รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201102080001 สุระชัย โสดามรรค์ การตลาด 10
2 6201102080002 ณิชกานต์ พลายศรี การตลาด 10
3 6201102080003 โชติพัฒน์ ไตรวีจิตรคุณ การตลาด 10
4 6201102080004 เบญจมาพร เสมอทรัพย์ การตลาด 10
5 6201102080005 รัตติยา จันทัน การตลาด 10
6 6201102080007 ธนกฤต อินทร์เพ็ญ การตลาด 10
7 6201102080008 ก้องเกียรติ อินแจ้ การตลาด 10
8 6201102080009 คำนึง แก้วดี การตลาด 10
9 6201102080010 ศศิวรรณ สมุทรเขตร์ การตลาด 10
10 6201102080011 ณัฐนันท์ สวัสดี การตลาด 10
11 6201102080012 เฉลิมชนม์ ธนธนานนท์ การตลาด 10
12 6201102080013 ณัฏฐ์วรัตถ์ สมุทรเพ็ชร การตลาด 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก