รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201104068002 จิรยุทธ์ ศิลาวล การบัญชี 10
2 6201104068003 มาลินี บุญศรี การบัญชี 10
3 6201104068004 โสมสิริ เพ็งพุฒ การบัญชี 10
4 6201104068006 ชนัญธิดา ดอกไม้เทศ การบัญชี 10
5 6201104068007 ธัญชนก ยุวณวรรธนะ การบัญชี 10
6 6201104068008 วาสนา กาญจนเมืองทอง การบัญชี 10
7 6201104068009 สุชาดา ยอดสุวรรณ์ การบัญชี 10
8 6201104068010 ณัฐสุดา พรหมทอง การบัญชี 10
9 6201104068011 วนิดา อันทรินทร์ การบัญชี 10
10 6201104068012 วรรฐกาญต์ รีเงิน การบัญชี 10
11 6201104068013 นิรมล ศิริวรรณะ การบัญชี 10
12 6201104068014 พรหมพร ประทุมมา การบัญชี 10
13 6201104068015 วันทิพย์ วงษ์แตง การบัญชี 10
14 6201104068016 สาธิดา โสภา การบัญชี 10
15 6201104068017 แพรพลอย มาพันดุง การบัญชี 10
16 6201104068018 ศิรินาฎ แก้วลุนคำ การบัญชี 10
17 6201104068019 ชลธิชา วงษ์พันทา การบัญชี 10
18 6201104068020 วัลยา กำริสุ การบัญชี 10
19 6201104068021 สาวิตรี กรมมา การบัญชี 10
20 6201104068022 วันดี ล่มโพธิ์ การบัญชี 10
21 6201104068023 พิสิษฐ์ จิตร์เลิศ การบัญชี 10
22 6201104068025 บัญจรัตน์ รักษาธรรม การบัญชี 10
23 6201104068026 ศิริลักษณ์ นครเกตุ การบัญชี 10
24 6201104068027 จิราภา อินทร์จั่น การบัญชี 10
25 6201104068028 จันทร์จิรา พ่วงลาบุตร การบัญชี 10
26 6201104068029 อินทร์ธุอร ภูผานม การบัญชี 10
27 6201104068030 ณัฐพล วิหกโต การบัญชี 10
28 6201104068031 วลัยพร พลับแจ้ง การบัญชี 10
29 6201104068032 กัญญาดา กุเกิด การบัญชี 10
30 6201104068033 พรสุดา ภิญโญภาพมงคล การบัญชี 10
31 6201104068035 จินดารัตน์ ประเสริฐสังข์ การบัญชี 10
32 6201104068036 นัจวรรณ มีสุข การบัญชี 10
33 6201104068037 วรรณภรณ์ ราชรี การบัญชี 10
34 6201104068038 นันท์นภัสร์ ครองพันธ์ การบัญชี 10
35 6201104068039 อินทิรา จันทสิงห์ การบัญชี 10
36 6201104068040 ภริดา หนูกลัด การบัญชี 10
37 6201104068041 ภุมริน อู่ตะเภา การบัญชี 10
38 6201104068042 ปนัดดา ฉิมภาลี การบัญชี 10
39 6201104068043 กนิษฐา ศรีสุวรรณ การบัญชี 10
40 6201104068044 เมธินี เทียนชัย การบัญชี 10
41 6201104068045 ไอลดา พุ่มพวง การบัญชี 10
42 6201104068046 สุดารัตน์ ชาวท่าทราย การบัญชี 10
43 6201104068047 กาญจนา แต่งสง่า การบัญชี 10
44 6201104068048 ทัดดาว ปลาชะนะ การบัญชี 10
45 6201104068049 ประไพ สังข์ป้อม การบัญชี 10
46 6201104068051 สุดา วันทอง การบัญชี 10
47 6201104068052 ดาวนภา จันทร์ทอง การบัญชี 10
48 6201104068053 ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ การบัญชี 10
49 6201104068054 ประภัสสร นวมนาคะ การบัญชี 10
50 6201104068055 พิมพ์นิภา สินพันธ์ การบัญชี 10
51 6201104068056 ปัทมพร พุฒิเนาวรัตน์ การบัญชี 10
52 6201104068057 สุพัตรา พงพุฒ การบัญชี 10
53 6201104068058 ธัญลักษณ์ ทองจันดี การบัญชี 10
54 6201104068060 กาญจนา ทวีร่าง การบัญชี 10
55 6201104068062 วรกร คงพันธ์ การบัญชี 10
56 6201104068063 วัฒนา โตสุวรรณ์ การบัญชี 10
57 6201104068064 รุ่งฟ้า ทองเรือง การบัญชี 10
58 6201104068066 ชลลดา ธีรพารุ่งเรือง การบัญชี 10
59 6201104068068 สุดารัตน์ ลาหู่ การบัญชี 10
60 6201104068069 เปมิกา จีนพิน การบัญชี 10
61 6201104068070 เจนจิรา เกตุแดง การบัญชี 10
62 6201104068071 นิภากรณ์ พรพา การบัญชี 10
63 6201104068073 วรรณิสา ชัยแก้ว การบัญชี 10
64 6201104068074 กนิษฐา สุขสงวน การบัญชี 10
65 6201104068075 ศรินทิพย์ ศรีทา การบัญชี 10
66 6201104068076 ณัฐสุดา นุชเจริญ การบัญชี 10
67 6201104068077 พรวิมล เจริญวงค์ การบัญชี 10
68 6201104068078 ธรชญาน์ อ้อพูล การบัญชี 10
69 6201104068079 บูรณิมา วัฒนายั่งยืน การบัญชี 10
70 6201104068080 สมฤทัย จันทร์เปลี่ยน การบัญชี 10
71 6201104068082 รัชนีวรรณ เหมวัน การบัญชี 10
72 6201104068083 มัลลิการ์ ทองทา การบัญชี 10
73 6201104068084 อภิชญา เจริญเรืองวงศ์ การบัญชี 10
74 6201104068085 ยุวรัตน์ คำมีพา การบัญชี 10
75 6201104068086 ณัฐภัสสร ไตรภพบันลือ การบัญชี 10
76 6201104068088 ปิ่นมณี ปุ่นจาด การบัญชี 10
77 6201104068089 ชยานินทร์ บรรลือทรัพย์ การบัญชี 10
78 6201104068090 สุดาพร ไชยวรรณ การบัญชี 10
79 6201104068091 รวิวรรณ พุ่มพวง การบัญชี 10
80 6201104068092 ยศไชพัฒน์ ปรมัตกิจจากรณ์ การบัญชี 10
81 6201104068093 พรวิมล พรเจริญพิทักษ์ การบัญชี 10
82 6201104068094 เกณิกา สมปาง การบัญชี 10
83 6201104068095 นพรัตน์ อรรถวิวรรธน์ การบัญชี 10
84 6201104068096 ชลธิชา เติมสวัสดิ์ การบัญชี 10
85 6201104068097 จุฑามาศ คำหวาน การบัญชี 10
86 6201104068098 คชาภรณ์ ชฎาแก้ว การบัญชี 10
87 6201104068099 วิไลพร จตุรัตน์ประสิทธิ์ การบัญชี 10
88 6201104068102 วัฒนะพงษ์ ขวัญรักษา การบัญชี 10
89 6201104068103 ณัฐพล อนันตภักดิ์ การบัญชี 10
90 6201104068104 พิทักษ์ เล้าการนา การบัญชี 10
91 6201104068105 ธนภัทร พงษ์ไทย การบัญชี 10
92 6201104068106 อนันต์ บางเมือง การบัญชี 10
93 6201104068107 สิทธิพล รอดท่าไม้ การบัญชี 10
94 6201104068108 กฤษณะ ผลาผล การบัญชี 10
95 6201104068109 สิทธิชัย ภูษาทอง การบัญชี 10
96 6201104068110 ปุณยวีร์ อริยะสัจจะธรรม การบัญชี 10
97 6201104068111 ศรายุทธ สีหาคำ การบัญชี 10
98 6201104068112 จิรวัฒน์ หลักโคตร การบัญชี 10
99 6201104068113 ชนินทร์ แสงพันธ์ การบัญชี 10
100 6201104068114 สุเทพ ช้างป่าดี การบัญชี 10
101 6201104068115 พิเศษ มณีกล่ำ การบัญชี 10
102 6201104068116 อำนาจ สหุนิล การบัญชี 10
103 6201104068117 ศุภกิจ อำภา การบัญชี 10
104 6201104068118 พงศกร อร่ามศรี การบัญชี 10
105 6201104068119 กิตติพงศ์ เกิดไพบูลย์ การบัญชี 10
106 6201104068120 ปภังกร ละครไทย การบัญชี 10
107 6201104068121 วิษณุ บุญช่วย การบัญชี 10
108 6201104068122 สิทธิพร สุขเสถียร การบัญชี 10
109 6201104068123 ณัฐณิชาช์ ผ่องดารา การบัญชี 10
110 6201204068001 สุกัญญา ศรไชยญาติ การบัญชี 10
111 6201204068002 ประภาพร อินเทียร การบัญชี 10
112 6201204068003 พลอยปภัส ชมชัย การบัญชี 10
113 6201204068004 อารีรัตน์ มาตะสุด การบัญชี 10
114 6201204068005 ปิยะฉัตร มั่งแว่น การบัญชี 10
115 6201204068006 กิตติวินท์ สำเภาทอง การบัญชี 10
116 6201204068007 เกศรา ประคองใจ การบัญชี 10
117 6201204068008 ณัฐพร แข็งแรง การบัญชี 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก