รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301102040001 ณภัทรพล อูเปาะหะยี การจัดการ 10
2 6301102040002 ชนิสรา สามบุญเที่ยง การจัดการ 10
3 6301102040003 นงลักษณ์ ฉิมพลี การจัดการ 10
4 6301102040005 อานัด คำไพ การจัดการ 10
5 6301102040006 ไชยวุฒิ ลอยหา การจัดการ 10
6 6301102040007 ฐานิชา เทพอรุณรัตน์ การจัดการ 10
7 6301102040008 ณัฐกานต์ พันธุมณี การจัดการ 10
8 6301102040009 เกวลิน แอบสุรางค์คีรี การจัดการ 10
9 6301102040010 สุพิฌาย์ คำเพ็ง การจัดการ 10
10 6301102040011 เจนวิทย์ มหาสินเวโรจน์ การจัดการ 10
11 6301102040012 อุไรวรรณ หะรีเมา การจัดการ 10
12 6301102040013 กมลชนก คำทอก การจัดการ 10
13 6301102040014 นัยน์ปพร พุดสีหมอก การจัดการ 10
14 6301102040015 จิรัชยา ภูสมตา การจัดการ 10
15 6301102040016 ธนสาร ผิวเผือด การจัดการ 10
16 6301102040017 ศานันสินี ชำนาญดี การจัดการ 10
17 6301102040018 พรพิมล นราแก้ว การจัดการ 10
18 6301102040019 พรสุดา แพงแก้ว การจัดการ 10
19 6301102040020 ณัฐพร ทิมแดง การจัดการ 10
20 6301102040021 ยมลพร จันทรถาวร การจัดการ 10
21 6301102040022 รุจิรา แก่นแก้ว การจัดการ 10
22 6301102040023 สุวพิชชา เสนาลัย การจัดการ 10
23 6301102040024 เสาวลักษณ์ จันทร์ไตร การจัดการ 10
24 6301102040025 ณัฐธิดา ก่อแก้ว การจัดการ 10
25 6301102040026 ไพรริน ภูวิชัย การจัดการ 10
26 6301102040028 น้ำฝน กึงไกร การจัดการ 10
27 6301102040029 สมัญญา คลังเจริญ การจัดการ 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก