รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201102049001 รัตนาวดี เจริญผล การจัดการ 10
2 6201102049002 ณัฐทวี ชัยวงค์ การจัดการ 10
3 6201102049003 กัลยรัตน์ เอี่ยมทอง การจัดการ 10
4 6201102049004 ณัฐนันพร ปั่นกิ่ง การจัดการ 10
5 6201102049005 ดวงใจ พรมเสนา การจัดการ 10
6 6201102049006 จิตสุภา ดียิ่ง การจัดการ 10
7 6201202049001 เกศินี ลาวเพ็ชร การจัดการ 10
8 6201202049002 ศิราวรรณ อินทอง การจัดการ 10
9 6201202049003 ปรียาวัฒน์ ละเอียด การจัดการ 10
10 6201202049004 นิลาวัลย์ นาคปนคำ การจัดการ 10
11 6201202049005 ทิพวรรณ วันทวงษ์ การจัดการ 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก