักดิ์ สมนิยาม การจัดการโลจิสติกส์ 10
16 6301102098018 มุกดา นิลนางงาม การจัดการโลจิสติกส์ 10
17 6301102098019 ธนกร กลิ่นอ่อน การจัดการโลจิสติกส์ 10
18 6301102098020 ชนัญญา ต่วนชะเอม การจัดการโลจิสติกส์ 10
19 6301102098021 วนัดดา เกษทองมา การจัดการโลจิสติกส์ 10
20 6301102098022 ศศิฤดี วงษ์ศิลป การจัดการโลจิสติกส์ 10
21 6301102098023 มัลลิกา บุ้งทอง การจัดการโลจิสติกส์ 10
22 6301102098024 ณัฐนันท์ เห็มแข้ การจัดการโลจิสติกส์ 10
23 6301102098025 อรพรรณ คำใบ การจัดการโลจิสติกส์ 10
24 6301102098026 ธีรยุทธ์ สุทธสินธุ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
25 6301102098027 กุลสตรี จิรธนาวุฒิพาณิชย์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
26 6301102098028 จิราภา เถาว์จัตุรัส การจัดการโลจิสติกส์ 10
27 6301102098029 ศวิตา บุญธรรม การจัดการโลจิสติกส์ 10
28 6301102098030 ชัยวัฒน์ เหลืองอ่อน การจัดการโลจิสติกส์ 10
29 6301102098031 ปุรพัจน์ เลาวนาบริบูรณ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
30 6301102098032 นิธิศ คำมะบาล การจัดการโลจิสติกส์ 10
31 6301102098033 ปวรุตม์ เลาวนาบริบูรณ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
32 6301102098034 วาสิฎฐี สุทธินาค การจัดการโลจิสติกส์ 10
33 6301102098035 อุรารัตน์ โกนสันเทียะ การจัดการโลจิสติกส์ 10
34 6301102098036 ณัฐพัชร์ กายพันธ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
35 6301102098037 เกรียงไกร เชยสุนทร การจัดการโลจิสติกส์ 10
36 6301102098038 วันวิสาข์ คุ้มทิม การจัดการโลจิสติกส์ 10
37 6301102098039 จารุพัสตร์ มณี การจัดการโลจิสติกส์ 10
38 6301102098040 สุพิชชา อินทรพรหม การจัดการโลจิสติกส์ 10
39 6301102098041 พลอยไพลิน สระแพ การจัดการโลจิสติกส์ 10
40 6301102098042 นันท์นลิน นูหาน การจัดการโลจิสติกส์ 10
41 6301102098043 รมิดา หัศดวง การจัดการโลจิสติกส์ 10
42 6301102098044 มุขรินทร์ วรรณสุทธะ การจัดการโลจิสติกส์ 10
43 6301102098045 สายฝน เผยโคกสูง การจัดการโลจิสติกส์ 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก