รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201102040001 จิตราพร มีพวกมาก การจัดการ 10
2 6201102040002 รัตนา สีสาย การจัดการ 10
3 6201102040003 ปริชาต คงขุนทด การจัดการ 10
4 6201102040004 ภคินี สุดถิ่น การจัดการ 10
5 6201102040005 ขนิษฐา ดวงศรี การจัดการ 10
6 6201102040006 สุธิชา แป้นนางรอง การจัดการ 10
7 6201102040007 อำพร พรมกามินทร์ การจัดการ 10
8 6201102040008 อทิตา โพธิ์สุข การจัดการ 10
9 6201202040001 สุธิดา ทองสุวรรณ การจัดการ 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก