รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301102080005 พัชรี มุสันเทียะ การตลาด 10
2 6301102080006 กัลยารัตน์ เลี้ยงรักษา การตลาด 10
3 6301102080007 สุทธิพร เกิ่งภูเขียว การตลาด 10
4 6301102080009 ริญศญา ปวริศธนากุล การตลาด 10
5 6301102080010 ชุติมณฑน์ รังสิตโสภณ การตลาด 10
6 6301102080011 พรธิดา พรทองคำ การตลาด 10
7 6301102080012 ปวันรัตน์ เที่ยงธรรม การตลาด 10
8 6301102080013 ปวีณา สังเกตุ การตลาด 10
9 6301102080014 สมาภรณ์ ยาเริญ การตลาด 10
10 6301102080015 สุนิตา แสนหนองหว้า การตลาด 10
11 6301102080016 จินดารัตน์ ศึกษา การตลาด 10
12 6301102080017 ธัญญารัตน์ ก้อนกั้น การตลาด 10
13 6301102080018 ฐิติชญา ขาลรัมย์ การตลาด 10
14 6301102080019 พรพิมล ถิ่นปวัติ การตลาด 10
15 6301102080020 พิมพ์ลภัส สุมนารถ การตลาด 10
16 6301102080021 อภิชาติ ทองนวล การตลาด 10
17 6301102080022 ผไทมาศ มาตรศรี การตลาด 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก